Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prioritert vaksinasjon ved pandemi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prioritert vaksinasjon ved pandemi

Prioritert vaksinasjon ved pandemi

Vaksinene kommer i mindre leveranser over en lengre periode. Det vil derfor være behov for å gjennomføre vaksinasjon i prioritert rekkefølge.

Vaksinene kommer i mindre leveranser over en lengre periode. Det vil derfor være behov for å gjennomføre vaksinasjon i prioritert rekkefølge.


Når vaksinene fordeles gjøres dette etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Folkehelseinstituttet som fordeler de tilgjengelige vaksinedosene. For å sikre at helseforetakene får det antall doser de har behov for i henhold til de gjeldende fordelingsprinsippene, trenger Folkehelseinstituttet oppdatert informasjon om det estimerte behovet ved hver enkelt virksomhet. Det er det enkelte helseforetak/virksomhet som er ansvarlig for å utarbeide listene. Disse sendes Folkehelseinstituttet via det regionale helseforetaket.

Prioriteringslister for helseforetak og private sykehus

De avtalene som nå er inngått med vaksineprodusentene medfører at helseforetakene til enhver tid må ha tilgjengelig en gjennomarbeidet og oppdatert liste over de personellgrupper det er aktuelt å prioritere for vaksinasjon. Listen skal også angi et grovt anslag for hvor mange pasienter innen hver risikogruppe som vil være innlagt i sykehuset til enhver tid. Se forslag til utforming av prioriteringslister i henhold til tabellen under.

Tabellen gir forslag til oppsett for prioritering av ansatte og inneliggende pasienter. Tabellen kan lastes ned som PDF- eller Word-fil og finnes på både bokmål og nynorsk. 

Bokmål PDF

Tabell 3: Forslag til oppsett for prioritering av ansatte og inneliggende pasienter i helseforetak og private sykehus.

Bokmål Word

Tabell 3. Forslag til oppsett for prioritering av ansatte og inneliggende pasienter i helseforetak og private sykehus.

Nynorsk PDF

Tabell 3. Forslag til oppsett for å prioritere tilsette og inneliggjande pasientar i helseføretak og private sjukehus.

Nynorsk Word

Tabell 3. Forslag til oppsett for å prioritere tilsette og inneliggjande pasientar i helseføretak og private sjukehus.

I prioriteringslistene anbefaler vi også at det inngår en oversikt over hvor mange innen hver personellgruppe som skal prioriteres ut fra hvor stor vaksinetilgangen er. En måte å anskueliggjøre dette på kan være å lage rammer for hvor mange som bør vaksineres ved hver enhet ved forskjellige grader av vaksinetilgang; for eksempel nok vaksine til 10 %, 20 % eller 50 % av de ansatte ved foretaket. I denne sammenheng er det også viktig at helseforetaket vurderer behovet for endringer i daglige rutiner med det formål å redusere antall ansatte som utsettes for eller kan videreføre smitte.

Helseforetakene må sette rammer for hvor mange som bør vaksineres ved de enkelte enheter. Dette kan for eksempel etableres ved å gjøre ROS-analyser lokalt. I vurderingen av vaksinebehov må foretaksledelsen blant annet ta stilling til:

  • Hvilke arbeidstakere utsettes for vedvarende smitteeksponering ved direkte kontakt med influensasyke (ambulansepersonell, akuttmottak, medisinske avdelinger, intensivavdeling, infeksjonsmedisinsk, barneavdelinger, andre avdelinger med akuttfunksjon, røntgenavdelinger, bioingeniører, andre)?
  • Hvem er nøkkelpersonell med unik kompetanse på drift, ledelse og vaktfunksjoner (administrasjon/ledelse, informasjonsavdeling, IT-nøkkelpersonell, sikkerhetspersonell, medisinsk nøkkelpersonell, støttepersonell)?
  • Hvilke pasientgrupper har et særskilt behov for beskyttelse mot influensasmitte, der ansattvaksinering er et sentralt tiltak?
  • Hvor mange personer kreves for å opprettholde forsvarlig døgnkontinuerlig drift ved de ulike avdelinger/enheter?
  • Hvor mange personer kreves for å opprettholde forsvarlig drift i enheter med hovedsakelig dagbasert virksomhet?
  • Hvilke andre drifts- og støttefunksjoner må bemannes (antall personer på kjøkken, sterilforsyning, annen forsyning, vaskeri, apotek, renhold, transport, teknisk, medisinsk teknisk, etc.)?

Det er viktig å merke seg at én person kan høre inn under flere grupper. Husk at hver person kun skal medregnes én gang i prioriteringsoversikten. Personer i kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres i den kommune der arbeidsstedet er lokalisert. Dette fordi de blir prioritert på bakgrunn av sin yrkesmessige funksjon. Således skal de også tilbys vaksine i den kommune eller det helseforetak der arbeidsstedet er lokalisert, og ikke i sin bostedskommune.

Vaksinasjon med prepandemivaksine

Dersom det skulle bli fattet vedtak om at prepandemivaksine skal brukes, må helseforetakene kunne legge til rette for å vaksinere alle ansatte samt inneliggende pasienter i løpet av et relativt kort tidsrom.