Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Lover og regler ved vaksinasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Lover og regler ved vaksinasjon

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Lover og regler ved vaksinasjon

Publisert Oppdatert

Om ansvarsforhold og kompetansebehov ved vaksinasjonsvirksomhet, rekvireringsrett, dokumentasjonsplikt og krav til informasjon og samtykke.

Om ansvarsforhold og kompetansebehov ved vaksinasjonsvirksomhet, rekvireringsrett, dokumentasjonsplikt og krav til informasjon og samtykke.


Hvem kan vaksinere?

Vaksiner er reseptbelagte legemidler og må forskrives av lege [1]. Ved all vaksinasjonsvirksomhet må derfor en lege ha ansvar for indikasjonsstillingen og for vaksinene som gis. Lege kan delegere oppgaver til annet helsepersonell. Alle sykepleiere har i kraft av sin utdannelse kompetanse til å injisere vaksiner intramuskulært og subkutant og observere den nyvaksinerte personen.

Dersom vaksinasjon foregår utenfor institusjon/helsesenter eller uten lege til stede, må forholdene legges til rette slik at vaksinatøren kan få kontakt med ansvarlig lege ved behov. Det må finnes rutiner for hvordan uventede hendelser håndteres. Les mer om dette i kapittel om bivirkninger etter vaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI) . 

Vaksinatørens kompetanse

Den ansvarlige legen må sikre at vaksinatører har nødvendige ferdigheter og kunnskap om vaksiner og vaksinasjon. De regionale helseforetakene er ansvarlige for opplæring av personell i sykehus. Ordningen med sentral opplæring og godkjenning av BCG-vaksinatører opphørte fra 1996. Ved behov må det sørges for opplæring i prosedyrer som f. eks. intrakutan injeksjonsteknikk. Det bør finnes skriftlige rutinebeskrivelser når annet enn selve injeksjonsprosedyren er delegert til annet personell.

Vaksinatøren må kunne

 • oppbevare vaksinepreparatene forsvarlig innlåst og ved temperatur mellom +2 °C og +8 °C
 • vurdere indikasjoner og kontraindikasjoner
 • informere den som vaksineres om fordeler ved vaksinasjon og risiko for mulige bivirkninger (uønskede hendelser) etter vaksinasjon
 • administrere vaksinepreparatene på riktig måte, i riktig dose og med korrekte intervaller
 • dokumentere vaksinasjonene på riktig måte i journal, vaksinasjonsattest og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, og finne igjen dokumentasjonen ved behov
 • følge opp mulige bivirkninger etter vaksinasjon (vurdere og informere om alvorlighetsgrad, råd om tiltak, råd om når lege bør kontaktes)
 • holde seg faglig oppdatert om vaksinasjon og de aktuelle vaksinepreparatene

Helsestasjons- og skolevaksinasjon

Helsesykepleierne her i landet har ansvaret for gjennomføringen av barnevaksinasjonsprogrammet slik det er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og med de vaksinene som er kjøpt inn til programmet, inkludert rekvirering av vaksinene [1-4]. Eventuelle avvik fra programmet for et enkelt barn må vurderes og avgjøres av den ansvarlige legen.

Informasjon og samtykke

Vaksinasjon er frivillig i Norge. Den som vaksineres eller foreldre/foresatte til barn under 16 år, må samtykke før en vaksine gis [5].  Fra fylte 16 år er man helserettslig samtykkekompetent, jfr pasient og brukerrettighetsloven § 4-3 og kan dermed selv samtykke til vaksinasjon. 

Når foreldre bringer barna sine til helsestasjonen for å vaksineres, må det antas at de ønsker vaksinasjon. Likevel må vaksinatøren sikre at de har fått nødvendig informasjon om vaksinene, har fått anledning til å stille spørsmål og har fått skikkelige svar på spørsmålene. Noen ganger er det nødvendig å trekke helsestasjonslege eller smittevernlege inn i samtalen.

Det er tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, fordi det regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet [6;7]. Dersom helsepersonell får kjennskap til at den av foreldrene som ikke er tilstede og samtykker er skeptisk til eller motsetter seg vaksinasjon, bør det likevel vurderes å ta en samtale med vedkommende. For vaksinasjon utenfor programmet og annen helsehjelp til barnet, er hovedregelen at begge foreldrene eller andre med foreldreansvar skal samtykke.

Skriftlig samtykke kreves ikke ved vaksinasjon, men kan være det mest praktiske ved vaksinasjon av skolebarn. I noen kommuner innhentes et generelt skriftlig samtykke ved skolestart. Det er et dokument som kan arkiveres, og innebærer at foreldrene har sagt seg enige i at barnet skal vaksineres etter programmet. Likevel kan det oppstå kontraindikasjoner eller grunner til å utsette vaksinasjon, derfor må foresattes samtykke – skriftlig eller muntlig – innhentes kort tid før vaksinen skal gis.

Også ved vaksinasjon utenom programmet bør den som vaksineres delta i beslutningen om hvilke vaksiner som skal tas. Det er særlig aktuelt hvis bestillingen er ”alt som trengs” i forbindelse med en reise, siden det i noen tilfeller er stor forskjell mellom hva som kreves eller er nødvendig og hva som kan være ”kjekt å ha”.

Dokumentasjon

Journalføring

Alle vaksinasjoner skal journalføres [8-10]. Fullstendige opplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse.

Hvis vaksinasjonen skal føres i internasjonalt vaksinasjonskort, må datoen skrives slik at den ikke kan misforstås og dermed gi problemer for den som reiser. Dato skrives som dag, måned med bokstaver (skriv på engelsk, og evt. forkortet), og fullt årstall. Eksempel: 3 Aug 2004.

Vaksinens batch- eller lotnummer har stor betydning i de sjeldne tilfellene en batch blir tilbakekalt og det skal iverksettes spesielle tiltak for de personene som er vaksinert med tilbakekalt batch.

Det kan være hensiktsmessig å føre journalen mens den vaksinerte er inne. Det sikrer noen minutters tett observasjon, og reduserer risikoen for å forveksle journaler eller glemme å skrive.

Hvis foresatte avslår tilbudet om en programvaksine for sitt barn, skal også det journalføres.  

Registrering

Alle vaksinasjoner er meldepliktig til SYSVAK uavhengig av samtykke.

Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registering i SYSVAK og at slik registrering er obligatorisk.

Referanser

 1. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, FOR 1998-04-27 nr 455,  Helse- og omsorgsdepartementet, (1998).
 2. Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FOR 2003-04-03 nr. 450),  Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FOR 2003-04-03 nr. 450), (2003).
 3. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. FOR 2008-04-03 nr 320 (www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080403-0320.html), FOR 2008-04-03 nr 320, Helse- og omsorgsdepartementet, (2008).
 4. Helsedirektoratet, Avdeling medisinsk utstyr og legemidler: IS-7/2015 Rundskriv:Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer. Utgitt 03/2015. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/942/Rundskriv%20Legemiddelhåndteringsforskriften%20IS-7%202015.pdf
 5. Lov om pasientrettigheter (LOV 1999-07-02 nr. 63): Helse- og omsorgsdepartementet; 1999.
 6. Vaksinering av barn – samtykke fra foreldre: Brev tilgjengelig fra : https://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetsloven#samtykke-på-vegne-av-barn-§-4-4(tilgang 10. november 2015 (10.11.2015 2015).
 7. Samtykke fra foreldre ved vaksinasjon av barn: Brev tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetsloven#samtykke-på-vegne-av-barn-§-4-4
 8. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (LOV 1999-07-02 nr. 64): Helse- og omsorgsdepartementet; 1999.
 9. Forskrift om pasientjournal (FOR 2000-12-21 nr. 1395): Helse- og omsorgsdepartementet; 2000.
 10. Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. IS-2700: Sosial- og helsedirektoratet; 2004.
 11. Rabiesvaksine tilbakekalt. MSIS-rapport 2004; 32.

 

Historikk

 • 15.07.2019: Presisering av at helserettslig myndighetsalder og rett til selv å samtykke til vaksinasjon er 16 år.
 • 06.03.2019: Underkapittel om gulfeberautorisasjon og egne utleveringsbestemmelser for gulfebervaksine er fjernet, gjeldende fra 1.mars 2019.
 • 06.04.2016: Virksomhetsleder er ansvarlig for legemiddelhåndtering, Med «virksomhetsleder» forstås den som leder den enkelte helsestasjon, skolehelsesøsterkontor etc.
 • 29.02.2016: Nytt avsnitt om foreldrenes samtykke til vaksinasjon. Noen presiseringer i fotnotene til tabell 1. Presisering av at intervall ikke har betydning for effekten av ikke-levende vaksiner som ikke gis samtidig. Presisering av at mottatte blodprodukter ikke gir grunn til å utsette rotavirusvaksinasjon. Immunsuppresiver under svangerskap eller amming kan utgjøre kontraindikasjon mot levende vaksiner til barnet.

Innhold på denne siden