Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Verdens vanndag

Stor innsats for rent vann over hele kloden

Publisert

COLOURBOX29707953.jpg

Verdens vanndag 22. mars markeres over hele kloden under temaet "Nature for Water" – med fokus på naturens egne løsninger på verdens vannutfordringer.


Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet har i en årrekke bidratt til å sørge for tilgang til rent drikkevann for den norske befolkningen. Dette blir gjort gjennom rådgivning om og forskning på vannhygiene. Et eksempel er Program for vannforsyning som ble gjennomført i perioden 1995 til 2001.

Programmet reduserte betydelig antallet personer som mottok vann som ikke var desinfisert og som før oppstart av programmet var utrygt å drikke (1).

Vannkrise i verden

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt (2). FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030 (3).

Folkehelseinstituttet bidrar også internasjonalt for å sikre tilgang til rent drikkevann og for å redusere og forebygge vannbårne sykdommer, blant annet gjennom WHO og UNECE sin protokoll for vann og helse (4).

Fremdeles utfordringer i Norge

Mye godt forebyggende arbeid er gjort for å sikre drikkevann i Norge, blant annet gjennom regelverk og oppfølging av Mattilsynet, teknologiutvikling og økt kunnskap. Likevel registreres årlige utbrudd knyttet til drikkevann (5, 6).

Dette betyr at det fremdeles er noen utfordringer knyttet til arbeidet med å sikre trygt drikkevann i Norge, blant andre:

 • økende etterslep av nødvendig vedlikehold på vannledningsnettet for å forebygge lekkasjer og fare for innsug av forurenset vann ved situasjoner med trykkfall (1).
 • sykdomstilfeller knyttet til drikkevann. Store og alvorlige utbrudd har også forekommet i andre land som er sammenlignbare med Norge (7, 8).

I 2014 vedtok Regjeringen nasjonale mål for vann og helse som beskriver utfordringene vi står overfor i vårt land og setter krav til hvilke mål som skal oppnås. Folkehelseinstituttet er involvert i dette arbeidet, og har siden 2014 bidratt til oppfyllelse av målene gjennom blant annet:

 • å opprette en døgnåpen rådgivningstelefon for vannverk som opplever akutte situasjoner i sin drift (Nasjonal vannvakt). Dette skjedde på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • kartlegging av magesyke i befolkningen, noe som er viktig for bedre å kunne forstå utfordringer og iverksette tiltak (Drikkevannsstudien)
 • igangsettelse av en studie av trykkløse hendelser og rutiner for reparasjon av vannledningsnettet
 • å gi informasjon til publikum om kvaliteten på drikkevannsforsyningen og veiledning til eiere av private brønner, slik at de kan være med å sikre seg trygg vannforsyning. Trenger du rent vann på hytta eller bor du uten tilknytning til vannverk. Dette er brosjyren for deg: Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta.  

 Ingen landegrenser

Arbeidet med å sikre rent drikkevann er ikke bare et nasjonalt anliggende. Smittsomme sykdommer kjenner ingen landegrenser, og økt reisevirksomhet og migrasjon kan tilføre – fra før - ukjente smittestoffer til miljøet.

Folkehelseinstituttet jobber også med vannhygiene internasjonalt, blant annet gjennom å bidra til:

 • kapasitetsbygging for overvåkning av vannbårne sykdommer og risikobasert drikkevannsovervåkning under Protokoll for vann og helse
 • råd om bruk av drikkevann i Gaza

Referanser:

 1. Folkehelserapporten - drikkevatn i Noreg 2017

 2. FN-Sambandet. Verdens vanndag

 3. Nations U. Sustainable Development Goals 2018

 4. Folkehelseinstituttet. Nasjonale mål for vann og helse 2018

 5. Bernardo Guzman-Herrador BFdB, Vidar Lund, Emily MacDonald, Line Vold, Erik Wahl, Karin Nygård Vannbårne utbrudd i Norge i perioden 2003 – 12. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening. 2016;136:612-6.

 6. Guzman BRH, Berg, T.C., Borgen, K., Kacelnik, O., Kapperud, G., Tønnesen, R., Vold., Nygård, K., . Årsrapport - utbrudd av smittsomme sykdommmer i Norge i 2015. Folkehelseinstituttet; 2016.

 7. Kulinkina A, Shinee, E., Guzman-Herrador, B.R., Nygård, K, Schmoll, O. The situation of water-related infectious diseases in the pan-european region. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe; 2016.

 8. Efstratiou A, Ongerth JE, Karanis P. Waterborne transmission of protozoan parasites: Review of worldwide outbreaks - An update 2011-2016. Water research. 2017;114:14-22.