Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Antibiotika:

Store fylkesvariasjoner i bruk av antibiotika i Norge

Østfold har høyest andel brukere av antibiotika, mens Troms og Finnmark har den laveste andelen. Dette viser rapporten «Reseptregisteret 2010-2014» fra Folkehelseinstituttet med tema bruk av antibiotika.

Bilde av pilleforpakninger
Foto: Colourbox.com

Det er et overordnet mål å redusere bruken av antibiotika og unngå unødvendig bruk. Et viktig ledd i strategien mot antibiotikaresistens er kunnskap om forbruket i befolkningen. Reseptregisteret er her en viktig datakilde.

Bruken av antibiotika i befolkningen generelt

Bruken varierer mellom aldersgrupper og kjønn:

  • Kvinner bruker mer enn menn. Reseptregisteret viser at 28 % av kvinner og 19 % av menn fikk utlevert et antibiotikum på resept minst én gang i 2014.
  • Det er en høy andel brukere blant unge voksne, men den høyeste andelen brukere finner man blant de eldste i befolkningen, se figur 1.
  • I mai bruker 19-åringer svært mye antibiotika. Dette har sannsynligvis sammenheng med russefeiringen.
  • Østfold har høyest andel brukere av antibiotika, mens Troms og Finnmark har den laveste andelen, se figur 2.
  • Forbruksmønsteret av antibiotika er ganske likt i Skandinavia, men Sverige har generelt et lavere forbruk av antibiotika per innbygger enn i Norge og Danmark. Danmark bruker mer enn Norge.
Figur 1 Andel brukere av antibiotika delt på kjønn.png

Figur 1: Andel brukere av antibiotika unntatt midler til lokal bruk i Norge i 2014 fordelt på aldersgrupper og kjønn. Kilde: Reseptregisteret

Figur 2 Andel av befolkningen.png

Figur 2: Andel brukere av antibiotika unntatt midler til lokal bruk i Norge i 2014 fordelt på fylker. Kilde: Reseptregisteret  

Brukes mest ved luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner

Antibiotika som hovedsakelig brukes ved luftveisinfeksjoner bidrar mest til antibiotikabruken hos barn og voksne under 65 år. Hos de eldre dominerer antibiotika som brukes ved urinveisinfeksjoner.

Antibiotika til barn

Antall antibiotikaresepter til barn i alderen 0-5 år har stor variasjoner mellom fylkene:

  • Nord-Trøndelag fikk 517 resepter per 1000 barn per år i 2014, mens antallet var 210 resepter per 1000 barn i Finnmark. Landsgjennomsnittet var 397 resepter per 1000 barn per år.
  • Det er også variasjon når det gjelder andelen av førstevalgsmiddelet (penicillin) som utleveres til barn i aldersgruppen 0-5 år, fra 24 % i Nord-Trøndelag til 47 % i Troms og Finnmark. Landsgjennomsnittet var 38 %.

Om årets rapport

Rapporten har i år en temadel om bruk av antibiotika. Reseptregisteret inneholder også en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode (2010-2015). For 2014 er også informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert. I tillegg finnes generell informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk, nøkkeltall fra Reseptregisteret, tabeller over brukere av legemidler på blå resept samt en tabell over de mest brukte legemidlene totalt.

Reseptregisteret benyttes mye til forskningsformål. Rapporten har en oversikt over publiserte vitenskapelige artikler som har benyttet data fra Reseptregisteret.

Rapporten kan bestilles i trykt utgave eller lastes ned som PDF-fil.

Rapporten fra Reseptregisteret kan brukes sammen med Reseptregisterets nettsider www.reseptregisteret.no som inneholder flere opplysninger om brukere av legemidler på resept.

To kilder for legemiddelstatistikk

Salg fra grossist: Salg av legemidler fra grossist til apotek, sykehus og dagligvarehandel.

Reseptregisteret: Omfatter data om alle resepter ekspedert ved apotekene i Norge og gir detaljert informasjon om legemiddelbruk.