Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Gjennomføring av massevaksinasjon i helseforetak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Gjennomføring av massevaksinasjon i helseforetak

Gjennomføring av massevaksinasjon i helseforetak

Kapittelet beskriver de oppgaver som helseforetakene og de private helseinstitusjonene skal ivareta ved en massevaksinasjon av egne ansatte og inneliggende pasienter.

Kapittelet beskriver de oppgaver som helseforetakene og de private helseinstitusjonene skal ivareta ved en massevaksinasjon av egne ansatte og inneliggende pasienter.


I tillegg til plikter hjemlet i lov og forskrift inkluderer denne oversikten også forslag til gjennomføring. Forslagene er basert på erfaringer fra øvelser avholdt i forbindelse med arbeidet med forrige utgave av denne veilederen, samt evalueringer gjort etter pandemien i 2009.

Helseforetak og private helseinstitusjoner:

 • Skal ha oversikt over egne ansatte med hensyn på arbeidsoppgaver og funksjon. Oversikten utgjør grunnlaget for en plan for prioritert vaksinasjon av personell med kritisk betydning for å opprettholde drift i ulike avdelinger ved virksomheten.
 • Utarbeide planer og instrukser for gjennomføring av henholdsvis sentralisert og desentralisert vaksinasjon, enten dette foregår ved bruk av ambulerende vaksinasjonsteam eller ved at avdelingene selv besørger vaksinering.
 • Utarbeide en plan for forsvarlig håndtering av vaksinene. Vaksinen skal oppbevares ved en temperatur på 2–8 °C. Vaksinen må ikke utsettes for frost, og det må foreligge et system for overvåkning av temperatur i lokalet der vaksinen oppbevares.
 • Sørge for sikring av vaksinene. Det må foreligge en plan som minimerer muligheten for tyveri og annet av svinn av vaksiner som oppbevares i virksomheten. Dette blir spesielt viktig i en knapphetssituasjon.
 • Skal gi melding til Folkehelseinstituttet om leveringsadresse for pandemivaksine, samt navn og kontaktdetaljer for den som skal ta imot vaksineleveransen. Folkehelseinstituttet må holdes løpende oppdatert ved endringer.
 • Anbefales sterkt å utpeke en koordinator (i tillegg til smittevernansvarlig lege) som blant annet kan ta hånd om mottak, lagring og distribusjon av vaksineforsendelsen internt, samt gjennomføring av vaksinasjon i virksomheten på vegne av ledelsen.
 • Må til enhver tid holde oversikt over hvem som har fått én eller to doser med vaksine.
 • Skal sørge for elektronisk registrering til SYSVAK via journalsystem. Ved mangel på journalsystem med elektronisk kommunikasjon med SYSVAK, kan beredskapsalternativ tilbudt av FHI benyttes.
 • Skal melde om alvorlige mistenkte vaksinebivirkninger til Folkehelseinstituttet. Retningslinjer for melding gis av Statens legemiddelverk.
 • Skal sørge for samhandling med lokale myndigheter og andre helseforetak/helseinstitusjoner og etablere en hensiktsmessig samarbeidsform.
 • Ha en plan for informasjonstiltak/krisekommunikasjon.
  • Utarbeide strategier (herunder opprette egnede informasjonskanaler) for informasjon til egne ansatte og inneliggende pasienter, samt virksomheter helseforetaket/helseinstitusjonen har avtale med.
  • Informasjon til personer i helseforetakets opptaksområde bør være enkelt tilgjengelig og på flere språk, for eksempel på foretakets nettsider.

Tabellen under gir forslag til oppsett for prioritering av ansatte og inneliggende pasienter. Tabellen kan lastes ned som PDF- eller Word-fil og finnes på både bokmål og nynorsk. 

Bokmål PDF

Tabell 3: Forslag til oppsett for prioritering av ansatte og inneliggende pasienter i helseforetak og private sykehus.

Bokmål Word

Tabell 3. Forslag til oppsett for prioritering av ansatte og inneliggende pasienter i helseforetak og private sykehus.

Nynorsk PDF

Tabell 3. Forslag til oppsett for å prioritere tilsette og inneliggjande pasientar i helseføretak og private sjukehus.

Nynorsk Word

Tabell 3. Forslag til oppsett for å prioritere tilsette og inneliggjande pasientar i helseføretak og private sjukehus.