Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler

Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler

Om vaksinering av personer som bruker andre legemidler. Det er få legemidler som interfererer med vaksiner, men det er viktig å være oppmerksom på legemiddelgrupper som kan hindre effekt av vaksinen eller som medfører risiko for generalisert infeksjon med virus eller bakterier fra levende vaksiner.

Om vaksinering av personer som bruker andre legemidler. Det er få legemidler som interfererer med vaksiner, men det er viktig å være oppmerksom på legemiddelgrupper som kan hindre effekt av vaksinen eller som medfører risiko for generalisert infeksjon med virus eller bakterier fra levende vaksiner.


Innhold på denne siden

Det er få legemidler som interfererer med vaksiner, men det er viktig å være oppmerksom på de legemiddelgruppene som kan hindre effekt av vaksinen eller som medfører risiko for generalisert infeksjon med levende virus eller bakterier i vaksinen.

Antibiotika og kjemoterapeutika

 Antibiotika og kjemoterapeutika kan inaktivere levende bakterievaksiner. I praksis gjelder det nesten bare oral tyfoidvaksine, som kan inaktiveres av en rekke antibiotika og malariamidler. BCG inaktiveres av legemidler som virker mot tuberkulose.

Blodprodukter

Blodprodukter (blodtransfusjon, koagulasjonsfaktorinfusjon, immunglobuliner) kan nøytralisere levende virusvaksiner. Immunglobuliner bør derfor ikke gis samtidig med levende virusvaksiner som injiseres. Det bør gå minst tre måneder fra tilførsel av antistoffholdige blodprodukter til injeksjon med levende virusvaksine. Dette gjelder ikke for monoklonale antistoffer (som Synagis). Det gjelder heller ikke for rotavirusvaksinen som gis i munnen. Etter vaksinasjon med levende virusvaksine som injiseres bør det gå tre uker før tilførsel av normalt immunglobulin eller andre blodprodukter, hvis en slik utsettelse er medisinsk forsvarlig. Hvis det vurderes som nødvendig å gi en levende virusvaksine mindre enn 3 måneder etter et blodprodukt, anbefales det å gjenta vaksinasjonen senere, eller evt. undersøke serumantistoffnivået. I praksis er det ikke noe problem for gulfebervaksine, fordi blodgivere i vår del av verden har lave gulfeberantistoffnivåer.

Antikoagulasjonsmidler 

Warfarin er studert i forbindelse med influensavaksinasjon for å dokumentere at vaksinasjon er effektivt og ufarlig. Det er ikke funnet noen forskjell i immunrespons eller forekomst av lokalreaksjoner på stikkstedet når s.c. og i.m. vaksinasjon sammenlignes [1]. Et par mindre studier har funnet endret antikoagulasjonseffekt første måneden etter influensavaksinasjon. En kunnskapsoppsummering konkluderer imidlertid med at dette sannsynligvis er tilfeldige funn uten klinisk betydning [2]. 

Pasienter som får platehemmere eller antikoagulasjon kan vanligvis vaksineres. 

Pasienten bør observeres i 20 minutter. Ved tegn til blødning bør stikkstedet komprimeres. Det er liten risiko for betydningsfull blødning ved vaksinering i deltamuskelen. 
 
Veiledning for ulike legemidler: 

 • Platehemmere (acetylsalisylsyre, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Kan vaksineres. 

 • Direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler, DOAK (apixaban, dabigatran, edoksaban, rivaroksaban): Kan vaksineres. Hvis mulig kan vaksinasjonen gis like før neste dose for å redusere risikoen for blødning. Dersom dette er vanskelig å organisere kan vaksinen gis likevel. 

 • Warfarin: Kan vaksineres dersom INR er under 3.5. Det er ikke nødvendig å måle INR rett før vaksinasjon dersom nivået har vært stabilt. 

 • Lavmolekylære hepariner (dalteparin, enoksaparin): Kan vaksineres. Hvis mulig kan vaksinasjonen gis like før neste dose for å redusere risikoen for blødning. Dersom dette er vanskelig å organisere kan vaksinen gis likevel. 

Legemidler brukt til allergen immunterapi / allergivaksinasjon / hyposensibilisering

Et stadig økende antall barn og voksne får behandling med allergen immunterapi (AIT). Metoden omtales også ofte som hyposensibilisering, desensibilisering og allergivaksinasjon. I engelskspråklig litteratur betegnes administrasjonsmetodene som henholdsvis «subcutaneous immunotherapy» (allergenekstrakt som injeksjon) og «sublingual immunotherapy» (allergenekstrakt i smeltetablett og dråper) forkortet SCIT og SLIT. Under behandlingen gis medikamentet som brukes gjentatte ganger over en lengre periode, og kan sammenfalle med tidspunkt hvor det skal gis vaksine.

 • Ved allergibehandling i form av allergenekstrakt (SCIT) er det usikkert om disse medikamentene kan interferere med vaksiner. Det er derfor valgt intervaller basert på en teoretisk vurdering ut fra et føre-var-prinsipp.

 • For allergibehandling med smeltetabletter (SLIT) er risiko for interaksjon med vaksiner vurdert som lite sannsynlig.

Hjelp til å vurdere interaksjonspotensialet: Interaksjonsanalysen i Felleskatalogen.

Eventuell vaksinasjon av en person som er under behandling med allergenspesifikk immunterapi bør avklares med behandlende allergilege. 

Produktomtalen (SPC) for det aktuelle preparatet som benyttes i allergibehandlingen angir hvor lange intervallene bør være og er retningsgivende i det enkelte tilfellet.

Anbefalte intervaller mellom injeksjon av de vanligste brukte allergenekstrakter og vaksinasjoner [3-5]:

 • For de som skal starte SCIT, utsettes oppstart i 1 uke etter vaksinen.

 • Ved allergenekstrakt som injeksjon (SCIT) skal det gå minst 1 uke fra man har gitt en dose allergenekstrakt til man gir en vaksine og 1 uke mellom vaksine og ny dose AIT.

I praksis betyr dette at i oppdoseringsfasen av allergen immunterapi, når det gis ukentlige doser, anbefales  ikke å gi vanlige vaksiner. Så snart pasienten er i vedlikeholdsfasen blir intervallene mellom allergenekstraktdosene lengre, vanligvis 8 uker, og da rekker man å vaksinere innenfor disse tidsvinduene. Er det en livsviktig vaksine (stivkrampe, hepatitt B etter eksponering e.l.), så skal disse selvsagt gis uavhengig av allergen immunterapiregimet.

Ved sublingual behandling (SLIT): Produktomtalen (SPC) for det aktuelle preparatet som benyttes i allergibehandling angir hvor lange intervallene bør være og er retningsgivende i det enkelte tilfellet. Ved covid-19 vaksinering, og i de tilfellene der SPC ikke spesifiserer anbefalinger i forhold til tidsintervall, anbefales det å utsette SLIT på vaksinasjonsdagen og fortsette etter 2-7 dager. Dersom behandlingen nulles mer enn 7 dager, anbefales det å kontakte lege før behandlingen fortsetter. For de som skal starte SLIT, utsettes oppstart i 1 uke etter annen vaksine.

Betablokkere og/eller ACE-hemmere

Pasienter som står på betablokkere og/eller ACE-hemmere kan respondere dårligere på adrenalin ved en eventuell anafylaktisk reaksjon, og det kan være behov for å gi gjentatte doser adrenalin.

Referanser

 1. Delafuente JC, Davis JA, Meuleman JR, Jones RA. Influenza vaccination and warfarin anticoagulation: a comparison of subcutaneous and intramuscular routes of administration in elderly men. Pharmacotherapy 1998;18(3):631-6.
 2. Kuo AM, Brown JN, Clinard V. Effect of influenza vaccination on international normalized ratio during chronic warfarin therapy. J Clin Pharm Ther 2012;37(5):505-9.
 3. Alvarez-Cuesta E, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, Malling HJ, Valovirta E; EAACI, Immunotherapy Task Force. Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy. 2006;61 Suppl 82:1-20.
 4. Jutel M, et al. COVID-19 vaccination in patients receiving allergen immunotherapy (AIT) or biologicals-EAACI recommendations. Allergy. 2022. PMID: 35147230. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35147230/
 5. Klimek L, Pfaar O, Hamelmann E, et al.  COVID-19 vaccination and allergen immunotherapy (AIT) - A position paper of the German Society for Applied Allergology (AeDA) and the German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI). Allergol Select. 2021;5:251-259. Published 2021 Aug 24. doi:10.5414/ALX02245E.  Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8439106/

Historikk

17.06.2022: Oppdatert avsnittet om legemidler brukt til allergen immunterapi / allergivaksinasjon / hyposensibilisering; oppdatert anbefalinger og referanser for anbefalte intervaller mellom injeksjon av de vanligste brukte allergenekstrakter og vaksinasjoner

08.06.2022: Tidligere avsnitt om «Legemidler som påvirker immunsystemet» er fjernet fra kapittelet og tematikken er nå tatt inn i kapittelet om «Vaksinasjon ved immunsvikt»

11.06.2021: Observasjonstid for personer med økt blødningstendens endres fra 20-30 min til 20 min. Presisering av at personer som bruker betablokker eller ACE-hemmer kan ha behov for gjentatte doser adrenalin ved evt anafylaktisk reaksjon.

19.02.2021: Antikoagulasjonsmidler: Justert observasjonstider slik at disse stemmer overens, i tillegg små språklige endringer

04.02.2021: Lagt til lenke til omtale av risko for redusert effekt av adrenalin hos pasienter som står på betablokkere og/eller ACE-hemmere.

15.01.2021: Anbefalingene rundt vaksinasjon av pasienter som står på antikoagulasjonsbehandling er oppdatert etter råd fra Legemiddelverket og eksperter innen antikoagulasjonsbehandling.

21.12.2020: Fjernet setning: "For warfarin frarådes injeksjoner hvis INR samme dag er over 2."

20.12.2020: Oppdatert referanse nr 3 fra Helsedirektoratet

18.05.2020: Avsnittet om antikoagulasjonsmidler er oppdatert med henvisning til kunnskapsoppsummering som viser at mulig endring i antikoagulasjonseffekt etter influensavaksinasjon mest sannsynlig er tilfeldige funn uten klinisk betydning. Det er også lagt inn henvisning til Helsedirektoratets veileder for bruk av antikoagulasjonsmidler.