Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Astma og kols drar opp reinnleggelser i sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Astma og kols drar opp reinnleggelser i sykehus

Nyhet

Kvalitetsmåling ved sykehus

Astma og kols drar opp reinnleggelser i sykehus

Ved astma/kols legges mer enn hver fjerde pasient inn igjen i sykehuset innen 30 dager etter utskriving. Økningen i reinnleggelser fra 2015 til 2019 skyldes i stor grad denne sykdomsgruppen, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Ved astma/kols legges mer enn hver fjerde pasient inn igjen i sykehuset innen 30 dager etter utskriving. Økningen i reinnleggelser fra 2015 til 2019 skyldes i stor grad denne sykdomsgruppen, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette går frem av den nye rapporten Kvalitet i helsetjenesten: 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019 – nederst på denne siden er også egne rapporter for hvert enkelt sykehus. Folkehelseinstituttet har i rapportene blant annet beregnet sannsynligheten for at pasienter som er 67 år eller eldre er blitt reinnlagt i sykehus i løpet av 30 dager etter en utskriving.

Dette er en av flere kvalitetsindikatorer som Helsedirektoratet bruker i sitt arbeid med kvalitetsmåling av helsetjenesten i Norge. Rapportene er publisert samme dag som Helsedirektoratet offentliggjorde disse kvalitetsindikatorene på sine nettsider. 

Sykdommene med hyppigst reinnleggelse

I 2019 var sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter et sykehusopphold totalt sett 15,7 prosent for eldre pasienter. Pasienter med astma/kols og hjertesvikt har størst sannsynlighet for å bli lagt inn igjen, med henholdsvis 29,4 prosent og 23,7 prosent.

–  Årets analyser viser at det har vært en liten økning i reinnleggelse fra 2015 til 2019. Dette ser ut til å skyldes flere reinnleggelser etter sykehusopphold for astma/kols, sier forsker Doris Tove Kristoffersen i Folkehelseinstituttet.

Figuren nedenfor viser sannsynligheten i prosent for at en pasient blir reinnlagt de første 30 dagene etter en innleggelse i femårsperioden 2015–2019 for landet totalt sett.

Figur reinnleggelse.png

Som reinnleggelser regnes, med visse unntak, enhver øyeblikkelig hjelp-innleggelse innen 30 dager etter utskriving. Pasienter som inngår i kategorien «Reinnleggelse totalt» hadde en eller flere av disse tilstandene: astma/kols, urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier (lav blodprosent), lungebetennelse eller hjerneslag.

Disse tilstandene er et utrykk for den totale reinnleggelsen av eldre i sykehus, men Folkehelseinstituttet har også undersøkt nærmere hvor mange som blir lagt inn på nytt for hver av sykdomsgruppene: astma/kols, hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag og brudd. For disse tilstandene er pasientgrunnlaget stort nok til å kunne sammenligne sykehus når data for treårsperioden 2017–2019 brukes.

Les også artikkelen Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse som omtales i den nye rapporten.

De harde fakta

Av i alt 81.416 primærinnleggelser i sykehus i 2019, ble over 13.000 etterfulgt av en akutt reinnleggelse innen 30 dager. Dette er en svak økning fra 2015, da det var 75.750 primæropphold hvorav 11.471 fikk en påfølgende reinnleggelse.

For de fem sykdomsgruppene har Folkehelseinstituttet analysert antallet og andelen reinnleggelser. I tabellen nedenfor vises de harde fakta for utviklingen av reinnleggelser for de fem sykdomsgruppene i perioden 2015 til 2019. Her vises antall innleggelser totalt, sannsynlighet for reinnleggelse og endring i prosentpoeng fra 2015.

Sykdomsgruppe

Innleggelser 2019

Reinnleggelsessannsynlighet for 2019*

Alle sykdomsgrupper/innleggelser i sykehus

81.416

15,7% (+ 0,5 %)

Astma/kols

9.757

29,4% (+ 1,9%)

Hjertesvikt

8.947

23,4% (- 0,3 %)

Lungebetennelse

15.840

21,0% (+ 0.8 %)

Hjerneslag

6.629

10,9% (- 0,5 %)

Brudd

16.998

9,7% (+ 0,1 %)

*Reinnleggelsessannsynlighet for 2019 er justert for pasientkarakteristikk og endring i prosentpoeng fra 2015 til 2019.

Når det tas hensyn til forskjeller i pasientsammensetning, er det en økning på 0,5 prosentpoeng i antall reinnleggelser totalt. Den største økningen er på 1,9 prosentpoeng og har skjedd for pasienter med astma/kols. Denne sykdomsgruppen har den høyeste andelen reinnleggelser, og sannsynligheten for reinnleggelse for disse pasientene er på 29,4 prosent.

– Hvordan forklarer du dette?

– Det viser seg at noen pasienter er gjengangere, det vil si at noen få pasienter står for mange reinnleggelser. Totalt for 2019 har vi registrert at nesten 40 pasienter med astma/kols har hatt ti eller flere innleggelser hver mens rundt 750 pasienter hadde fra tre til ni innleggelser hver, svarer Doris Tove Kristoffersen.

Hun forteller at noen sykehus derfor har satt inn ekstra tiltak som senger og personell dedikert til dem som legges inn hyppig med astma/kols.

– På denne måten har disse sykehusene opplevd bedring for disse pasientene. Men som resultatene viser, er det vanskelig å få til god sykdomskontroll hos disse pasientene. Nå har vi analysert data og ikke undersøkt årsaksforhold, men det er likevel naturlig å peke på at mange av disse pasientene naturlig nok blir svært engstelige ved pustebesvær. Får disse pasientene en luftveisinfeksjon, kan tilstanden bli vesentlig forverret.

Noen kommuner har med hell benyttet dedikert helsepersonell som har fast telefonkontakt med pasientene.

– Dette kan føre til færre sykehusinnleggelser, sier Doris Tove Kristoffersen.

Varierer mye mellom helseforetakene

Det varierer mye mellom de regionale helseforetakene hvor ofte pasienter blir reinnlagt etter en tidligere sykehusinnleggelse. Det gjelder både totalt ved alle innleggelser og for spesifikke tilstander.

Andel reinnleggelser for alle sykdommer per helseregion:

  • Helse Nord:        9,0 prosent
  • Helse Sør-Øst:    16,9 prosent
  • Helse Midt:         16,9 prosent
  • Helse Vest:          16,8 prosent

Median liggetid er lengre hos Helse Nord med 4,0 døgn, mens det varierer fra 3,3 til 3,7 for de andre regionale helseforetakene (RHF-ene).

– Kan lengre primærinnleggelser forklare at Helse Nord har færre reinnleggelser enn de andre RHF-ene?

– Lavere andel reinnleggelser kan dels forklares av lengre primæropphold. Samtidig må vi ikke glemme at avstandene er store i Nord-Norge, og mange blir kanskje nettopp ikke reinnlagt fordi en lang reisevei vil forverre tilstanden ytterligere. Vi skal heller ikke se bort fra at telemedisin og god primærhelsetjeneste kan bidra til lavere andel reinnlagte pasienter, svarer Kristoffersen.

Når resultatene brytes videre ned på sykehus og pasientens bostedskommune varierer det også mye hvor stor sannsynligheten er for å bli reinnlagt etter et sykehusopphold:

Sykehus:                        varierer fra 11,9 prosent til 19,9 prosent

Bostedskommuner:       varierer fra 11,8 prosent til 21,0 prosent

Eldre mer utsatt enn yngre

Med økende alder øker også risikoen for å pådra seg sykdom, og mange eldre har en eller flere kroniske tilstander.

– Eldre pasienter kan derfor være spesielt sårbare og utsatt for reinnleggelse etter sykehusopphold. For noen pasienter vil en reinnleggelse være uunngåelig og et tegn på god behandling. For andre pasienter burde en reinnleggelse ha vært unngått, sier Doris Tove Kristoffersen.

Hun understreker at primærhelsetjenesten i kommunene er viktig for å få til gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.

– Mange kommuner er med på læringsnettverket «Gode pasientforløp», men foreløpig synes ikke dataene vi har analysert å fange opp den tiltenkte effekten av dette, legger hun til.

Blant landets kommuner fant forskerne i alt 15 kommuner med signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse og bare to kommuner med lavere sannsynlighet for dette enn referanseverdien.