Hopp til innhold

Influensavaksine til beboere i sykehjem og omsorgsboliger

Publisert

Anbefaling om bruk av adjuvantert trivalent inaktivert influensavaksine (aTIV/Fluad) til beboere i sykehjem og omsorgsboliger influensasesongen 2020-21

Anbefaling om bruk av adjuvantert trivalent inaktivert influensavaksine (aTIV/Fluad) til beboere i sykehjem og omsorgsboliger influensasesongen 2020-21


Effektestimater for tradisjonelle sesongvaksiner 

Effekten av sesonginfluensavaksinene avhenger av egenskaper ved viruset (virussirkulasjon, virustype), ved vaksinen (valens, match, produksjonsmetode, håndtering), og ved de som vaksineres (alder, vaksinasjons- og infeksjonshistorikk, helsetilstand)I tillegg kan estimatene påvirkes i noen grad av studietypen.  

Systematiske oversikter har funnet egjennomsnittlig effekt mot influensa-infeksjon på rundt 60 % hos friske voksne etter vaksinasjon med standard sesonginfluensavaksiner (1-3). Gjennomsnittstallene skjuler imidlertid store effektvariasjoner mellom sesonger (avhengig av virussirkulasjonen (4;5)), mellom virustyper (især effekt mot H3N2 (6)), etter grad av «match» mellom sirkulerende virus og viruset i vaksinen (et gradsspørsmål som også har sammenheng med virustype (2)), og ikke minst mellom populasjoner (7-9). Et gjennomgående trekk er at effekten av vaksinen synker med økende alder (4), og at den således har lavest effekt blant dem som har høyest risiko for alvorlig influensa.  

Årsaken til at de eldre oppnår en lavere beskyttelsesgrad er trolig sammensatt. Blant relevante faktorer er den generelle immunaldringen, økende forekomst av kroniske sykdommer forbundet med risiko for alvorlig forløp av influensa med økende alder, en tilsvarende økning i bruk av medikamenter som påvirker immunresponsen, samt tidsaspektetat viruset har gjennomgått omfattende endringer i årene siden virusene som formet de eldres immunrespons mot influensaviruset sirkulerte (10) 

For en grundigere gjennomgang av forholdene skissert her vises det til kapitlet om effekt av influensavaksine i Vaksinasjonsveilederen. 

Strategier for bedre vaksineeffekt blant de eldstenye vaksinetyper 

Utfordringen med at de tradisjonelle vaksinene har lavere - eller i enkelte sesonger ingen - signifikant effekt mot influensa blant de eldste, har ført til en søken etter vaksinealternativer som kan gi bedre effekt i denne gruppen (11;12). Én strategi har  vært å finne  produksjonsmetoder som minimerer eller eliminerer risikoen for kontaminasjon og endringer i vaksineviruset fra seleksjon til ferdig vaksine, som ved produksjon av influensa-antigen i henholdsvis humane celler (cellebasert influensavaksine) og insektceller (da ved hjelp av et baculovirus; rekombinante vaksiner). En annen strategi er å øke immunresponsen etter vaksinasjon ved å tilsette økt mengde antigen (høydosevaksiner) eller en forsterkning (adjuvanterte vaksiner) i tradisjonelle egg-produserte vaksiner. Samtlige av disse vaksinetypene (cellebasert, rekombinant, høydose og adjuvantert) har bestått av såkalte non-inferiority studier som viser at effekten er like god eller bedre enn de tradisjonelle vaksinene, og at sikkerheten er tilfredsstillende. ECDC er også i gang med en systematisk oversiktsartikkel for å sammenligne effekten av de nye med effekten av de tradisjonelle vaksinene. Hensikten er å etablere en felleseuropeisk kunnskapsbase rundt bruk og sikkerhet av de nye vaksinene. Anslått publiseringsdato er i løpet av 2020.

Begrenset tilgang på nye influensavaksiner 

Av de ovennevnte vaksinetypene er det per i dag kun en høydosevaksine (Efluelda, Sanofi Pasteur, siden 14. april 2020) som har markedsføringstillatelse (MT) i Norge. En adjuvantert vaksine (Fluad Tetra, Seqirus) har blitt anbefalt MT fra europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) i mars 2020, og antas å få MT i Norge før sommeren 2020. Indikasjonen for begge disse vaksinene er begrenset til personer 65 år eller eldre 

Norge er altså et nytt marked for 2020/21-sesongen. På grunn av den pågående koronapandemien er det stor global etterspørsel etter influensavaksiner, og produksjonskapasiteten er benyttet til fulle. Det har likevel lyktes Folkehelseinstituttet å sikre Norge et begrenset antall (100 000 doser) av en trivalent adjuvantert inaktivert  influensavaksine, Fluad (Adjuvanted Trivalent Influenza Vaccine), til bruk blant sårbare eldre kommende sesong. Vaksinen har ikke markedsføringstillatelse i Norge. Legemiddelverket har imidlertid gitt vaksinen unntak fra kravet om markedsføringstillatelse denne sesongen. Fluad skal kun benyttes som en del av influensavaksinasjonsprogrammet. Vaksinen skal i inneværende sesong primært gis til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkete botilbud. Deretter kan vaksinen tilbys til personer over 80 år som står i kø for institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse.

Fluad / adjuvantert TIV (aTIV) 

Fluad i trivalent formulering (adjuvantert trivalent inaktivert influensavaksine, aTIV)    inneholder overflateantigener (haemagglutinin, HA og neuraminidase, NA) fra tre ulike influensavirus: henholdsvis to influensa A-stammer (influensa A (H1N1) og influensa A(H3N2)) og én influensa B-stamme. For sesongen 2020/21 har WHO anbefalt et influensa B-Victoria-lignende virus i de trivalente  influensavaksinene.  

En dose Fluad inneholder totalt 45 µg antigen (15 µg HA per stamme), tilsvarende den mengden antigen man finner i  de tradisjonelle trivalente  sesonginfluensavaksinene (TIV).  Fluad inneholder også en adjuvansen olje-i-vann emulsjon kalt MF59. Denne etilsatt for å øke kroppens immunreaksjon mot, og derved effekten av, vaksinen (13;14) 

Fluad (aTIV) har hatt markedsføringstillatelse i Italia siden 1997. Vaksinen er siden starten solgt i over 114 millioner doser. Vaksinen er ansett som kostnadseffektiv blant de eldre (15;16), er anbefalt brukt i en lang rekke land og er den foretrukne vaksinen til de eldste i blant annet Storbritannia og Italia, hvor den også er gratis til målgruppen (17;18) 

Det er vel kjent at eldre har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Det anses av denne grunn som uetisk å kjøre placebokontrollerte randomiserte studier på influensavaksine til eldre, og det mangler derfor slike effektdata på bruken av aTIV i denne aldersgruppen. Det er imidlertid gjort en rekke immunogenisitetsstudier som har vist at vaksinen gir gode immunsvar hos eldre (19;20) 

Ettersom bruken av vaksinen har økt har det også kommet flere observasjonsstudier som øker å måle effekten av vaksinen i ordinær bruk. Den første systematiske oversikten som så på effekten av aTIV sammenlignet med tradisjonelle influensavaksiner hos personer over 60/65 år fant en gjennomsnittlig effekt mot laboratoriebekreftet influensa på rundt 60 %og en effekt på rundt 50 % mot influensarelaterte innleggelser (21)En italiensk nøstet kasus-kontroll studie som oppsummerte effektdata fra 15 influensasesonger i Italia fant en relativ effekt mot innleggelse grunnet influensarelaterte komplikasjoner (hjerteinfarkt, slag,  pneumoni) av aTIV sammenlignet med TIV på 39 % (22). Data fra den første sesongen  aTIV var i bruk i England viste også positive resultater: justert for demografiske variabler og helsetilstand fant de signifikant effekt av aTIV mot så vel laboratoriebekreftet influensa som influensarelaterte innleggelser på 53 % for influensa generelt, 65 % for influensa A(H1N1) og 39 % for influensa A(H3N2) (23).  

De tradisjonelle influensavaksinene har en veldig god sikkerhetsprofil (se kapittel om sikkerhet i Vaksinasjonsveilederen), og det er gjort mange kontrollerte randomiserte studier for å se på bivirkninger etter influensavaksine hos eldre. Den adjuvanterte vaksinen Fluad har også en veldig god sikkerhetsprofil, selv om hyppighet av vanlige lokalreaksjoner (rødme, hevelse, ømhet på stikkstedet) og generell sykdomsfølelse (muskelsmerter, feberfølelse,  frysninger, tretthet), som forventet er høyere for den adjuvanterte vaksinen. De aller fleste bivirkninger er dog av mild eller moderat karakter, og går over av seg selv i løpet av 1-2 dager (24). For detaljer, se omtale av adjuvantert inaktivert influensavaksine i Vaksinasjonsveilederen - vaksine mot influensa

Bruk av Fluad i Norge influensasesongen 2020-21 

Forholdene beskrevet over – sviktende effekt av tradisjonelle influensavaksiner hos de eldste, og resultater som indikerer beskyttende effekt mot influensa og influensarelaterte innleggelser også hos denne gruppen ved bruk av adjuvantert vaksine - ligger til grunn for Folkehelseinstituttets avgjørelse om å anskaffe 100 000 doser Fluad/aTIV til bruk blant institusjonaliserte og særlig utsatte eldre for influensasesongen 2020/21.  Enkelte forhold ved denne anbefalingen og inklusjon av aTIV som en norsk programvaksine kommende sesong må dog kommenteres særskilt: 

  • Folkehelseinstituttet anbefaler en trivalent vaksine til de eldste. Det innebærer at denne gruppen anbefales en adjuvantert vaksine som inneholder én influensa B-stamme, mot to influensa B-stammer i den tradisjonelle vaksinen som anbefales til øvrige risikogrupper. Effektstudier på de tradisjonelle tre- versus firevalente sesonginfluensavaksinene har vist at betydningen av en ekstra influensa B-stamme er størst for dem som har lav forutgående immunitet – altså i hovedsak barn og unge (25). For voksne har man sett en god kryssimmunitet mellom influensa B-Victoria og B-Yamagata (i størrelsesorden 50 %; (2)). Årets trivalente vaksine inneholder influensa B-Victoria. Folkehelseinstituttet forventer at trivalent Fluad sesongen 2020/21 vil gi like god beskyttelse mot influensa B som den firevalente ikke-adjuvanterte vaksinen i den aktuelle målgruppen.
  • Den adjuvanterte vaksinen er kun tilgjengelig i et begrenset antall doser. Vaksinering med Fluad vil derfor følge retningslinjer for prioritert vaksinasjon. Første prioritet vil være beboere i sykehjem og langtidsinstitusjoner, da disse utgjør den mest sårbare populasjonen. Dette gjelder anslagsvis 40 000 personer i Norge. Deretter vil doser prioriteres til personer i omsorgsboliger og andre former for forsterkete botilbud, så fremt disse er 65 år eller eldre. Når disse gruppene er dekket vil vaksinen kunne være tilgjengelig også for hjemmeboende personer over 80 år som står i kø for institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse.
  • Fluad vil bli levert fra produsent i slutten av november og vil dermed ikke bli sendt ut til kommunene sammen med de ordinære vaksinene til influensaprogrammet. Kommunelegene vil bli bedt om å legge inn en egen bestilling til sine beboere i sykehjem og omsorgsboliger i forbindelse med forhåndsbestilling av årets programvaksiner i juni. Den adjuvanterte vaksinen vil så videresendes til kommunene så fort de ankommer landet.  

 

Referanser

Innhold på denne siden