Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mer fedme blant folk med kort utdanning i rike land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mer fedme blant folk med kort utdanning i rike land

Forskningsfunn

Mer fedme blant folk med kort utdanning i rike land

I rike land er fedme mer vanlig blant dem med kort utdanning, mens i fattige land er fedme mer vanlig blant dem med lang utdanning. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, som bekrefter tidligere forskning.

To overvektige personer
Foto: Colourbox.com

I rike land er fedme mer vanlig blant dem med kort utdanning, mens i fattige land er fedme mer vanlig blant dem med lang utdanning. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, som bekrefter tidligere forskning.


Tidligere studier har vist at antall mennesker med fedme øker med bruttonasjonalprodukt (BNP). Tidligere forskning har også indikert at utdanningsnivå kan være viktig i denne sammenhengen. Målet med denne nye studien var å studere antakelsen om at fedme henger sammen med BNP og utdanning, og å inkludere data fra flere ulike land.

Forskerne har inkludert flere og mer oppdaterte data enn hva som er blitt gjort i tidligere studier. Totalt ble data fra 70 land inkludert. Tidligere har det vært mest fokus på lav – og mellomkostland. Nå ble også en rekke høykostnadsland inkludert.

Sammenheng mellom utdanning, fedme og BNP

Resultatene fra denne studien støtter at det er en sammenheng mellom fedme, utdanning og BNP. Når BNP stiger så observerer man også økt fedme blant de med lav utdanning, og denne økningen er signifikant. Men det er ingen signifikant økning blant de med høy utdanning.

Dette betyr at:

  • I land med lavt BNP er det mer fedme blant de med høy utdannelse.
  • I land med høyt BNP er det mer fedme blant de med lav utdannelse.

Studien fant også at sammenhengene var noe mer markert blant kvinner enn blant menn.

Figuren under illustrerer disse funnene.

Figuren viser estimert fedme og BNP fordelt på utdanningsgrupper.
Figuren viser estimert fedme og BNP fordelt på utdanningsgrupper.

 

Mulige forklaringer

– Når land blir rikere, skjer det en endring i levekårene som er mest relevant for dem med kort utdanning, sier Jonas Minet Kinge.

Kinge er førsteforfatter og forsker ved Folkehelseinstituttet. Kinge er også førsteamanuensis II ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

– For eksempel foreslår tidligere litteratur at kort utdanning henger sammen med begrensede ressurser til overflødig energikonsum og flere er i fysisk krevende arbeid. Med lang utdanning øker både tilgang til overflødig energikonsum og man unngår i større grad fysisk krevende arbeid. Disse forholdene begrenser fedme blant dem med kort utdanning i utviklingsland.

– I rike land med økonomier basert i stor grad på service og teknologisk industri, har de fleste råd til høykalori-mat, og færre jobber i fysisk krevende arbeid. Dermed øker fedmeforekomsten blant dem med kort utdanning når BNP stiger, forklarer Kinge.

Grunnen til at funnene var mer markante for kvinner, er mer uklart. Studien har ikke testet om forskjellene mellom kjønnene er signifikante, så det er vanskelig å si noe sikkert om dette. Men det kan være at kvinner og menn ofte har ulik utdanning og yrker, og at de møter ulike normer og idealer fra samfunnet.

Om studien

Forskerne har samlet individdata med informasjon om utdanning, alder, kjønn, høyde og vekt fra 70 ulike land. De har benyttet ulike statistiske metoder for å analysere ulikheter i fedme fordelt på utdanning etter BNP.

Styrken i studien er at den har inkludert mange land og at den har benyttet både absolutte og relative utdanningskategorier. Kinge mener resultatene fra denne studien kan være nyttig for å understreke samspillet mellom sosiale og økonomiske faktorer og fedme. Folkehelsearbeidet, kanskje spesielt i utviklingsland, bør ta disse faktorene inn i betraktning.

Det er viktig å understreke at studien ikke har sett på årsakssammenhenger. Forskerne kan altså ikke fastslå, for eksempel, om det er utdanning og BNP som påvirker fedme eller motsatt. De kan heller ikke utelukke at resultatene er forårsaket av andre faktorer som ikke er inkludert i studiet. Et annet forbehold ved studien er at det er brukt selvrapportert høyde og vekt, noe som ikke er optimalt.

Studien var et samarbeid mellom forskere ansatt ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Columbia University i New York.

Referanse

Kinge JM, Strand BH, Vollset SE and Skirbekk V (2015) Educational inequalities in obesity and gross domestic product: evidence from 70 countries. J Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech-2014-205353