Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningsfunn

Samboere og gifte par er mer tilfreds med livet

Men skilsmisse kan være positivt dersom parforholdet er svært problematisk, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Føtter. Colourbox.com
Føtter. Colourbox.com

Forfatterne har brukt spørreskjemadata fra 369 heteroseksuelle par i TOPP-studien og har undersøkt sammenhenger mellom kvalitet i parforholdet, skilsmisse og generell tilfredshet med livet gjennom en femten-års periode. Kvinnene ble spurt om graden av krangling og problemer i parforholdet i 1993/1994, og både mennene og kvinnene ble spurt om deres generelle livstilfredshet i 2008.

Av de 369 parene som ble med i undersøkelsen i 1993 hadde 88 (24 %) separert eller flyttet fra hverandre innen 2008. Generelt var de som hadde skilt lag mindre tilfredse med livet enn de som hadde holdt sammen. Men dette gjaldt ikke dem som kom fra parforhold med relativt store problemer. Blant disse var de som hadde skilt lag mest fornøyde med livet femten år etterpå.

Viktig å vurdere graden av problemene i forholdet

Disse funnene tyder på at skilsmisse kan være positivt for livskvaliteten dersom parforholdet er svært problematisk.

– Sammenhengen mellom skilsmisse og livstilfredshet er avhengig av graden av problemer i parforholdet, sier forsker Kristin Gustavson som nylig avla doktorgraden sin og er hovedforfatteren av studien.

– Dette er nyttig informasjon for dem som jobber med forebyggende arbeid for å fremme god psykisk helse i befolkningen. Resultatene er også viktige for dem som jobber med par som sliter.

Personlighetstrekk ikke like viktig

Funnene er også nyttige sett i lys av tidligere forskning, der det har vært uenighet om hvor stor betydning parforholdet har for folks generelle livstilfredshet. Andre studier hevder at tilfredshet med både livet og parforholdet forklares mest av stabile personlighetsegenskaper (for eksempel om man generelt sett har en mer positiv eller negativ holdning til livet). Ved å ha undersøkt effekten av skilsmisse og den langvarige sammenhengen mellom kvalitet i parforholdet og livstilfredshet tyder resultatene i denne studien på at livstilfredshet ikke kan forklares av personlighetsegenskaper alene, men også av egenskaper ved parforholdet.

Studien har foregått ved Divisjon Psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, avdeling for oppvekst, utvikling og kulturelt mangfold. Dette er en del av TOPP-studien, som har fulgt familier med barn fra de var 1,5 år gamle til de har blitt 18–19 år.

Om TOPP-studien

TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres. Studien undersøker utviklingsveier til trivsel, god psykisk helse og psykiske plager, hos barn, ungdom og deres familier.

Referanse

Gustavson, K., Røysamb, E., von Soest, T., Helland, M. J. and Mathiesen, K. S. (2012) Longitudinal associations between relationship problems, divorce, and life satisfaction: Findings from a 15-year population-based study. The Journal of Positive Psychology, 7 (3): 188-197. doi: 10.1080/17439760.2012.671346