Hopp til innhold

Forskningsfunn

Ny systematisk oversikt

Barn født i svangerskapsuke 22 til 24 har stor risiko for død

Publisert

For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for overlevelse. Det er stor usikkerhet rundt risikoen for funksjonsnedsettelser ved tre års oppfølging, viser en ny systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for overlevelse. Det er stor usikkerhet rundt risikoen for funksjonsnedsettelser ved tre års oppfølging, viser en ny systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.


Sannsynlighet for overlevelse

Metaanalysene (se faktaboks) i den nye oversikten viser en sannsynlighet for overlevelse på 9 prosent hos levendefødte barn i svangerskapsuke 22 og 55 prosent overlevelse for barn født i uke 24.

– For barn født i svangerskapsukene 25 til 27 er overlevelsesraten betydelig høyere, sier forsker Hilde T. Myrhaug ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne fant store variasjoner mellom de inkluderte studienes prognoseestimater for overlevelse i svangerskapsukene 22 til 24.

– Dette kan skyldes bruk av ulike metoder for å beregne termin og fosterets alder, bruk av ulike kilder for å innhente data, og ikke minst ulik tilnærming til livreddende behandling, sier Myrhaug. 

Risiko for funksjonsnedsettelser og varige mén

Det er stor usikkerhet i dokumentasjonsgrunnlaget som ligger til grunn for beregnet risiko for funksjonsnedsettelser hos de ekstremt fortidligfødte (premature) barna. Andel barn som fikk alvorlig funksjonsnedsettelse varierte fra rundt 37 prosent i svangerskapsuke 22 til mellom 20 prosent og 11 prosent for barn som ble født i uke 23 til 25.

Omtrent en halv prosent av alle fødsler i Norge skjer før svangerskapsuke 28

Barn som fødes i svangerskapsuke 37 til 40 regnes som født til termin, mens barn som fødes før svangerskapsuke 28 omtales som ekstremt premature.  

Behandlingen av ekstremt premature barn ble endret rundt og etter tusenårsskiftet. Dette bidro til økt sannsynlighet for overlevelse blant ekstremt fortidligfødte barn i høyinntektsland, sier Myrhaug.  

Det finnes mange enkeltstudier om prognose for overlevelse og sykelighet hos ekstremt premature barn, men få eller ingen systematiske oversikter.

– Det var derfor behov for en systematisk oversikt som oppsummerte hvordan det går med ekstremt premature barn som har fått livreddende behandling. Vår oversikt viser at det er behov for flere enkeltstudier med lang oppfølgingstid, slik at disse studiene kan oppsummeres og vi kan få sikrere kunnskap om langtidsprognosene for denne gruppen av barn, sier Myrhaug.

Om oversikten

Denne systematiske oversikten har oppsummert resultater fra 52 kohortstudier med over 50 000 barn født før svangerskapsuke 28. Av de 52 inkluderte studiene omhandlet 47 studier prognose for overlevelse og 22 studier rapporterte risiko for sykelighet. Kohortstudiene var publisert i perioden 2004 til 2015, og kom fra 18 høyinntektsland.

Denne systematiske oversikten er skrevet på oppdrag fra Nasjonalt råd for prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. Oversikten inngår i sakspapirene til Rådets møte den 16. februar 2017.

Kontaktperson: Hilde Tinderholt Myrhaug, e-post: HildeTinderholt.Myrhaug@fhi.no, tlf.: 48091891

Systematisk oversikt og meta-analyse

En systematisk oversikt er en oversikt over flere enkeltstudier om samme emne, der det er brukt en systematisk og beskrevet fremgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere enkeltstudiene.

En meta-analyse er statistiske teknikker i en systematisk oversikt for å integrere resultatene av inkluderte studier.