Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Ord og begreper i Tuberkuloseveilederen

Publisert Oppdatert


Oversikt overnyttige ord og begreper som benyttes i Tuberkuloseveilederen.


Begreper knyttet til innvandring

Asylmottak:

  • Transittmottak er for perioden fra ankomst og registrering til første gangs helseundersøkelse og asylintervju er foretatt.
  • Ordinære mottak er for perioden under søknadsbehandlingen og fram til bosetting eller frivillig retur/uttransportering.
  • Forsterket avdeling: Enkelte ordinære mottak er forsterket med døgnbemanning og helsepersonell. Disse benyttes til personer som trenger forsterket tilbud på grunn av fysisk eller psykisk sykdom.
  • Ventemottak bosted i perioden fra endelig avslag er gitt og til vedtaket (om uttransportering) kan iverksettes.
  • Avdeling for enslige mindreårige: Eget omsorgstilbud for ungdom mellom 15 og 18 år, som regel en del av et ordinært mottak.

Asylsøker: Person som ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning har asylsøkerstatus inntil søknad er behandlet og vedtak fattet i saken. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Asylsøkerstatus gir juridiske rettigheter og plikter, blant annet lovlig opphold og rett til offentlige helsetjenester.

Bosetting: Brukes i denne veilederen om styrt bosetting der tidligere asylsøkere og overføringsflyktninger blir tildelt plass i en kommune. Bosettingen skjer i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i et samarbeid med kommunene, med Utlendingsdirektoratet (Udi) som ansvarlig.

D-nummer: D-nummer er et ”midlertidig fødselsnummer”, det vil si et 11-sifret identifikasjonsnummer bestående av fødselsdato og personnummer. D- nummer viser medlemskap i folketrygden og er en forutsetning for å stå på liste til fastlege, for å kunne søke arbeidstillatelse, mv. Brukes på MSIS skjema når personnummer mangler. Tildeles av Helfo, en prosess som kan ta noe tid.

DUF-nummer: 12-sifret identifikasjonsnummer som tildeles av Utlendings­direktoratet (UDI), til utlendinger i forbindelse med søknad om opphold i eller innreise i Norge. DUF-nummeret finnes bl.a. på det ID-kort som utstedes av UDI. I motsetning til fødselsnummer og D-nummer, så inneholder ikke DUF - nummeret noen informasjon om fødselsdato eller lignende. Dersom søknad om opphold innvilges og varigheten av oppholdet er forventet å bli mer enn seks måneder, vil personen få tildelt fødselsnummer. I så fall blir også DUF-nummeret registrert i folkeregistret.

Merk: Personer som søker opphold i Norge, kan allerede være tildelt et fødselsnummer i forbindelse med et tidligere opphold. Tilsvarende vil slike personer kunne ha fått tildelt et D-nummer.

Enslig mindreårig asylsøker (EMA): Person under 18 år som ankommer Norge uten foreldre eller andre foresatte.

Familiegjenforening: Midlertidig eller permanent oppholdstillatelse som kan gis til nære familiemedlemmer av personer med lovlig opphold i Norge, i hovedsak ektefelle/ samboer og barn under 18 år.

Flyktning: I juridisk forstand – og i denne veilederen – en person som oppfyller vilkårene for å bli ansett som flyktning etter FNs flyktningkonvensjon eller norsk lov. I Norge får en flyktning asyl, og dermed endret oppholdsstatus fra asylsøker til flyktning. I dagligtale brukt om personer som er, eller har vært, på flukt.

Innvandrer: En person med to utenlandskfødte foreldre som selv er innvandret til Norge. (Personer født i Norge av utenlandskfødte foreldre er etterkommere av innvandrere.)

Innvandrerbefolkningen: Personer med to utenlandskfødte foreldre, både de som selv har innvandret til Norge (innvandrere) og de som er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre (etterkommere).

Ikke-vestlige innvandrere: Betegnelse om personer med innvandrerbakgrunn /innvandrere fra Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa.

Opphold på humanitært grunnlag: Samlebegrep på flere typer tillatelse til å oppholde seg i Norge, som gis etter en individuell vurdering til personer som ikke fyller kravene for å få asyl. Opphold på humanitært grunnlag gis til personer som har behov for internasjonal beskyttelse eller når andre sterke menneskelige hensyn gjør at de får lovlig opphold.

Overføringsflyktning: Flyktninger som får komme til Norge gjennom et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Etter forslag fra regjeringen fastsetter Stortinget årlige kvoter for hvor mange overføringsflyktninger Norge kan ta imot. Overføringsflyktninger bosettes direkte i kommune, uten opphold på mottak.

Vertskommune: Kommune med asylmottak og ansvarlig for lovpålagte oppgaver i forhold til mottakets beboere.

Vestlig innvandrerbakgrunn: Betegnelse om personer med innvandrerbakgrunn fra Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania (Australia og øyer i Stillehavet).

Tuberkulosebegreper

Anergi: redusert evne til å reagere på tuberkulintesten selv om personen er smittet med tuberkulosebakterien. Dette kan ses ved svekket immunforsvar, på grunn av medikamenter (steroider, cytostatika etc.), hivinfeksjon, sarkoidose, alvorlig tuberkulose, m.m.

IGRA: Interferon Gamma Release Assays. Blodprøver som måler utskillelse av interferon etter stimulering av leucocytter med antigener fra humanpatogene M. tuberkulosis- arter.

Kaverne: Hulrom som danner seg i lungevevet som følge av vevshenfall. Inneholder store mengder tuberkulosebakterier, og er et tegn som tyder å høy smittsomhet.

Luftveisprøver: omfatter prøver fra ekspektorat, indusert sputum, larynxutstryk og gastrisk aspirat.

Bronkialskyllevæske (Bronchial lavage, BAL): prøve fra bronkialskylling viser bare et det er bakterier i pasientens lunger, men gir ingen informasjon om bakterier i luften pasienten puster ut.

MDR tuberkulose (Multiple Drug Resistant tuberculosis)er definert som en tilstand der M. tuberculosis er resistent mot både isoniazid og rifampicin, de to hovedmedikamentene, og ev. andre antituberkuløse medikamenter i tillegg.

XDR tuberkulose(Extensively drug-resistant tuberculosis) er definert som resistens for både rifampicin og isoniazid, minst ett fluorokinolon og minst ett av medikamentene capreomycin, kanamycin og amikacin.

Mykobakterier omfatter en lang rekke forskjellige arter som inndeles i to hovedgrupper, M. tuberculosis-komplekset og non-tuberculosis mykobakterier (NMT)

Mycobacterium tuberculosis-komplekset:Tuberkulose forårsakes av arter som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M.canettii, M. caprae, M. pinnipedii og M.microti). Nesten alle infeksjoner i Norge er forårsaket av M. tuberculosis eller M. bovis BCG.

NTM: ofte kalt atypiske mykobakterier. Vanligst forekommende av NTM-artene ved humane infeksjoner er M. avium og M. intracellulare (M. avium-komplekset, MAC),

Nysmitte

Som nysmitte regnes vanligvis

  • Ikke BCG - vaksinerte med tidligere negativ tuberkulinreaksjon og et infiltrat (Mantoux) på 6 med mer eller mer
  • BCG vaksinerte med en økning på 10 med mer eller mer hvis det ikke foreligger dokumentasjon på tidligere tuberkulinprøve

som i likhet med M. tuberculosis hører til de langsomtvoksende mykobakterier.

Tuberkulin: et konsentrat laget av en flytende kultur av M. tuberculosis. Det inneholder en blanding av ulike protein- og karbohydratantigener. Tuberkulin laget etter Robert Kochs originale metode ble kalt Old tuberculin (OT). På 1930-tallet laget Seibert et renset proteinprodukt som ble kalt Purified Protein Derivate (PPD). Old tuberculin konsentreres ved inndamping, mens PPD produseres ved utfelling av proteiner og senere fortynning. Standarden for tuberkulin er PPD RT 23 (tilsatt Tween 23). Det ble laget på 1930-tallet og oppbevares ved Statens Serum Institut i København (SSI).

Superinfisert/ omslager: Begrepet har vært benyttet i Norge om en BCG-vaksinert person som har blitt smittet med tuberkulose på toppen av sin ”BCG-infeksjon” og som derfor får en økning i tuberkulinreaksjonen sammenlignet med tidligere. Ordet brukes ikke lenger. Se nysmitte.