Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienter om fastlegen: Gode erfaringer, men legene kan bli mer tilgjengelige»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienter om fastlegen: Gode erfaringer, men legene kan bli mer tilgjengelige

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Pasienter om fastlegen: Gode erfaringer, men legene kan bli mer tilgjengelige

Publisert

Pasientene har gode erfaringer med fastlegene på mange områder, men fastlegen kan bli mer tilgjengelig både for timebestilling og på telefon og i digitale tjenester. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Lege måler blodtrykk på eldre mann
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pasientene har gode erfaringer med fastlegene på mange områder, men fastlegen kan bli mer tilgjengelig både for timebestilling og på telefon og i digitale tjenester. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.


Rapporten «Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2018/19» er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og bygger på en undersøkelse som ble gjennomført blant vel 2000 voksne pasienter i 2018 og 2019. Undersøkelsen inngår i HODs arbeid med å evaluere fastlegeordningen.

Gode erfaringer, men mye venting

Rapporten tar for seg pasienterfaringer og viser resultater for både enkeltspørsmål og følgende fire områder (indikatorer):

  • Fastlegen
  • Organisering og øvrige ansatte
  • Tilgjengelighet
  • Koordinering og samhandling

Pasientenes svar er rangert på en skala fra 0 til 100.

Høyest skåre får fastlegen på de ni spørsmålene som handler om fastlegen: 78 poeng. Pasientene er særlig fornøyde med fastlegens evne til å gjøre seg forstått, om fastlegen er faglig dyktig, tar pasienten på alvor og henviser videre ved behov.

– Resultatene er dessverre ikke like bra på spørsmålene som handlet om tilgjengelighet (63 poeng). Tilgjengelighet handler om tilgangen på vanlig og akutt time. Her mener pasientene at fastlegetjenesten kan bli bedre. De må også sitte for lenge på venterommet, sier seniorforsker og prosjektleder Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet.

  • 32 prosent må vente mer enn to dager på akuttime.
  • 36 prosent må vanligvis vente mer enn én uke for å få en vanlig legetime.
  • 33 prosent sitter på venterommet «i stor grad» eller «i svært stor grad» utover avtalt tid.

Andre forbedringsområder er informasjon om bruk og bivirkninger av medisiner, og at pasientene får skrevet ut ny medisinliste når det skjer endringer.

Pasientene vurderte også ulike forhold knyttet til mestring, og tre spørsmål utgjør en egen indikator. Indikatoren kan ikke direkte sammenlignes med de andre indikatorene, siden den handler mindre om rene erfaringer og mer om hvilket utbytte pasientene opplevde at de hadde av kontakten med fastlegen. Pasientene ble blant annet spurt om kontakten med fastlegen gjorde dem bedre i stand til å forstå og mestre helseproblemer. Resultatet var her en skår på 65 poeng.

Pasientenes beskrivelser fra fritekst

– Fritekstkommentarene samsvarer i stor grad med tallresultatene. Alle kommentarene ble analysert og sammenfattet, forteller Iversen.

Tekstbeskrivelsene tyder på at mange er fornøyde med tilbudet slik det er i dag, og at kontinuiteten som fastlegen representerer, er viktig. Likevel signaliserer flertallet også at  de ønsker forbedringer.

Mange skriver om tilgjengelighet eller organisering av tjenesten; at det er rom for forbedring når det gjelder ventetid på legekontoret, ventetid for å få time, tidsrommet det er mulig å få time i og hvor lett eller vanskelig det er å komme i kontakt med fastlegetjenesten.

Pasientene fremhever at fastlegen har for mange pasienter, at tiden som er satt av til konsultasjon er kort, og at fastlegen oppleves som stresset.

Mange mener at fastlegeordningen bør fortsette, men at det bør bli flere fastleger, og at de bør bli mer tilgjengelige for pasientene. Pasientene har også ønsker om å ikke møte nye leger hele tiden og få raskere henvisning.

Erfaringer varierer noe med pasientens bakgrunn

Kjennetegn ved pasienten forklarer mer av variasjonen i erfaringer enn kjennetegn ved fastlegen og fastlegekontoret. Pasienter med dårlig egenvurdert fysisk helse og pasienter som er født i andre land enn Norge, rapporterer om dårligere erfaringer enn andre pasienter.

Pasientens geografiske tilhørighet har også noe betydning. Her skiller pasienter i Nord-Norge seg mest ut, med lavere skårer enn pasienter fra andre landsdeler.

Pasienter med langvarige helseproblemer rapporterer bedre erfaringer med organisering og øvrige ansatte på legekontoret enn pasienter som ikke har slike problemer.

– På indikatoren om fastlegen og indikatoren mestring har derimot svarere med langvarige helseproblemer dårligere erfaringer enn de øvrige svarerne. En liten andel av pasientene er grunnleggende misfornøyde med fastlegene, avslutter Iversen.

Om undersøkelsen

I undersøkelen ble det benyttet et validert spørreskjema, utvalget var trukket tilfeldig, og det ble benyttet frafallsvekting.

I alt svarte 2029 (43%) voksne pasienter på spørreskjemaet i 2018 og 2019.