Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Infeksjonsovervåking»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Infeksjonsovervåking

Infeksjonsovervåking

Overvåkingen av intravaskulære infeksjoner må være enhetlig og ledelsesforankret. Overvåkingsdata må systematisk rapporteres til de som har ansvaret for pasientgruppen overvåkingen omfatter, og resultater bør brukes i systematisk forbedringsarbeid lokalt til å iverksette forebyggende tiltak.

Overvåkingen av intravaskulære infeksjoner må være enhetlig og ledelsesforankret. Overvåkingsdata må systematisk rapporteres til de som har ansvaret for pasientgruppen overvåkingen omfatter, og resultater bør brukes i systematisk forbedringsarbeid lokalt til å iverksette forebyggende tiltak.


  • For at forekomsten av infeksjoner skal kunne sammenlignes over tid og mellom sykehus, må overvåkingen være enhetlig. Alle sykehus bør derfor benytte samme definisjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og av de ulike typene helsetjenesteassosierte infeksjoner (kasusdefinisjoner) som omfattes av overvåkingen. 1C

Overvåking er kontinuerlig, systematisk innsamling, sortering, analysering og vurdering av data. Resultater fra overvåking skal gi grunnlag for å vurdere effekt av infeksjonsforebyggende tiltak og bidra til å avdekke forbedringsområder.

Infeksjonsovervåking krever kompetanse, ressurser og tverrfaglig samarbeid med alle involverte i behandlingsteamet, inkludert mikrobiologisk avdeling og smittevern. Ikke minst må ledelsen ved den respektive avdeling være involvert.

Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner generelt og intravaskulære infeksjoner spesielt kan ha ulike målsettinger.

På sykehusnivå og den i enkelte avdeling kan hensikten være å kartlegge omfanget av blodbaneinfeksjoner med spesielt fokus på bruk av intravaskulære katetre i den enkelte avdeling, og for å kunne sammenligne resultater internt over tid. Resultater bør brukes i systematisk forbedringsarbeid lokalt til å iverksette forebyggende tiltak.

På nasjonalt nivå kan hensikten være å fremskaffe epidemiologiske data for trender over tid, for å identifisere risikofaktorer knyttet til type infeksjon som inngår i overvåkingen, fremme forskning basert på resultater fra overvåkingen i samarbeid med fagmiljøet og bidra med data til nasjonale og internasjonale databaser (referanseverdier).

Før infeksjonsovervåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner etableres, bør det gjøres en lokal vurdering av hvilke infeksjoner som bør inngå i overvåkingen basert på alvorlighetsgrad, kostnader og muligheter for å forebygge.

Alle overvåkingssystemer skal ha en lovmessig forankring. Det må defineres hva som skal måles, utfallsmål eller prosessmål og hvilke variabler som er nødvendig. Av personvern-hensyn skal kun de nødvendige variablene samles inn. Videre bør det foreligge en protokoll med beskrivelse av følgende:

  • Målsetting med overvåkingen
  • Hvordan skal infeksjonene måles (metode); prevalens eller insidens, prospektiv eller retrospektiv
  • Hvem som skal ha ansvaret for innsamling av dataene, analysering
  • Hvordan skal data samles og hvilke variabler er nødvendig
  • Kvalitetssikring og lagring av data (personvern)
  • Hvem skal ha tilgang til data
  • Kasusdefinisjoner

Som beskrevet innledningsvis i kapittel 1 foreligger det ulike varianter av kasusdefinisjoner for overvåking av blodbaneinfeksjoner, henholdsvis kateterassosierte infeksjoner og/eller kateterrelaterte infeksjoner. Avhengig av hva hensikten er med overvåkingen, velges en kasusdefinisjon som omfatter tid, sted, person, kliniske symptomer, laboratorieresultater, eventuelt epidemiologiske trekk.

Overvåking av intravaskulære infeksjoner vil involvere en rekke ulike fagpersoner utover den avdelingen hvor pasienten ligger. Det er derfor nødvendig med en tydelig ledelsesforankring slik at det kan gis nødvendige ressurser til å gjennomføre overvåkingen.

For at forbedring skal finne sted må tidsmessige data fra overvåkingen systematisk rapporteres til de som har ansvaret for pasientgruppen overvåkingen omfatter.