Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

Veilederen ble oppdatert med ny struktur og nye kapitler i 2018. Loggen inneholder oppdateringer fra og med 2014.

Hopp til innhold

Alle oppdateringene ordnet etter kapittel.

Generell del om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet og vaksinasjonsprogram

Immunitet og hvordan vaksiner virker

 • 07.09.2018: Ny tekst i avsnittet "Innholdsstoffer i vaksiner" om vaksiner og regler for doping med lenke til nettside utarbeidet av Antidoping Norge i samarbeid med Felleskatalogen for oversikt over forbudte stoffer i norske legemidler

Bestilling av vaksiner

Nytt kapittel 04.02.2018.

Lover og regler ved vaksinasjon

 • 06.04.2016: Virksomhetsleder er ansvarlig for legemiddelhåndtering, Med «virksomhetsleder» forstås den som leder den enkelte helsestasjon, skolehelsesøsterkontor etc.
 • 29.02.2016: Nytt avsnitt om foreldrenes samtykke til vaksinasjon. Noen presiseringer i fotnotene til tabell 1. Presisering av at intervall ikke har betydning for effekten av ikke-levende vaksiner som ikke gis samtidig. Presisering av at mottatte blodprodukter ikke gir grunn til å utsette rotavirusvaksinasjon. Immunsuppresiver under svangerskap eller amming kan utgjøre kontraindikasjon mot levende vaksiner til barnet.

Praktisk vaksinasjon

 • 28.08.2018: I avsnittet om injeksjonsteknikker er teksten om hvorfor ikke aspirasjon anbefales ved vaksinasjon utdypet.

Hvor tidlig kan vaksiner gis ?

 • 27.09.2017: Vaksine mot meningokokk ACWY-konjugatvaksine kan gis fra seks uker alder.

Vurdering av kontraindikasjoner

Sist oppdatert i 2018.

Når noe er gjort feil

 • 18.10.2018: Lagt til setning i avsnittet "Første dose satt ved for lav alder" om at rotavirusvaksine gitt for tidlig skal regnes med og at det i slike tilfeller ikke skal gis ekstra doser.

Bivirkninger etter vaksinasjon

Nytt kapittel 04.02.2018. Sist oppdatert i 2018.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 • 07.02.2017: Oppdatert i forbindelse med innføring hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning til norsk program

 • 07.02.2017: Oppdatert i forbindelse med innføring hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Influensavaksinasjonsprogrammet

Nytt kapittel 30.03.2017

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

 • 23.09.2016: Oppdatert tekst  om etterregistrering av vaksiner satt i utlandet og hvilken dato som skal settes i SYSVAK når vaksinasjonstidspunktene fra utlandet er ukjent.

Vaksineberedskap

 • 16.12.2015: Det er blitt tilgjengelig et antitoksin mot miltbrann og FHI har et lite lager av det. Full redaksjonell gjennomgang av kapittelet.

Vaksinasjon i ulike livsfaser

Vaksinasjon av premature

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon av gravide og ammende

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne

Sist oppdatert i 2018.

Boostervaksinasjon av voksne

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon av personer 65 år og eldre

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved sykdom

Vaksinasjon av personer med ulike sykdommer/tilstander

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon av personer med allergi

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved immunsvikt

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved kreft

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved uavklart nevrologisk tilstand

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved leversvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon og kromosomavvik

Sist oppdatert i 2018.

Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjon

Sist oppdatert i 2018.

Yrkesvaksinasjon

Yrkesvaksinasjon

 • 18.10.2018: Influensavaksine er lagt til i tabell 1 som aktuell vaksine for personer som arbeider på tannlegekontor.
 • 04.11.2014: Fotnote 1 under tabell 1, med teksten Tuberkulosekontroll. De fleste norske arbeidstakere født før 1995 er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke for personer med positiv tuberkulintest eller tydelig arr etter vaksinasjon. Fotnoten endres til: De fleste norske arbeidstakere født før 1995  er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke. I gjennomgangen ble også noen skrivefeil rettet, en manglende referanse lagt til og en rekke interne lenker oppdatert.

Grupper med behov for visse vaksiner

Vaksiner til flyktninger og asylsøkere

Sist oppdatert i 2018.

Vaksiner til menn som har sex med menn (msm)

Sist oppdatert i 2018.

Vaksiner til rusmiddelbrukere

Sist oppdatert i 2018.

Vaksiner mot de ulike sykdommene A-Å

Aktuelle kombinasjonsvaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet

 • 20.01.2017: Oppdatert med ny tekst om seksvalent vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B i forbindelse med innføring av denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.
 • 02.09.2016: I avsnittet om MMR er det under kontraindikasjoner presisert at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot MMR-vaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.
 • 12.8.2016: Det finnes foreløpig ikke dokumentasjon for langtidsbeskyttelsen etter 2. dose MMR-vaksine gitt før fylte  tre år. Det er derfor aktuelt å tilby en tredje dose MMR-vaksine i skolealder for enkelte barn.

Difterivaksine og difteriantitoksin

 • 04.12.2017: Oppdatert med nye råd for vaksinasjon av pasienter som har gjennomgått difteri. Alle pasienter anbefales full grunnvaksinasjon med tre doser difteriholdig vaksine i fulldose.

Gulfebervaksine 

 • 23.09.2016:Internasjonalt gulfebersertifikat gjelder nå livet ut mot tidligere regler om 10 års varighet. Detter er nå implementert i alle WHOs medlemsland.
 • 12.4.2016: Oppdatert lenken til WHOs landliste, foreligger ny versjon datert 4.2.2016.
 • 10.7.2015: Endringer i IHR medfører at attestasjon for gulfebervaksinasjon gjelder livet ut. Flere land, men langt fra alle,  har implementert endringen. Lenke er lagt til WHOs nye landliste hvor det for hvert land angis om  gulfebervaksinasjonsattest er gyldig i 10 år eller livet ut. Teksten om attestasjon er oppdatert. I tillegg er det gjort noen mindre rettelser og språklige endringer.

Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin 

 • 27.08.2015: Oppdatert med vaksinen Vaqta.
 • 15.02.2018: Oppdatert med omtale av off-label bruk av barnedoser med Havrix gitt til voksne etter tredoseregime, som et mulig alternativ i en situasjon med mangel på voksendoser Hepatitt A-vaksine.

Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin 

 • 24.1.2017: Hele kapittelet er oppdatert i forbindelse med innføring av seksvalent vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Kapittelet har også utvidet omtale av posteksponeringsbehandling av barn av smitteførende mødre og ny tekst om vaksinasjon av nyresviktpasienter, samt nye tabelloversikter og referanser.
 • 08.12.2016: Grenseverdi for langvarig beskyttelse antistoffer mot hepatitt B-overflateprotein (anti-HBs) er endret fra ≥100 IU/l, til ≥10 IU/l, i samsvar med oppdatering av Smittevernveilederen.

Hib-vaksine (Haemophilus influenzae type B)

Sist oppdatert i 2014.

HPV-vaksine (Humant papillomavirus)

 • 18.10.2018: Presisering av at alle doser HPV-vaksine teller, så sant minimumsintervallet er overholdt.  Man trenger ikke starte på nytt selv om det er gått lang tid siden forrige dose.
 • 28.08.2018: Oppdateringer av tekst relatert til innføring av HPV-vaksine til gutter på 7. klassetrinn. Referanseliste oppdatert med nye studier på effekt og sikkerhet.
 • 10.11.2017: Oppdatert tekst om menn og HPV-relatert kreft og om HPV-vaksine til gutter.
 • 15.06.2017: Hele kapittelet er oppdatert i forbindelse med endringen i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2017 med overgang til bruk av Cervarix i 2-doseregime.
 • 26.09.2016: Hele kapittelet er oppdatert i forbindelse med oppstart av midlertidig vaksinasjonsprogram for kvinner født i 1991 og senere. Omtalen av Cervarix er utvidet. Avsnittene om effekt og bivirkninger (alle tre vaksinene) er også oppdatert og utvidet.

Influensavaksine

 • 23.09.2016: Anbefalinger om influensavaksine til barn i risikogrupper er oppdatert. Tidligere anbefaling om at levende, nasal influensavaksine(LAIV) skulle foretrekkes fremfor trivalent inaktivert vaksine (TIV)  til barn i alderen 2-8 år er endret. Nå anses de to vaksinetypene som likestilte for barn i denne aldersgruppen.
 • 30.03.2017: Revidert på grunn av tilføyelse av to ny kapitler i veilederen; kapittel 07 om influensavaksinasjonsprogrammet og om kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon

Japansk encefalittvaksine

 • 12.8.2016: Anbefaling om boosterdoser lagt inn i henhold til oppdatert preparatomtale. Referanselisten er gjenopprettet og oppdatert.
 • 19.6.2015: Det er finnes nå et godkjent hurtigvaksinasjonsregime (7 dagers intervall) til voksne.

Kikhostevaksine (Pertussis)

Sist oppdatert i 2014.

Koleravaksine

Sist oppdatert i 2014.

Kusmavaksine 

 • 02.09.2016: Presisering av at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot kusmavaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.

Meningokokkvaksine

 • 27.09.2017: Oppdatert med nye råd fra Saudiske myndigheter angående ACWY konjugatvaksine under Hajj. Istedenfor 8 år, krever de nå revaksinasjon etter 5 år.
 • 07.2.2017: Oppdatert i henhold til meningokokkrapport fra FHI: personer med komplementdefekter lagt til på indikasjon; personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales to doser ACWY vaksine. Nimenrix endret nedre aldersgrense. Blåreseptforskriften endret til å inkludere alle meningokokkvaksiner og aldergrensen er tatt bort. Saudi Arabiske myndigheter har endret på kravet for siste meningokokk vaksinasjon med konjugatvaksine fra 3 til 8 år.  Feber og lokalreaksjoner lagt til som vanlige bivirkninger på men B vaksine. Lagt til råd for behov for boosterdoser.
 • 20.01.2017: Nimenrix er godkjent fra seks ukers alder. Blåreseptforskriften er revidert. Fra 01.01.2017 utleveres meningokokk ACWY-vaksiner, meningokokk B-vaksine og meningokokk C-vaksine på blå resept § 4 for personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt og til nærkontakter av person med meningokokksykdom av serogruppene A, B, C, W eller Y.
 • 02.09.2015: Etter foreslåtte endringer ble kapittelet gjennomgått i sykdomsprogrammet Invasive sykdommer.
 • 01.09.2015. Epidemiologien er noe endret og noen utdaterte opplysninger tas derfor ut av teksten. Det er ikke lenger øvre aldersgrense på 25 år for visse indikasjonsgrupper. Todose primærvaksinasjon med meningokokk C-vaksine ( NeisVac-C) gjelder nå bare barn i alderen 2-4 måneder (tidligere 2-12 måneder). Teksten er endret i henhold til produsentens angivelser.

Meslingvaksine 

 • 02.09.2016: Presisering av at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot kusmavaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.

Pneumokokkvaksine

 • 07.12.17: Gjort rettelser i flytskjema om vaksineanbefalinger for risikogrupper i samsvar med endringer november 2015. Ellers noen mindre justeringer, samt oppdatering av referanselisten.

Poliovaksine

 • 13.11.2017: Presisering av at voksne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys poliovaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst i Norge.

Rabiesvaksine (hundegalskap) og rabiesimmunglobulin

 • 22.02.2018: Oppdaterte anbefalinger for posteksponeringsregime. Femte dose med rabiesvaksine anbefales nå gitt ved dag 28-30 (mot tidligere dag 28). Dette for bedre harmonisering med WHO og produktomtale som anbefaler femte dose gitt på dag 30.
 • 06.04.2017: Hele kapittelet er revidert. Blant annet er listen over målgrupper for rabiesvaksine er utvidet og det er utarbeidet egne tabeller for pre- og posteksponeringsvaksinasjon.
 • 10.11.2014: Antistoffundersøkelser utføres nå ved Folkhälsomyndigheten i Sverige (tidligere ved Smittskyddsinstitutet). Lenke oppdatert.

Rotavirusvaksine 

 • 29.01.2016: Det er gjort to tilføyelser under Kontraindikasjoner: 1) Bruk av immunsuppressiver hos mor kan utgjøre kontraindikasjon mot rotavirusvaksine. 2)Immunglobuliner eller andre blodprodukter til barnet er ikke grunn til å utsette rotavirusvaksinasjon.
 • 26.06.2014: Oppdatert med Rotarix som programvaksine i første periode og at det er barn født f.o.m. 01.09.2014 som får tilbud om vaksinen i program. Øvre aldersgrense for første og siste dose i barnevaksinasjonsprogrammet er presisert.

Røde hunder-vaksine 

 • 02.04.2017: Råd om screening for rubellaantistoffer hos gravide, samt anbefalinger om vaksinasjon etter fødsel er oppdatert.
 • 02.09.2016: Presisering av at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot kusmavaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) 

 • 21.9.2018: Oppdaterte tall for forekomst av TBE i Norge.
 • 04.05.2017: Oppdaterte tall for forekomst av TBE i Norge. Det er også lagt til referanser som bakgrunn for anbefalingene for vaksinasjonsregime og behov for boosterdoser.
 • 06.07.2016: Oppdaterte vaksinasjonsanbefalinger for personer > 60 år og immunsupprimerte. To nye referanser. Noen språklige endringer og presisering av hvilke områder hvor det er påvist humane tilfeller og hvilke områder der TBE kun er påvist i flått eller i blod hos hjortedyr. Dette som grunnlag i risikovurderingen i forhold til behov for vaksinasjon.
 • 20.03.2015: Noe utvidede risikoområder i Norge og derfor justering av vaksinasjonsanbefalingene. En ny referanse. Noen mindre språklige endringer.
 • 16.03.2015: Oppdatert antall meldte TBE-tilfeller i Norge, og lagt til Buskerud som et fylke hvor det er meldt TBE-sykdom. Oppdatert lista over fylker hvor det er påvist TBE i flått. Nye fylker på lista er Akershus, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Nord-Trøndelag og Nordland.

Tetanusvaksine (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin 

 • 18.10.2018: Lagt til omtale av hastegrad for tetanusvaksinering etter sårskade.
 • 04.08.2015: Tydeligere anbefalinger om å gi tetanusvaksine i form av kombinasjonsvaksine med difteri-, kikhoste- og evt. poliovaksine. 

Tuberkulosevaksine 

 • 16.03.2018: Oppdatert med nye anbefalinger om yrkesvaksinasjon. Etter 01.06.2018 gis ikke lenger noen generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell og studenter i helsefag. BCG anbefales fortsatt til helsepersonell som over tid arbeider med voksne pasienter med lungetuberkulose eller med dyrkning av mykobakterier. Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG- vaksine også være aktuelt for andre ansatte.
 • 20.01.2015: Hovedgrunnen til revisjonen er at tuberkulintest (Mantoux-prøve) fra høsten 2014 i mindre grad skal brukes i smitteoppsporing og screening, kfr. Tuberkuloseveilederen. Dette medfører endringer, særlig i underkapittelet Testing før vaksinasjon. Det er kommet en ny publikasjon om beskyttelse mot tuberkulose etter BCG-vaksinasjon (16), og Aronsons artikkel om en studie om varighet av beskyttelse er tatt inn igjen (17). Hele kapittelet er gjennomgått faglig av Berit Sofie Wiklund og Synne Sandbu og noen mindre justeringer er gjort flere steder i teksten.  Global Tuberculosis  Report 2014 er tatt inn istedenfor den forrige. Diagrammet over antall sykdomstilfeller i Norge er oppdatert med tall for 2013.

Tyfoidvaksine

Sist oppdatert i 2014.

Varicella- og herpes zostervaksine 

 • 24.09.2018: Presisering av at antistoffundersøkelse bør gjøres før vaksinasjon, siden mange har gjennomgått varicella uten å være klar over det. Under indikasjoner for varicellavaksine er hivpositive personer uten immunsvikt som ikke har gjennomgått varicella, lagt til.
 • 05.01.2015: Underkapittelet om varicella-zoster immunglobulin (VZIG) er oppdatert pga. overgang fra i.m til i.v VZIG-preparat. Preparatet som nå er tilgjengelig kan gis innen 96 timer, i motsetning til tidligere preparat som måtte gis innen 72 timer. Indikasjonsgruppen «seronegative personer med grunnsykdom som gir risiko for livstruende forløp av vannkopper» er delt i barn og voksne. Dette er i henhold til preparatomtalen for det nye VZIG-preparatet, som har strengere indikasjonssetting for voksne enn for barn. Endret kontraindikasjoner, bivirkninger og doseringsregime som følge av preparatskiftet. Det nye VZIG-preparatet er ikke godkjent til gravide.
 • 04.09.2014: Strøket setningen om at herpes zoster-vaksine ikke er tilgjengelig. Lagt til at herpes zoster-vaksine ikke omfattes av noen refusjonsordning.

Kunnskapsgrunnlag for influensavaksinasjon

Opprettet i 2017.