Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Klamydiastatistikk 2017

Publisert

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com
Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Det ble diagnostisert 25 130 tilfeller av klamydia i Norge i 2017. Den rapporterte forekomsten har vært stabil de siste ti årene.


Om klamydia

  • Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.
  • Sykdommen kan behandles med antibiotika.
  • Ubehandlede infeksjoner kan hos et fåtall medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er ikke kjent hvor stor risikoen er for komplikasjoner som følge av ubehandlet klamydia.

Har du funnet en feil?

Klamydiastatistikken i Norge for 2017 viser at:

  • Det ble diagnostisert 25 130 tilfeller av klamydia i Norge. 29 av disse tilfellene var en variant av klamydiabakterien kalt lymfogranuloma venerum (LGV).
  • Flest klamydiatilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år, både hos kvinner og menn.
  • Den rapporterte forekomsten var høyest i Oslo, sett i forhold til folketallet.
  • De fire siste årene har det vært en økning på 21 prosent i antall testede. Samtidig finner vi færre tilfeller blant dem som testes. I 2017 var andelen positive for klamydia blant de undersøkte på 6,8 prosent.
  • Andelen positive klamydiaprøver blant de undersøkte ligger høyere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper.
  • Majoriteten av alle dem som tester seg er 25 år eller eldre.
  • Antall testede for klamydia var 368 953 for hele landet.

‒ Det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner er å bruke kondom, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad på Folkehelseinstituttet.

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2017

figur 1_klamydiatall_2017.jpg

Figur 2. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere Norge 2005-2017 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

figur 2_klamydiatall_2017.jpg

59 prosent av de diagnostiserte med klamydia i 2017 var kvinner, og personer under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene (73 % hos kvinner og 55 % hos menn).

Det diagnostiseres flest tilfeller i aldersgruppen 20-24 år - både blant kvinner (47 %) og menn (43 %).

‒ Ettersom klamydia gir symptomer hos de færreste, er det ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen. Antall diagnostiserte med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, sier Kløvstad.

Utviklingstrekk

Infeksjonen rammer i hovedsak aldersgruppen 15-24 år.

Flere kvinner enn menn tester seg for klamydia. Derfor diagnostiseres det også flere kvinner.

Gjennom flere år hadde Troms og Finnmark høyest diagnoserate av klamydia i landet - med inntil det dobbelte av landsgjennomsnittet. Den rapporterte forekomsten har gått ned i disse fylkene siden 2008. Den rapporterte forekomsten er nå høyest i Oslo.

‒ Forskjellene i observert forekomst av klamydia fylkene imellom kan skyldes regionale ulikheter i seksualatferd, ulikt helsetjenestetilbud og hvor utbredt klamydiatestingen er, forklarer Kløvstad.

Prøvetaking bør målrettes

‒ Det er viktig at prøvetaking for klamydia rettes inn mot grupper i risiko for infeksjon. Først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, mener Kløvstad.

‒ Det testes for mye utenom anbefalte grupper, spesielt blant kvinner over 30 år, hvor andelen positive tilfeller er lav. Personer over 30 år utgjør en økende andel av dem som tester seg.

Andre viktige tiltak for forebygging og kontroll av klamydia er økt kondombruk, behandling, smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle.

29 tilfeller av LGV - leger bør være oppmerksomme

I de rapporterte klamydiatallene for i 2017, var det 29 tilfeller av LGV i Norge. Siden 2013 har det blitt meldt mellom 13 og 29 og tilfeller årlig, med det laveste antall i 2015. Alle 113 LGV-tilfellene meldt siden 2013 har vært menn, og det er grunn til å tro at tilfellene hovedsakelig har vært blant menn som har sex med menn. Gjennomsnittsalder i 2017 var 40 år, og majoriteten var bosatt i Oslo-området.

Leger bør være oppmerksom på LGV hos mannlige pasienter som har sex med menn. Standard behandling ved genital klamydia er ikke tilstrekkelig ved LGV. Ved positivt funn av rektal klamydia bør prøven derfor undersøkes videre for LGV (det vil si serotype L1, L2 eller L3).  Slik serotyping utføres foreløpig kun ved Fürst medisinske laboratorium, St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus.