Hopp til innhold

Forskningsfunn

Stabil andel barn med overvekt og fedme

Publisert Oppdatert

Barn som leker.jpg

Ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene. Resultatene ble lagt fram i forbindelse med publisering av rapporten Barn, miljø og helse i Oslo i dag.


Rapportforside barn og miljøBarnevekststudien er den eneste landsdekkende undersøkelsen i Norge som følger utviklingen av overvekt og fedme i en bestemt aldersgruppe (8-9-åringer) over tid.

Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), hvilket gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere land i Europa. 

13 – 17 prosent har overvekt

Folkehelseinstituttet har gjennomført målinger på de samme 125 skolene blant nye 3. klassinger i 2008, 2010, 2012 og 2015. De siste tallene som ble innhentet høsten 2015, viser at:

  • I gjennomsnitt har 17 prosent av jentene og 13 prosent av guttene overvekt.
  • De fleste med overvekt har ikke fedme, vurdert ut fra vekt og høyde. Gjennomsnittlig andel med fedme var 2,3 prosent blant gutter og 3 prosent blant jenter.

Også midjemålet ble målt. Målingene viser at:

  • I gjennomsnitt hadde 6,5 prosent av guttene og 8 prosent av jentene bukfedme (abdominal fedme).

Flere studier tyder på at bukfedme øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og type 2 diabetes, først og fremst i voksen alder. 

Liten forskjell mellom gutter og jenter

Prosentandelen med overvekt (inkludert fedme) er noe høyere blant jentene enn blant guttene. Forskjellen mellom kjønnene er liten både når det gjelder fedme og bukfedme. Gruppen med fedme er dessuten forholdsvis liten, og tallene er derfor usikre.

 

Barnehelserapporten figur 22

Figur 1. Andel i prosent med overvekt (inkludert fedme), fedme og bukfedme for gutter og jenter i 3.klasse, 2015. Kilde: Barnevekststudien, FHI. Figuren er hentet fra rapporten Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer, Folkehelseinstituttet 2016.

Stabilt

Fra 2008 til 2015 ser det ut til at andelen gutter og jenter med overvekt har stabilisert seg. Figur 2 viser utviklingen i perioden. 

Barnehelserapporten figur 23a

 

Figur 2. Andel i prosent med overvekt (inkludert fedme) blant gutter og jenter i 3.klasse fra 2008 – 2015. Kilde: Barnevekststudien, FHI. Figuren er hentet fra rapporten Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer, Folkehelseinstituttet 2016.

– Det er bra at gjennomsnittlig andel barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg. Foreldre, barnehage og skole har gjort en god jobb ved å rette oppmerksomheten mot kosthold og fysisk aktivitet. De er viktige aktører for å fremme helse og utjevne sosial ulikhet, sier prosjektleder for Barnevekststudien Ragnhild Hovengen, Folkehelseinstituttet.

Hun legger til at selv om forekomsten av overvekt og fedme blant barn ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene, er det likevel viktig å følge utviklingen framover.

Svak økning blant unge

Når det gjelder ungdom har i gjennomsnitt 23 prosent av 17-åringene overvekt (inkludert fedme) når vi ser hele landet og begge kjønn under ett. Dette går fram av kapitlet om overvekt i rapporten Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer. Tallene er hentet fra Forsvaret og er basert på egenrapporterte data ved sesjon 1, der 17-åringer svarer på skjema over internett.

Både data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag i perioden 1995 -2008 og fra Forsvaret i 2011-2014 tyder på at det har vært en liten økning i andelen ungdom i 15-17-årsalderen som har overvekt eller fedme, se figur 3.

Kilde: Norgeshelsa/Vernepliktsverket
Kilde: Norgeshelsa/Vernepliktsverket

 

Figur 3. Andel i prosent med overvekt og fedme blant 17-åringer (kjønn samlet) ved sesjon 1, fordelt etter helseregion for 2011-2014. Kilde: Norgeshelsa/Vernepliktsverket. Figuren er hentet fra rapporten Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer, Folkehelseinstituttet 2016.

Geografiske forskjeller

Målinger i Barnevekststudien tidligere år viste regionale forskjeller. Også tall for 17-åringer viser at det er regionale forskjeller, med høyest andel 17-åringer med overvekt og fedme i helseregion Nord og lavest andel i Sør-Øst, se figur 3.

For 17-åringer ser vi at Helse Nord har en høyere andel med overvekt og fedme enn Helse Sør-Øst. Ser man liknende tall for åtteåringene i Barnevekststudien?

– Tidligere målinger i Barnevekststudien tyder på det. Foreløpig har vi ikke analysert 2015-tallene for regionale forskjeller, sier Hovengen.

Les mer:

Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer. Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2016.