Hopp til innhold

Nyhet

Folkehelseprofiler for fylkene 2019 er publisert

Publisert

Årets folkehelseprofiler for fylkene kan lastes ned fra nettsidene til Folkehelseinstituttet. Profilene viser blant annet stor variasjon når det gjelder frafall i videregående skole.

utsnitt folkehelseprofil for fylkene 2019

Årets folkehelseprofiler for fylkene kan lastes ned fra nettsidene til Folkehelseinstituttet. Profilene viser blant annet stor variasjon når det gjelder frafall i videregående skole.


Det er en profil for hvert fylke, og de følger samme oppsett som kommune- og bydelsprofilene som ble publisert i februar. Tema i 2019 er trygghet og trivsel i oppveksten.

I fylkesprofilene viser folkehelsebarometeret på side 4 data for fylket sammenliknet med landet. 

Profilene viser blant annet en rekke indikatorer for skole, utdanning og inntekt i tillegg til indikatorer for helse og helserelatert atferd. 

Frafall i skolen varierer med foreldres utdanning

Frafallet blant elever som har foreldre uten utdanning utover grunnskolen, varierer fra vel 30 til rundt 45 prosent i fylkene. Landsgjennomsnittet er cirka 40 prosent.

Blant elever som har foreldre med høyere utdanning, er prosentandelen frafall lavere og varierer fra om lag 10 til 20 prosent i fylkene. Landsgjennomsnittet er 12,5 prosent, se figur 1 nedenfor. 

– Frafall i videregående opplæring reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet, øker risikoen for uføretrygd, dårligere levekår og helse. Studier har vist sammenheng mellom frafall i skolen og psykiske helseproblemer, slik som problematisk rusmiddelbruk, angst og depresjon, samt ulike atferdsforstyrrelser, sier forsker Leila Torgersen ved Folkehelseinstituttet.

diagram 1
Diagram: FHI

Figur 1. Frafall i videregående skole gruppert etter foreldres utdanning. Prosent.

En ny indikator er utarbeidet for fylkesprofilene og viser forskjellen mellom elever som har foreldre som har utdanning på grunnskolenivå, og foreldre med utdanning utover grunnskolen.

Forskjellen oppgis i prosentpoeng for treårsperioden 2015-2017, se "Sosial ulikhet i frafall i videregående skole" på side 4 i profilene, indikator nummer 15. Det er store forskjeller mellom fylkene; fra 21 til 32 prosentpoeng.

Når vi ser på antallet elever som faller fra, ser vi imidlertid at det er flest blant dem som har foreldre med videregående skole, se faktiske tall i figur 2. Totalt er det over 13 000 elever som ikke fullførte videregående skole i 2017. 

I profilene og i statistikkbanken finner du også fylkestall for trivsel i 7. og 10. klasse, regneferdigheter på 5. trinn og leseferdigheter på 5. trinn, samt andelen som har minst én fortrolig venn.

Mobbing

Mobbing vil si at eleven har opplevd for eksempel å bli kalt stygge ting eller ertet, holdt utenfor, baksnakket eller slått, dyttet eller holdt fast.

Det er også utarbeidet en indikator for digital mobbing på fylkesnivå, se figur 3 nedenfor. 

– Barn og unge som opplever mobbing, har betydelig økt risiko for å få psykiske problemer. Det finnes imidlertid en rekke verktøy og programmer som kan forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn og unge, sier forsker Leila Torgersen, Folkehelseinstituttet.

diagram mobbing og digital mobbing
Diagram: FHI

Figur 3. Andelen 10.klassinger som opplyser at de har blitt mobbet på skolen minst hver 14. dag de siste månedene, samt andelen som har opplevd digital mobbing. Elevundersøkelsen  skoleåret 2017-2018. Se også tabell i Norgeshelsa statistikkbank.

Nye og justerte indikatorer 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor er det utarbeidet en helt ny indikator som viser mottakere av stønad til livsopphold. Dette omfatter uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd og overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere. Se Norgeshelsa statistikkbank: Andelen stønadsmottakere varierer mellom fylkene.

Noen indikatorer er justert i 2019:

  • Ny definisjon på lavinntekt: Husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer, regnes ikke som lavinntektshusholdninger.
  • Ny definisjon på god drikkevannsforsyning: Kriteriet er nå endret slik at klassifisering i "tilfredsstillende" eller "usikker" drikkevannsforsyning er blitt mindre streng. Nå kreves bare minst fire prøver for E. coli. Med definisjonsendringen kan man forvente en økning i fylker med "god vannforsyning" og en nedgang i fylker som "mangler data", spesielt for indikatoren hygienisk kvalitet.

Støy, tannhelse, vekt, snusing ...

I tillegg til indikatorene for oppvekst, finner du også en rekke helserelaterte indikatorer som blant annet andelen støyutsatte i fylket, tannhelse, røyking og snus, levealder, psykisk og fysisk helse. 

Tallgrunnlaget til folkehelseprofilene for fylker er som for tidligere år, hentet fra Norgeshelsa statistikkbank. Norgeshelsa statistikkbank får jevnlig nye data fra registrene, og justeringer gjøres i noen tilfeller også bakover i tid. Du bør derfor alltid hente ut hele tidsserien på nytt hver gang du bruker tall fra statistikkbanken.