Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kompetanse og opplæring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kompetanse og opplæring

Kompetanse og opplæring

Virksomhetens ledelse og helsepersonell skal ha oversikt og kompetanse for vurdering og håndtering av intravaskulære katetre, for å hindre infeksjon og sikre trygg bruk.

Virksomhetens ledelse og helsepersonell skal ha oversikt og kompetanse for vurdering og håndtering av intravaskulære katetre, for å hindre infeksjon og sikre trygg bruk.


 • Virksomhetens ledelse skal ha oversikt over medarbeidernes kompetanse om innleggelse, håndtering og fjerning av intravaskulære katetre og vurdere behov for opplæring. 1A
 • Helsepersonell skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse om innleggelse, håndtering og fjerning av intravaskulære katetre, inkludert infeksjonsforebyggende tiltak. 1A
 • Ledelsen ved virksomheten skal rutinemessig vurdere om innleggelse, håndtering og fjerning av intravaskulære katetre er i henhold til anbefalingene i veilederen. Hvis anbefalinger ikke etterleves bør barrierer/faktorer som hemmer eller hindrer at det skjer kartlegges (f. eks manglende system for opplæring). 1A
 • Virksomheten og den enkelte medarbeider skal kjenne til relevante råd/krav fra produsenter av katetre, tilkoblingsutstyr, brukstid og kompatibilitet med antiseptiske midler og andre væsker, for sikker bruk av utstyret. 1C
 • Før utreise fra sykehus, skal pasienter med intravaskulære katetre og deres omsorgspersoner, få opplæring i nødvendige tiltak for å hindre infeksjon og trygg bruk av utstyret. Gjentatt opplæring og støtte bør være tilgjengelig ved behov. 1C

Opplæring og kunnskap om hvordan katetre skal legges inn, håndteres og når de skal fjernes, inkludert praktisk erfaring, reduserer risikoen for intravaskulære infeksjoner (1,2-6).  Det er viktig å sikre kompetanse og oppdatering av eksisterende kunnskap. I Norge er det lovkrav knyttet til helsepersonells kompetanse, opplæring og egnethet (7,8). Kravene innebærer at ledelsen ved virksomheten skal ha oversikt over medarbeidernes kompetanse slik at disse er i stand til å ivareta innleggelse og håndtering av intravaskulære katetre på en slik måte at risikoen for intravaskulære infeksjoner er minimal. Virksomheten skal sørge for at medarbeidere får opplæring samt etter- og videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig (8,9).

Sammensatte opplæringsstrategier har vist effekt for å oppnå strukturelle og individuelle endringer (10,11). Både sammensatte opplæringsstrategier og enkelttiltak innen opplæring har vist seg som effektive tiltak for å redusere kateterassosierte blodbaneinfeksjoner.

Ledelsen for virksomheten må sørge for at det finnes systemer som gjør det mulig å vurdere kompetansen som utgjør en viktig del av infeksjonsforebyggende tiltakspakker (1,3,6-8,11-14). Enkelte institusjoner benytter spesialiserte «iv-team» for å sikre at det er personell med tilstrekkelig kompetanse som legger inn og håndterer intravaskulære katetre (15).

Anbefalingen om pasient- og pårørendeopplæring er tilpasset fra to kilderetningslinjer og støttes av norsk lovverk og oppdatert forskning (2,6,7,9,18-21). En økende andel pasienter med intravaskulære katetre utskrives fra sykehus og fortsetter med behandling i hjemmet. I Norge er opplæring lovregulert via kommunehelsetjenesteloven §1-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-10. Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 og §3-2 gir pasienter rett til informasjon og medvirkning til egen behandling. Helsepersonelloven § 10 pålegger helsepersonell å informere pasienter etter de rettighetene som gis dem i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Flere oppsummerte oversiktsartikler foreslår utlevering av skriftlig informasjonsmateriell tilpasset leserens forståelse samt verbal opplæring av pasienter og omsorgspersoner (22-25).

Innkjøpsavtaler og bruk av medisinsk utstyr

Innkjøpsavtaler varierer mellom helseforetak i Norge. Det er derfor umulig å gi detaljerte råd om enkeltutstyr i denne veilederen. Det enkelte helseforetak er ansvarlig for å inneha nødvendig kunnskap om det medisinske utstyret de kjøper inn og sørge for at deres ansatte bruker dette riktig. I Norge er anbefalingen lovregulert gjennom lov om medisinsk utstyr og forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (16,17).

Referanser

 1. Marschall J, Mermel LA, Fakih M, Hadaway L, Kallen A, O'Grady NP, et al. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35 Suppl 2:S89-107.
 2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Healthcare-associated infections: prevention and control in Primary and Community Care. London: NICE; 2012. Clinical guideline [CG139]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg139
 3. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter -Related Infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention,; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf
 4. Yokoe DS, Anderson DJ, Berenholtz SM, Calfee DP, Dubberke ER, Ellingson KD, et al. A compendium of strategies to prevent healthcare-associated infections in acute care hospitals: 2014 updates. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35 Suppl 2:S21-31.
 5. Central Enhet for Infeksjonshygiejne. Nationale infeksjonshygiejniske retningslinjer for brug af intravaskulære katetre. 2.1. utg. København: Statens serum institut; 2016. Tilgjengelig fra: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-iv-katetre.pdf?la=da
 6. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.
 7. Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven). LOV-1999-07-02-61. Sist endret i: LOV-2019-12-20-103 fra 01.01.2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
 8. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Sist endret i: FOR-2020-02-04-119 fra 01.03.2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
 9. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64. Sist endret i: LOV-2019-04-10-11 fra 01.10.2019. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
 10. World Health Organization. Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level. Geneva: World Health Organization; 2016. Tilgjengelig fra: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251730/9789241549929-eng.pdf
 11. Timsit JF, Rupp M, Bouza E, Chopra V, Karpanen T, Laupland K, et al. A state of the art review on optimal practices to prevent, recognize, and manage complications associated with intravascular devices in the critically ill. Intensive Care Med 2018;44(6):742-59.
 12. Vizcarra C, Cassutt C, Corbitt N, Richardson D, Runde D, Stafford K. Recommendations for improving safety practices with short peripheral catheters. J Infus Nurs 2014;37(2):121-4.
 13. Conley SB. Central Line-Associated Bloodstream Infection Prevention: Standardizing Practice Focused on Evidence-Based Guidelines. Clin J Oncol Nurs 2016;20(1):23-6.
 14. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Pathway, Preventing infection related to vascular access devices [NICE Pathway]. London: NICE [oppdatert 2017; lest 14. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://pathways.nice.org.uk/pathways/prevention-and-control-of-healthcare-associated-infections/preventing-infection-related-to-vascular-access-devices
 15. Carr PJ, Higgins NS, Cooke ML, Mihala G, Rickard CM. Vascular access specialist teams for device insertion and prevention of failure. Cochrane Database Syst Rev 2018;(3):CD011429.
 16. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. FOR-2013-11-29-1373. Sist endret i: FOR-2020-03-10-258. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373
 17. Lov om medisinsk utstyr. LOV-1995-01-12-6. Sist endret i: LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-01-12-6
 18. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Sist endret i: LOV-2020-06-19-78 fra 01.07.2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
 19. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) LOV-1999-07-02-63. Sist endret i: LOV-2020-06-19-79 fra 01.07.2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 20. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Healthcare-associated infections: prevention and control in primary and community care. oppdatert. utg. London: NiCE; 2017. Clinical guideline [CG139]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg139
 21. Håndhygieneveilederen [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet [oppdatert Februar 2017; lest 14. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/
 22. Humphreys H, McHugh S, Dimitrov BD, Cowman S, Tierney S, Hill AD. Web-based training to improve knowledge and change practice in preventing healthcare infection. Infect Control Hosp Epidemiol 2012;33(6):644-5.
 23. Marcus C. Strategies for improving the quality of verbal patient and family education: a review of the literature and creation of the EDUCATE model. Health Psychol Behav Med 2014;2(1):482-95.
 24. Pilcher J, Flanders S. Who is Billy Reuben? Health literacy and patient education. Neonatal Netw 2014;33(3):150-4.
 25. Anderson M, Ottum A, Zerbel S, Sethi A, Safdar N. Are hospitalized patients aware of the risks and consequences of central line-associated bloodstream infections? Am J Infect Control 2013;41(12):1275-7.

Historikk

13.07.2021: Endret i anbefaling fra "skal" til "bør", i andre setning i tredje kulepunkt med anbefalinger.