Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensavaksine til beboere i sykehjem»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Influensavaksine til beboere i sykehjem

Influensavaksine til beboere i sykehjem

Anbefaling om bruk av adjuvantert firevalent inaktivert influensavaksine (aTIV/Fluad Tetra) til beboere i sykehjem influensasesongen 2021-22

Anbefaling om bruk av adjuvantert firevalent inaktivert influensavaksine (aTIV/Fluad Tetra) til beboere i sykehjem influensasesongen 2021-22


Innhold på denne siden

Effektestimater for tradisjonelle sesongvaksiner 

Effekten av sesonginfluensavaksinene avhenger av egenskaper ved viruset (virussirkulasjon, virustype), ved vaksinen (valens, match, produksjonsmetode, håndtering), og ved de som vaksineres (alder, vaksinasjons- og infeksjonshistorikk, helsetilstand)I tillegg kan estimatene påvirkes i noen grad av studietypen.  

Systematiske oversikter har funnet egjennomsnittlig effekt mot influensa-infeksjon på rundt 60 % hos friske voksne etter vaksinasjon med standard sesonginfluensavaksiner (1-3). Gjennomsnittstallene skjuler imidlertid store effektvariasjoner mellom sesonger (avhengig av virussirkulasjonen (4;5)), mellom virustyper (især effekt mot H3N2 (6)), etter grad av «match» mellom sirkulerende virus og viruset i vaksinen (et gradsspørsmål som også har sammenheng med virustype (2)), og ikke minst mellom populasjoner (7-9). Et gjennomgående trekk er at effekten av vaksinen synker med økende alder (4), og at den således har lavest effekt blant dem som har høyest risiko for alvorlig influensa.  

Årsaken til at de eldre oppnår en lavere beskyttelsesgrad er trolig sammensatt. Blant relevante faktorer er den generelle immunaldringen, økende forekomst av kroniske sykdommer forbundet med risiko for alvorlig forløp av influensa med økende alder, en tilsvarende økning i bruk av medikamenter som påvirker immunresponsen, samt tidsaspektetat viruset har gjennomgått omfattende endringer i årene siden virusene som formet de eldres immunrespons mot influensaviruset sirkulerte (10) 

For en grundigere gjennomgang av forholdene skissert her vises det til kapitlet om effekt av influensavaksine i Vaksinasjonsveilederen. 

Strategier for bedre vaksineeffekt blant de eldstenye vaksinetyper 

Utfordringen med at de tradisjonelle vaksinene har lavere - eller i enkelte sesonger ingen - signifikant effekt mot influensa blant de eldste, har ført til en søken etter vaksinealternativer som kan gi bedre effekt i denne gruppen (11;12). Én strategi har  vært å finne  produksjonsmetoder som minimerer eller eliminerer risikoen for kontaminasjon og endringer i vaksineviruset fra seleksjon til ferdig vaksine, som ved produksjon av influensa-antigen i henholdsvis humane celler (cellebasert influensavaksine) og insektceller (da ved hjelp av et baculovirus; rekombinante vaksiner). En annen strategi er å øke immunresponsen etter vaksinasjon ved å tilsette økt mengde antigen (høydosevaksiner) eller en forsterkning (adjuvanterte vaksiner) i tradisjonelle egg-produserte vaksiner. Samtlige av disse vaksinetypene (cellebasert, rekombinant, høydose og adjuvantert) har bestått av såkalte non-inferiority studier som viser at effekten er like god eller bedre enn de tradisjonelle vaksinene, og at sikkerheten er tilfredsstillende (13).

Fluad Tetra / adjuvantert IIV (aIIV) 

Fluad Tetra (adjuvantert firevalent inaktivert influensavaksine, aIIV) inneholder overflateantigener (haemagglutinin, HA og neuraminidase, NA) fra fire ulike influensavirus: henholdsvis to influensa A-stammer (influensa A (H1N1) og influensa A(H3N2)) og to influensa B-stamme (influensa B-Victoria og influensa B-Yamagata).  

En dose Fluad Tetra inneholder totalt 60 µg antigen (15 µg HA per stamme), tilsvarende den mengden antigen man finner i  de tradisjonelle firevalente sesonginfluensavaksinene.  Fluad Tetra inneholder også en adjuvansen olje-i-vann emulsjon kalt MF59. Denne etilsatt for å øke kroppens immunreaksjon mot, og derved effekten av, vaksinen (13;14) 

Fluad (adjuvantert trivalent vaksine) har hatt markedsføringstillatelse i Italia siden 1997. Vaksinen er siden starten solgt i over 114 millioner doser. Fluad /Fluad Tetra er ansett som kostnadseffektiv blant de eldre (15;16), er anbefalt brukt i en lang rekke land og er den foretrukne vaksinen til de eldste i blant annet Storbritannia og Italia, hvor den også er gratis til målgruppen (17;18) 

Det er vel kjent at eldre har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Det anses av denne grunn som uetisk å kjøre placebokontrollerte randomiserte studier på influensavaksine til eldre, og det mangler derfor slike effektdata på bruken av aIIV i denne aldersgruppen. Det er imidlertid gjort en rekke immunogenisitetsstudier som har vist at vaksinen gir gode immunsvar hos eldre (19;20) 

Ettersom bruken av vaksinen har økt har det også kommet flere observasjonsstudier som søker å måle effekten av vaksinen i ordinær bruk. Den første systematiske oversikten som så på effekten av aIIV sammenlignet med tradisjonelle influensavaksiner hos personer over 60/65 år fant en gjennomsnittlig effekt mot laboratoriebekreftet influensa på rundt 60 %og en effekt på rundt 50 % mot influensarelaterte innleggelser (21)En italiensk nøstet kasus-kontroll studie som oppsummerte effektdata fra 15 influensasesonger i Italia fant en relativ effekt mot innleggelse grunnet influensarelaterte komplikasjoner (hjerteinfarkt, slag,  pneumoni) av aIIV sammenlignet med IIV på 39 % (22). Data fra den første sesongen aIIV var i bruk i England viste også positive resultater: justert for demografiske variabler og helsetilstand fant de signifikant effekt av aIIV mot så vel laboratoriebekreftet influensa som influensarelaterte innleggelser på 53 % for influensa generelt, 65 % for influensa A(H1N1) og 39 % for influensa A(H3N2) (23).  

De tradisjonelle influensavaksinene har en veldig god sikkerhetsprofil (se kapittel om sikkerhet i Vaksinasjonsveilederen), og det er gjort mange kontrollerte randomiserte studier for å se på bivirkninger etter influensavaksine hos eldre. Den adjuvanterte vaksinen Fluad / Fluad Tetra har også en veldig god sikkerhetsprofil, selv om hyppighet av vanlige lokalreaksjoner (rødme, hevelse, ømhet på stikkstedet) og generell sykdomsfølelse (muskelsmerter, feberfølelse,  frysninger, tretthet), som forventet er høyere for den adjuvanterte vaksinen. De aller fleste bivirkninger er dog av mild eller moderat karakter, og går over av seg selv i løpet av 1-2 dager (24). For detaljer, se omtale av adjuvantert inaktivert influensavaksine i Vaksinasjonsveilederen - vaksine mot influensa

Bruk av Fluad i Norge influensasesongen 2021-22 

For sesongen 2021/22 har Folkehelseinstituttet kjøpt inn 40.000 doser for bruk til de eldste og mest sårbare - det vil si beboere over 65 år i sykehjem og personer som står i kø for slik plass.

Referanser

 1. Demicheli V, Jefferson T, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2018;(2). DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub6 
 2. Tricco AC, Chit A, Soobiah C, Hallett D, Meier G, Chen MH, et al. Comparing influenza vaccine efficacy against mismatched and matched strains: a systematic review and meta-analysis. BMC Med 2013;11:153. 
 3. Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2012;12:36-44.  
 4. Darvishian M, van den Heuvel ER, Bissielo A, Castilla J, Cohen C, Englund H, et al. Effectiveness of seasonal influenza vaccination in community-dwelling elderly people: an individual participant data meta-analysis of test-negative design case-control studies. The Lancet Respiratory Medicine 2017;5(3):200-11.  
 5. Darvishian M, Bijlsma MJ, Hak E, van den Heuvel ER. Effectiveness of seasonal influenza vaccine in community-dwelling elderly people: a meta-analysis of test-negative design case-control studies. The Lancet Infectious Diseases 2014;14(12):1228-39.  
 6. Belongia EA, Simpson MD, King JP, Sundaram ME, Kelley NS, Osterholm MT, et al. Variable influenza vaccine effectiveness by subtype: a systematic review and meta-analysis of test-negative design studies. The Lancet Infectious Diseases 2016;16(8):942-51.  
 7. Nunes MC, Madhi SA. Influenza vaccination during pregnancy for prevention of influenza confirmed illness in the infants: A systematic review and meta-analysis. Hum Vaccin Immunother 2018;14(3):758-66.  
 8. Kalligeros M, Shehadeh F, Mylona EK, Dapaah-Afriyie C, van Aalst R, Chit A, et al. Influenza vaccine effectiveness against influenza-associated hospitalization in children: A systematic review and meta-analysis. Vaccine 2020;38(14):2893-903.  
 9. Demicheli V, Jefferson T, Di Pietrantonj C, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE, et al. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2018;(2).  
 10. Folkehelseinstituttet. Kunnskapsgrunnlag for influensavaksinasjon - veileder for helsepersonell.
 11. Crooke SN, Ovsyannikova IG, Poland GA, Kennedy RB. Immunosenescence and human vaccine immune responses. Immunity & Ageing 2019;16(1):25. 
 12. Harding AT, Heaton NS. Efforts to Improve the Seasonal Influenza Vaccine. Vaccines (Basel) 2018;6(2). 
 13. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Institution: ECDC 2020 Stockholm. Systematic review of the efficacy, effectiveness and safety of newer and enhanced seasonal influenza vaccines for the prevention of laboratory-confirmed influenza in individuals aged 18 years and over. DOI: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-influenza-vaccines-systematic-review-efficacy.pdf

   
 14. O’Hagan DT, Ott GS, De Gregorio E, Seubert A. The mechanism of action of MF59 – An innately attractive adjuvant formulation. Vaccine 2012;30(29):4341-8.  
 15. Cioncada R, Maddaluno M, Vo HTM, Woodruff M, Tavarini S, Sammicheli C, et al. Vaccine adjuvant MF59 promotes the intranodal differentiation of antigen-loaded and activated monocyte-derived dendritic cells. PLoS ONE [Electronic Resource] 2017;12(10):e0185843.  
 16. Capri S, Barbieri M, de Waure C, Boccalini S, Panatto D. Cost-effectiveness analysis of different seasonal influenza vaccines in the elderly Italian population. Hum Vaccin Immunother 2018;14(6):1331-41.  
 17. Loperto I, Simonetti A, Nardone A, Triassi M. Use of adjuvanted trivalent influenza vaccine in older-age adults: a systematic review of economic evidence. Hum Vaccin Immunother 2019;15(5):1035-47.  
 18. de Waure C, Boccalini S, Bonanni P, Amicizia D, Poscia A, Bechini A, et al. Adjuvanted influenza vaccine for the Italian elderly in the 2018/19 season: an updated health technology assessment. European journal of public health 2019;29(5):900-5.  
 19. Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Advice on influenza vaccines for 2020/21gov.uk[lest 17.06.2014]. Tilgjengelig fra: https://app.box.com/s/t5ockz9bb6xw6t2mrrzb144njplimfo0/file/529004924372 
 20. Camilloni B, Basileo M, Valente S, Nunzi E, Iorio AM. Immunogenicity of intramuscular MF59-adjuvanted and intradermal administered influenza enhanced vaccines in subjects aged over 60: A literature review. Hum Vaccin Immunother 2015;11(3):553-63.  
 21. Ng TWY, Cowling BJ, Gao HZ, Thompson MG. Comparative immunogenicity of enhanced seasonal influenza vaccines in older adults: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Infectious Diseases 2018:jiy720-jiy.  
 22. Domnich A, Arata L, Amicizia D, Puig-Barbera J, Gasparini R, Panatto D. Effectiveness of MF59-adjuvanted seasonal influenza vaccine in the elderly: A systematic review and meta-analysis. Vaccine 2017;35(4):513-20.  
 23. Lapi F, Marconi E, Simonetti M, Baldo V, Rossi A, Sessa A, et al. Adjuvanted versus nonadjuvanted influenza vaccines and risk of hospitalizations for pneumonia and cerebro/cardiovascular events in the elderly. Expert review of vaccines 2019;18(6):663-70.  
 24. Pebody R, Whitaker H, Zhao H, Andrews N, Ellis J, Donati M, et al. Protection provided by influenza vaccine against influenza-related hospitalisation in >=65 year olds: Early experience of introduction of a newly licensed adjuvanted vaccine in England in 2018/19. Vaccine 2020;38(2):173-9.  
 25. Lægemiddelstyrelsen. Produktresumé for Fluad, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte (produktresyme.dk).  
 26. Beyer WEP, Palache AM, Boulfich M, Osterhaus ADME. Rationale for two influenza B lineages in seasonal vaccines: A meta-regression study on immunogenicity and controlled field trials. Vaccine 2017;35(33):4167-76.

Historikk

22. juni 2021: Justert tekst med tanke på ny vaksine og anbefaling om vaksinasjon i sykehjem. Beboere i omsorgsboliger er tatt ut av anbefalingen