Hopp til innhold

Nyhet

Hjerte- og karregisteret

Betydelig færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

Publisert

Dette er et bilde av en hånd fra en pasient som får intravenøs.
Foto: Colourbox.com

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.


Lytt til Folkehelsepodden: Stadig færre får hjerteinfarkt og hjerneslag

Fylkesforskjeller ved akutt hjerteinfarkt

De nye 2018-tallene er publisert i forbindelse med offentliggjøringen av siste års data fra Hjerte- og karregisterets basisregister. I Hjerte- og karregisterets statistikkbank kan man se utviklingen i antall pasienter som er behandlet for hjerte- og karsykdommer på sykehus i perioden 2012 til 2018.

I artikkelen «Forekomst av hjerte- og karsykdom i 2018» utdypes tallene, blant annet gjennom diagrammer og tabeller for de hyppigste hjerte- og karsykdommene.

Skyldes gunstige endringer i risikofaktorer

Statistikk fra Dødsårsaksregisteret har gjennom mange år vist at stadig færre dør av hjerte- og karsykdommer. Nå viser nye tall at også stadig færre får akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet forklarer nedgangen i akutt hjerte- og karsykdom på denne måten:

– Gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, kosthold og røyking har sannsynligvis hatt stor betydning for nedgangen.

Han sier at tallene tyder på at forebyggende tiltak er en viktig forklaring på nedgangen i både antallet som får og som dør av hjerte- og karsykdommer i Norge.

Utviklingen for de fire største diagnosene

Figur 1 viser utviklingen for de fire største hjerte- og karsykdommene, målt i antall nye pasienter behandlet på sykehus per 100 000 innbyggere for perioden 2012–2018 (aldersjusterte rater, Eurostat sin standardbefolkning for 2013).

Figur 1 ny.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, 18. juni 2019.

I 2018 fikk vel 2000 færre personer akutt hjerteinfarkt, og 300 færre fikk akutt hjerneslag sammenlignet med tall fra 2012.

Nedgangen i antall hjerteinfarkt har vært størst, og i 2018 var det om lag like mange som ble behandlet for akutt hjerteinfarkt som for akutt hjerneslag. Dette er nytt i forhold til for noen år siden, da flere pasienter ble behandlet for akutt hjerteinfarkt enn for hjerneslag.

– Dette er en betydelig nedgang som har kommet til tross for et økende antall eldre i befolkningen, sier Rune Kvåle.

Stabil andel med forkammerflimmer og hjertesvikt

For atrieflimmer (forkammerflimmer) og hjertesvikt ser en ingen nedgang i antall tilfeller som blir behandlet i sykehus. Over 6000 flere pasienter med atrieflimmer og over 3000 flere pasienter med hjertesvikt ble behandlet i 2018 i forhold til i 2012.

Tar en imidlertid hensyn til endringer i befolkningssammensetningen, ser vi at antallet nye pasienter som fikk behandling for atrieflimmer og hjertesvikt per 100 000 har vært noenlunde stabilt de siste seks årene.

– Økning i antall tilfeller skyldes i hovedsak et økende antall eldre i befolkningen, forklarer Kvåle.

Over 340 000 blir behandlet årlig

I 2018 ble i alt 341 981 pasienter registrert med en hjerte- og karlidelse i forbindelse med en innleggelse eller en poliklinisk konsultasjon.

I Hjerte- og karregisterets statistikkbank kan vi også se at antallet bypass-operasjoner fortsatt går ned, mens antallet pasienter som får kateterbasert behandling for trange hjerteklaffer fortsetter å øke.

Fylkesforskjeller

Antallet som legges inn på sykehus på grunn av hjerte- og karsykdommer varierer en del fra fylke til fylke, ifølge Folkehelseinstituttets statistikkbank Norgeshelsa. I denne statistikkbanken er de nye dataene fra Hjerte- og karregisteret bearbeidet for å kunne sammenligne fylker.

Nedenfor er tallene for hjerteinfarkt for begge kjønn.

Hjerteinfarkt

På landsbasis blir 1,8 per 1000 personer (begge kjønn) i befolkningen lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt (aldersstandardiserte rater). Tall for menn og kvinner er henholdsvis 2,6 per 1000 og 1,1 per 1000. Fylkene Akershus, Oslo, Aust- og Vest-Agder ligger under landsgjennomsnittet. Fylker som ligger over er Østfold, Hedmark, Buskerud, Telemark, Nordland og Finnmark.

Menn

Figur 2 viser menn innlagt i sykehus for hjerteinfarkt for landet totalt og fordelt på fylker i 2018.

hjerteinfakt menn.JPG

Kilder: Hjerte- og karregisteret og Norgeshelsa statistikkbank.

Kvinner

Figur 3 viser kvinner innlagt i sykehus for hjerteinfarkt for landet totalt og fordelt på fylker i 2018.

hjerteinfarkt kvinner.JPG

Kilder: Hjerte- og karregisteret og Norgeshelsa statistikkbank.

I alle fylker er antall som legges inn for hjerteinfarkt lavere blant kvinner enn blant menn.

Finn flere tall i statistikkbankene