Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Reinnleggelse

Over 15 prosent av eldre pasienter legges inn på nytt

Publisert Oppdatert

eldre person i rullestol
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Over 15 prosent av sykehusoppholdene for eldre etterfølges av en akutt innleggelse innen 30 dager. Det er betydelig variasjon mellom kommuner og mellom forskjellige diagnosegrupper. Over 28 prosent av oppholdene for pasienter med  kols ender med reinnleggelse. Litt under seks prosent av pasientene med gikt blir lagt inn på nytt.


Lokale resultater

Reinnleggelse av eldre: Se interaktivt kart med resultater for kommuner, fylker, helseforetak og regionale helseforetak.

(Nettleserne Google Chrome og Safari har ikke flash som standard innstilling. Det er grunnen til at bildet ovenfor ikke vises hos noen.)

Om rapporten

Rapporten gir en kort innføring i metoder og resultater for kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse, publisert på helsenorge.no i august 2017. Reinnleggelsesindikatoren er beregnet for helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF) og for kommuner, fylker og Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA)-grupper. Foruten totalindikatoren, som er basert på elleve diagnosegrupper, presenteres 30 dagers reinnleggelse for fem av disse diagnosegruppene for HF og RHF. Nytt av året er ukedag for innleggelse og utskrivning sin betydning for sannsynlighet for reinnleggelse.


Har du funnet en feil?

Dette kommer fram i årets rapport om reinnleggelser «Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse av eldre etter sykehusopphold – Resultater for 2016».

I 2016 ble totalt 15,9 prosent av pasienter som er 67 år eller eldre innlagt på nytt innen 30 dager etter et sykehusopphold. Pasienter med  kols eller hjertesvikt har størst sannsynlighet for reinnleggelse med henholdsvis 28,9 prosent for kols og 23,8 prosent for hjertesvikt. Pasienter med astma har en reinnleggelsesandel på 13 prosent.

- Årets analyser viser en marginal, men signifikant økning i reinnleggelse fra 2012 til 2016. Dette ser ut til å skyldes økninger etter innleggelser for lungebetennelse og brudd. For pasienter med hjerneslag og hjertesvikt har det vært en liten nedgang fra 2012 til 2016, forklarer forsker og statistiker Doris Tove Kristoffersen ved Folkehelseinstituttet.

Variasjoner for kommuner og HF

Sannsynligheten for reinnleggelse varierte fra 10,3 til 22,9 prosent mellom kommunene, mens forskjellen var noe mindre for helseforetakene – fra 7,0 til 19,3 prosent. Helse Nord RHF hadde signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse totalt og for pasienter med astma, kols eller hjertesvikt, mens Helse Vest RHF hadde signifikant høyere reinnleggelse totalt også for pasienter med hjertesvikt. Pasienter med astma eller kols hadde også signifikant høyere sannsynlighet for å bli lagt inn på nytt i Helse Midt RHF.

Ukedag for innleggelse og utskrivning gir utslag

Det er flest innleggelser på mandager (19,2 prosent), mens det er flest utskrivninger på fredager (22,1 prosent). Sannsynligheten for å bli lagt inn på nytt er blant annet avhengig av hvilken dag pasientene er blitt innlagt eller utskrevet, kjønn, alder, diagnose, og om pasienten er lagt inn akutt eller planlagt. Det var flere reinnleggelser for pasienter som ble utskrevet på tirsdager og onsdager sammenlignet med mandager. Pasienter som ble utskrevet i helgen (lørdag eller søndag) hadde lavere sannsynlighet for reinnleggelse enn de som ble utskrevet på hverdager.

- Pasienter som ble lagt inn i helgen hadde større sannsynlighet for å bli lagt inn på nytt enn pasienter som ble lagt inn i løpet av arbeidsuken. Sammenlignet med dem som ikke ble reinnlagt, var liggetiden på sykehus forut for reinnleggelse også noe lengre, sier Kristoffersen.

– Forklaringen kan være at sykere pasienter har lengre liggetid. Selv etter utskriving kan disse pasientene være mer utsatt for forverring av sin tilstand og trenger derfor mer oppfølging, fortsetter hun.

Vanskelig å fortolke

30 dagers reinnleggelse er en indikator som er vanskelig å fortolke. Ansvar for en eventuell reinnleggelse er splittet mellom flere ulike aktører, fra behandlende enhet(-er) i spesialisthelsetjenesten til ulike leverandører av helse- og omsorgstjenester i primærhelsetjenesten etter utskrivning. Ønsker og behov fra pasienten og pårørende kan også være av betydning for sannsynlighet for reinnleggelse etter et sykehusopphold.

- Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012, og sånn sett burde vi kanskje forvente at det er en nedgang og ikke en stillstand eller økning i reinnleggelser i femårsperioden 2012-2016. Det at ikke færre blir lagt inn på nytt kan jo også skyldes bedre oppfølging av pasientene slik at de faktisk får den behandlingen de burde få hvis tilstanden forverres akutt. Men det kan jo like gjerne skyldes at kommunene ikke har tilstrekkelig med fagpersoner slik at pasienter må reinnlegges, avslutter Kristoffersen

Det er satt i gang flere tiltak for å bedre samhandling mellom sykehus og kommuner, blant annet læringsnettverk og tiltak for å bedre utskrivningen ved sykehus og sykehjem:

Pasientforløp

Pasientsikkerhetsprogrammet – innsatsområde Trygg utskrivning