Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Resultater fra Barnevekststudien 2008 - 2012: Stabil andel barn med overvekt »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Resultater fra Barnevekststudien 2008 - 2012: Stabil andel barn med overvekt

Forskningsfunn

Barns vekst i Norge:

Resultater fra Barnevekststudien 2008 - 2012: Stabil andel barn med overvekt

Barnevekststudien ble gjennomført blant tredjeklassinger i 2008, 2010 og 2012. Målingene viser at mellom hver femte og hver sjette tredjeklassing er overvektig (16 prosent). Resultatene fra 2012 tyder på at det ikke er økning i andelen overvektige tredjeklassinger fra 2008 til 2012.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Barnevekststudien ble gjennomført blant tredjeklassinger i 2008, 2010 og 2012. Målingene viser at mellom hver femte og hver sjette tredjeklassing er overvektig (16 prosent). Resultatene fra 2012 tyder på at det ikke er økning i andelen overvektige tredjeklassinger fra 2008 til 2012.


Denne artikkelen er en oppsummering av FHI-rapport 2014:3 Barns vekst i Norge 2008-2010-2012 

Barnevekststudien er en landsomfattende studie som startet i 2008. Målet med denne undersøkelsen er å følge med på hvordan høyde, vekt og livvidde utvikler seg over tid blant norske 3. klassinger. Dette er den eneste studien som over tid overvåker vekstutviklingen blant skolebarn i Norge.

Studien ble gjennomført for tredje gang høsten 2012 blant 3522 elever ved de samme skolene som i 2008 og 2010. Deltakelsen blant elevene var nesten 90 prosent ved alle de tre undersøkelsene. Gjennomsnittsalder på barna var 8,3 år ved alle målingene. I alt deltar 127 skoler i prosjektet.

Andelen med overvekt og fedme blir beregnet ut fra IOTFs grenseverdier (Coles index). Dette er kjønnsspesifikke grenseverdier for aldersgruppen 2 - 18 år. (IOTF = International Obesity Task Force).

Resultater fra 2012: Om lag hver sjette åtteåring er overvektig 

I 2008 var 15 prosent av tredjeklassingene overvektige, for begge kjønn sett under ett. I 2010 økte andelen til nesten 18 prosent. Resultater fra 2012-undersøkelsen viser at vi nå er tilbake på utgangsnivået - under 16 prosent (figur 1). Det vil si at cirka hver sjette tredjeklassing er overvektig. Livvidden følger et liknende mønster.

diagram. Folkehelseinstituttet
diagram. Folkehelseinstituttet

Figur 1. Prosentandel med overvekt (inkludert andelen med fedme) for hele landet i 2008, 2010 og 2012, gutter og jenter. Overvekt og fedme er klassifisert etter IOTFs grenseverdier.

Resultatene fra Barnevekststudien 2012 viser at: 

 • For begge kjønn samlet er andelen med overvekt 16 prosent – det vil si om lag hver sjette tredjeklassing.
 • 18 prosent av jentene ble definert som overvektige.
 • 14 prosent av guttene ble definert som overvektige.
 • Andelen med overvekt var noe høyere i 2010 enn i 2008. Tallene for 2008 og 2012 er nokså like. Vi ser derfor ingen tendens til at andelen med overvekt går opp, verken hos gutter eller jenter.
 • Tallene for overvekt inkluderer en liten andel som har fedme. Ser man på landsgjennomsnittet, har andelen med fedme holdt seg uforandret og er cirka 3,5 prosent i alle de tre årene:  3,3 prosent i 2008, 3,6 prosent i 2010 og 3,5 prosent i 2012, og hverken noen signifikant økende eller minkende trend. Det var ikke noen tydelige kjønnsforskjeller i fedme disse tre årene. Se figur 2.
 • I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye. 
 • Gjennomsnittsvekten er 29 kg for både jenter og gutter. 
 • I gjennomsnitt er kroppsmasseindeksen (KMI) 16,7 kg/m2 for jenter og 16,6 kg/m2 for gutter.
Barnevekststudien 2008-2012. Folkehelseinstituttet
Barnevekststudien 2008-2012. Folkehelseinstituttet

Figur 2. Prosentandel med overvekt og fedme i 2008, 2010 og 212. Lys farge på toppen av søylene markerer andelen med fedme. 

Landsgjennomsnitt etter tre målinger 2008 - 2012

 • Det er ingen tendens til at andelen med overvekt inkludert fedme har gått opp, verken hos gutter eller jenter.
 • For begge kjønn samlet er andelen med overvekt 16 prosent – mellom hver femte og hver sjette tredjeklassing
 • Jentene har høyest andel overvekt med 18 prosent. 15 prosent av guttene er definert som overvektige.
 • Andelen med fedme holdt seg uforandret hos begge kjønn og er cirka 4 prosent.

Forskjeller mellom gutter og jenter

I alle de tre årene hvor Barnevekststudien har vært gjennomført, har andelen jenter med overvekt vært høyere enn blant guttene. Blant jentene er det i gjennomsnitt 18 prosent som har overvekt eller fedme, mens det blant guttene er 15 prosent. Forskjellen er stabil på 3 – 4 prosent fra 2008 til 2012. Disse resultatene støttes av at også livvidde i forhold til høyde er større hos jenter enn hos gutter.

Tabell 1: Overvekt inkludert fedme hos tredjeklassinger i 2008 - 2012.
 År  Begge kjønn samlet, %
(95 % konfidensintervall)
 Gutter, %  Jenter, %
2008  15,0 (13,2; 16,8)  13,6 (11,6; 15,5)  16,5 (14,1; 18,8)
2010  17,8 (15,9; 19,7)  15,9 (13,1; 18,6)  19,8 (17,2; 22,4)
2012  15,8 (14,2; 17,5)  14,1 (12,4; 15,8)   17,6 (15,2; 20,0)

Gjennomsnitt for tre målinger 

 16,2 (15,1; 17,2) 14,5 (13,3; 15,7) 17,9 (16,4; 19,4)
Overvekt og fedme er klassifisert etter IOTFs grenseverdier.

Regionale forskjeller

Forskjellen mellom regionene varierer noe fra måling til måling, se tabell 2.

Tabell 2. Resultater for Norge og helseregioner i 2008, 2010 og 2012. Diagram: Norgeshelsa statistikkbank.

tabell-2
Tabell 2.

For alle tre målinger sett under ett, er andelen overvektige tredjeklassinger lavest i Helseregion Sør-Øst og høyest i Helseregion Midt og Nord. Dette gjelder både for gutter og jenter.    

I gjennomsnitt for alle de tre årene hadde helseregion Nord den høyeste og helseregion Sør-Øst den laveste andelen med overvekt og fedme:

 • Helseregion Norge 19,2 prosent
 • Helseregion Midt 18,4 prosent
 • Helseregion Vest 16,4 prosent
 • Helseregion Sør-Øst 15,0 prosent  

Skoleveien - andelen som går/sykler

I tillegg til veiing og måling fikk eleven i 2012 også spørsmål om skoleveien om hvordan de kom seg til skolen denne dagen.

Slik foregår Barnevekststudien

Det er frivillig å delta. Foreldre får tilsendt brev med informasjon og samtykkeerklæring før studien starter på den enkelte skole. For at barnet kan delta, må samtykkeerklæringen fylles ut og returneres til skolehelsetjenesten.

Undersøkelsen gjøres individuelt på skolehelsetjenestens kontor. Høyde, vekt og livvidde måles. Barnet har på seg lett tøy. Barnets livvidde måles midt mellom øvre hoftekam og nedre ribbebue. 

Målinger gjøres med standardisert vekt og centimetermål. Skolehelsetjenesten/rektor skal i tillegg fylle ut et spørreskjema med opplysninger om den enkelte skolen. Det gjelder informasjon om fysisk aktivitet, om elevene går, sykler eller blir kjørt til skolen, om skolemåltider og hva slags drikker elevene har tilgang til i skoletiden.      

Barnet får ikke oppgitt resultatene av egne målinger. Foreldre som ønsker det, kan få resultatene ved å henvende seg til skolehelsetjenestens kontor.

Måleresultatene og andre opplysninger blir avidentifisert, og de samlede resultatene analysert på gruppenivå - kjønn, helseregion og hele landet samlet.

Resultater fra Norge blir sammenliknet med data fra om lag 25 andre europeiske land.

Hvem har ansvar for Barnevekststudien?

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet og WHO. Initiativet kommer fra WHO, og tilsvarende studier gjøres i 20 europeiske land.