Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innholdet i utbruddsveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innholdet i utbruddsveilederen

Innholdet i utbruddsveilederen

Den nettbaserte veilederen revideres fortløpende og vil til enhver tid være oppdatert sammenliknet med siste trykte versjon av Utbruddshåndboka (2009).

Den nettbaserte veilederen revideres fortløpende og vil til enhver tid være oppdatert sammenliknet med siste trykte versjon av Utbruddshåndboka (2009).


Innholdet i Utbruddsveilederen består av tre hovedgrupper: Metodekapitler, spørreskjema og retningslinjer (hjelpemidler) og bakgrunnsstoff.

Metoder

Her beskrives metoder, ansvarsfordeling og samarbeid ved oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr: Oppdage og varsle utbrudd, etablere samarbeid, informere massemedier og befolkningen, stille en diagnose og lage en kasusdefinisjon, karakterisere utbruddet, lage hypoteser om smittekilden og prøve ut hypotesene, sporing i næringskjeden for å avdekke årsaken til at smittekilden ble kontaminert, iverksette tiltak, samt rapportere og foreta en evaluering av oppklaringsarbeidet. Det er laget et sammendrag som gjengir hovedpunktene i hvert kapittel.

Spørreskjema og retningslinjer

Disse kapitlene inneholder tre spørreskjema med brukerveiledninger for henholdsvis primærintervjuer, hypotesedannende pilotintervjuer og kohortundersøkelser. Spørreskjemaene kan lastes ned i Word-format, slik at de kan redigeres. Her er også retningslinjer for samarbeid i kommunene mellom Mattilsynet og kommuneoverlegene, med brukerveiledning. Hjelpemidlene omfatter også et forslag til introduksjonsbrev som kan sendes personer rammet av et lokalt utbrudd, og et kapittel med råd om kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon, for å forhindre smittespredning.

Bakgrunnskapitler

Bakgrunnsstoffet inneholder to tabeller med oversikt over næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser som kan forårsake utbrudd: én tabell som angir inkubasjonstid, symptomer og varighet, og én tabell som beskriver reservoarer og risikofaktorer for smitte. To kapitler beskriver gjennomføring, analyse og tolkning av henholdsvis pilotintervjuer og av analytisk epidemiologiske undersøkelser. Under bakgrunnsstoff er det også et dokument om ansvar og oppgaver ved nasjonale utbrudd, som ble skrevet av Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet, etter utbruddet av E. coli-infeksjon i 2006. Oppgavene til henholdsvis de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene og Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier, er beskrevet i egne kapitler.

Videoer

Flere steder i teksten er det satt inn videoer som forklarer og utdyper innholdet i kapitlene.