Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikautløste dødsfall 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikautløste dødsfall 2017

Nyhet

Narkotikautløste dødsfall 2017

Antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. Oslo hadde i 2017 det laveste antallet slike dødsfall på ti år. Andre opioider (morfin, kodein, oxycodon o.l.) og metadon var hyppigste dødsårsaker. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2017 skyldtes overdoser.

Typer narkotika
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. Oslo hadde i 2017 det laveste antallet slike dødsfall på ti år. Andre opioider (morfin, kodein, oxycodon o.l.) og metadon var hyppigste dødsårsaker. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2017 skyldtes overdoser.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I 2017 ble det registrert færre narkotikautløste dødsfall enn i 2015 og 2016. Tallene for slike dødsfall er som følger:

  • 2017: 247 dødsfall, 29 prosent kvinner
  • 2016: 284 dødsfall, 31 prosent kvinner
  • 2015: 288 dødsfall, gjennomsnitt kvinner 2011-2015 var 25 prosent

I perioden 2003 til 2017 finner vi at:

  • Antallet har variert rundt et gjennomsnitt på 264 dødsfall per år, se figur 1.
  • Antallet per 100 000 (raten), er i gjennomsnitt 8,2 personer per 100 000 personer i aldersgruppen 15-64 år.

Alle tall gjelder for bosatte i Norge på dødstidspunktet.

diagram figur 1
Diagram: FHI

Figur 1. Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2003 – 2017. Norge.

Nedgangen i narkotikautløste dødsfall i 2017 kan være en tilfeldig variasjon, eller den kan skyldes endringer i tilgang til rusmiddel, eller være et resultat av tiltakene som har blitt iverksatt i den nasjonale overdosestrategien som ble lansert i 2013.   

Økt gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen til de som dør i narkotikautløste dødsfall, har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 43,5 år i 2017.

I 2017 var gjennomsnittsalderen for menn 40,9 år og for kvinner 49,9 år.

Nedgang i Oslo

I 2017 var det 43 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Oslo, og dette er det laveste antallet slike dødsfall på over 20 år, bortsett fra 2007 hvor det også var 43 dødsfall.

Til sammenlikning ble det i Oslo registrert 53 narkotikautløste dødsfall i 2016, og de to årene før 58 (i 2015) og 48 (i 2014).

Fylkesforskjeller

Blant bosatte i Hordaland ble det registeret 40 narkotikautløste dødsfall i 2017. Dette er betydelig lavere enn de 50 dødsfallene i 2016, men høyere sammenlignet med 2015 hvor det var 29 slike dødsfall. I 2014 var antallet 41 i Hordaland.

Akershus hadde noen flere narkotikautløste dødsfall i 2017 (31 dødsfall), sammenliknet med tidligere år. I 2016 og 2015 var det 24 slike dødsfall årlig og i 2014 var 25 dødsfall.

I de mest folkerike fylkene med eller nær store byer vil det være flest dødsfall. I disse områdene er det mulig å se noen trender, men det kan forekomme tilfeldige variasjoner på samme måte som på landsbasis. Figur 2 viser antall dødsfall i de fem fylkene som hadde flest narkotikautløste dødsfall.

diagram figur 2
Diagram: FHI

Figur 2. Antall narkotikautløste dødsfall i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag 2010-2017.

Overdoser, selvmord og avhengighet

Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: overdoser (forgiftningsulykker), selvmord og avhengighet (psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk).

Av de 247 dødsfallene i 2017 var 192 dødsfall overdoser, 38 selvmord og 17 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak. Fordelingen mellom disse tre gruppene er: 78 prosent har dødd av overdoser, 15 prosent i selvmord og 7 prosent av avhengighet. Denne fordelingen har holdt seg relativt stabil de siste årene.

Flest dødsfall knyttet til opioider

I 2017 var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider, som er en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium. Som i 2016, er ikke bruk av heroin den hyppigste dødsårsaken.

Inndelingen etter type opioider var som følger:

  • andre opioider som legemidlene morfin,kodein og oxycodon (24 prosent)
  • metadon (22 prosent)
  • heroin (20 prosent) 
  • syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin (17 prosent)

Utviklingen siden 2006 er beskrevet i figur 3. Vi vet ikke om stoffene som forårsaket dødsfallene var kjøpt illegalt eller om de var forskrevet av lege, for eksempel metadon i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller smertestillende medikamenter.

diagram figur 3
Diagram: FHI.

Figur 3. Dødsårsak 2006-2017. Narkotikautløste dødsfall. Prosent.

Tabell til figur 3

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andre opioider (Morfin, kodein, oxycodon o.l) 21 % 19 % 20 % 19 % 16 % 24 % 21 % 22 % 25 % 24 % 35 % 24 %
Metadon 13 % 13 % 12 % 14 % 15 % 18 % 24 % 19 % 16 % 10 % 13 % 22 %
Heroin 49 % 45 % 50 % 48 % 37 % 28 % 25 % 29 % 34 % 35 % 27 % 20 %
Andre syntetiske opioider (buprenorfin, fentanyl o.l) 4 % 2 % 3 % 7 % 7 % 7 % 7 % 8 % 12 % 12 % 11 % 17 %
Stimulanter 2 % 8 % 5 % 3 % 11 % 8 % 6 % 8 % 6 % 6 % 5 % 7 %
Avhengighet 9 % 9 % 7 % 8 % 9 % 11 % 13 % 11 % 6 % 10 % 7 % 7 %
Andre stoffer 2 % 3 % 4 % 2 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 3 %

Tabell 1: Dødsårsak 2006-2017. Narkotikautløste dødsfall. Prosent.

Ved de fleste forgiftningsdødsfallene blir den døde obdusert, og oftest kan det påvises flere narkotiske stoffer og legemidler samtidig. Det kan være vanskelig å avgjøre om døden skyldes inntak av et enkelt stoff eller kombinasjon av flere stoffer.

Mulige forklaringer på utviklingen

Narkotikautløste dødsfall er i over 90 prosent av tilfellene knyttet til akutte forgiftninger. Trender vil da være knyttet til om det har vært endringer i hvor mange som inntar narkotika på en risikofylt måte (injisering i blodåre er mest risikofylt), tilgang på stoffer og uventet høyere renhetsgrad av stoffet.

Personer som har pause i bruken, for eksempel på grunn av fengselsopphold, behandling eller selvvalgt pause, har økt risiko dersom de tar en vanlig dose etter pausen.

Periodevis redusert almenntilstand, samt sykdommer og svekkelser som ofte kan være knyttet til aldring, har også betydning.

For å forebygge narkotikautløste dødsfall kan lokale tilbud med hjelp til reduksjon av inntak av stoff og en mindre risikofylt inntaksmåte være viktig. I tillegg har et godt botilbud, helsehjelp og rehabilitering betydning. 

Med så mange ulike faktorer som påvirker risikoen for dødsfall, er det ikke uventet at antall narkotikautløste dødsfall varierer fra det ene året til det neste uten at dette kan knyttes til en spesifikk årsak, spesielt i enkeltkommuner eller fylker med få dødsfall.

Definisjon av dødsårsak ved narkotikautløste dødsfall

Dødsårsakene er kodet etter ICD-10 som er Verdens helseorganisasjon sin internasjonale sykdomsklassifisering.

Utvalget av dødsårsaker til statistikken over narkotikautløste dødsfall er gjort i henhold til definisjonen til EUs narkotikabyrå. Definisjonen omfatter dødelige forgiftninger av narkotiske stoffer, samt dødsfall knyttet til avhengighet av narkotika (psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk). Definisjonen ligger til grunn ved europeiske sammenligninger av narkotikautløste dødsfall.

Infeksjoner og trafikkulykker ikke medregnet

Inntak av narkotika kan ha betydning også ved andre dødsfall, for eksempel ved sykdommer som smitter ved sprøytebruk (hepatitt og hiv) og ved trafikkulykker og annen voldsom død. Slike dødsfall er ikke medregnet i tallene som blir presentert her. 

Dødsårsakene som er oppgitt i figur 3 er presentert i tabell 1 og er basert på følgende ICD-10 koder. ICD = International classification of Diseases: .

Tabell 1ICD-10-kodene som ligger til grunn for statistikk over narkotikautløste dødsfall.

Stoff som dødsfallet er knyttet til

ICD-10-koder

Andre opioider

Morfin, kodein, oxycodon o.l (X42 eller X62 eller Y12 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert med T40.2

Metadon

(X42 eller X62 eller Y12 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert med T40.3

Heroin

(X42 eller X62 eller Y12 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert

med T40.1

Andre syntetiske opioider

Buprenofin, fentanyl o.l. (X42 eller X62 eller Y12 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert med T40.4

Stimulanter

Amfetamin og kokain (X42 eller X62 eller Y12 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert med T40.5 eller (X41 eller X61 eller Y11 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert med T43.6

Avhengighet

Avhengighet, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av narkotikabruk) F11.0-9, F12.0-9, F14.0-9, F15.0-9, F16.0-9, F19.0-9

Andre stoff

Andre stoff, andre og uspesifisert narkotika, cannabis, LSD, andre og uspesifiserte hallusinogener (X42 eller X62 eller Y12 eller X44 eller X64 eller Y14) kombinert med (T40.6 eller T40.7 eller T40.8 eller T40.9)

 

Kilden for tallene i denne artikkelen er Dødsårsaksregisteret ved FHI, publisert 12. desember 2018.