Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkuloseveilederen - historikk, sekretariat og forfattere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tuberkuloseveilederen - historikk, sekretariat og forfattere

Tuberkuloseveilederen - historikk, sekretariat og forfattere

Tuberkuloseveilederen revideres fortløpende ved behov.

Tuberkuloseveilederen revideres fortløpende ved behov.


Generelt om veilederen 

Folkehelseinstituttet har på visse områder ansvar for og myndighet til å lage nasjonale retningslinjer og veiledere. Dette gjelder smittevernområdet generelt, og tuberkulose og vaksinasjon spesielt. Dette er regulert i følgende forskrifter:

 • Forskrift om tuberkulosekontroll
  • § 4-5 ”Folkehelseinstituttet utgir faglige anbefalinger etter denne forskrift.”
 • Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • § 3 ” Folkehelseinstituttet gir faglige retningslinjer for gjennomføring av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, herunder målgrupper, hyppighet og den tekniske sammensetningen av vaksinene.”
 • Smittevernloven
  • § 7-9 ” Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak.”

Tuberkuloseveilederen ble revidert i 2009 og ble da publisert som nettbasert veileder. Kapitlene har senere blitt fortløpende oppdatert etter behov. Folkehelseinstituttet ved Avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte har ansvar for innholdet og er sekretariat for oppdateringsarbeidet. De faglige rådene og anbefalingene som gis i respektive kapitler er forankret i fagmiljøene gjennom deres representanter i Tuberkulosekomiteen. Flere av Tuberkulosekomiteens nåværende og tidligere medlemmer har dessuten bidratt til oppdateringer av det faglige innholdet i de ulike kapitlene.

Redaktør

Tidligere redaktører

 • Karine Nordstrand
 • Karin Rønning

Spørsmål?

Henvendelser knyttet til innholdet i Tuberkuloseveilederen kan rettes til

Hvordan er dagens veileder utarbeidet?

Da Forskrift om tuberkulosekontroll ble revidert i 2009, ble faglige anbefalinger tatt ut av forskriften. Det som den gang het Nasjonalt folkehelseinstitutt ble gitt oppgaven med å gi faglige råd knyttet til smittevernet mot tuberkulose. På denne måten kunne faglige nyvinninger og ny kunnskap implementeres fortløpende uten endring av lovverket. Resultatet var en mer omfattende tuberkuloseveileder.  Nasjonalt Folkehelseinstitutt var sekretariat for revisjonen i 2009.  

Redaksjons arbeid ved revisjonen i 2009

Redaksjonskomite har vært rådgiver i smittevern Hilde Thoresen, Stavanger kommune, lungespesialist og overlege Guri Hoven, Sørlandet sykehus Kristiansand, tuberkulosekoordinator Camilla Rytterager Ingvaldsen, Sykehuset Asker og Bærum, samt overlegene Einar Heldal og Karin Rønning ved avdeling for infeksjonsovervåking, Folkehelseinstituttet.

Tuberkulosekomiteen har hatt en sentral rolle ved at medlemmene har vært ansvarlig for å etablere fagnettverk på sine områder, og slik forankre de faglige råd og anbefalinger som gis i respektive kapitler. Rådene er så langt som mulig basert på dokumentert kunnskap.

De fleste av Tuberkulosekomiteens medlemmer har selv levert bidrag til veilederens kapitler. Medlemmene i 2009 har vært:

 • professor ved UiB Odd Mørkve (komiteens leder),
 • overlege ved Sørlandet sykehus Kristiansand Guri Hoven,
 • overlege ved Ullevål sykehus Bent von der Lippe,
 • overlege ved Haukeland sykehus Anne Ma Dyrhol Riise
 • overlege ved Ullevål sykehus Astrid Rojahn
 • kommuneoverlege i Nordkapp kommune Helge Bjøru
 • smittevernoverlege i Trondheim kommune Eli Sagvik
 • tuberkulosekoordinator ved Universitetssykehuset i Tromsø Tone Ovesen
 • helsesøster i Stavanger kommune Hilde Thoresen
 • overlege ved Rikshospitalet Tone Tønjum
 • avdelingsleder i LHL Mette Klouman
 • overlegene Karin Rønning, Einar Heldal og Turid Mannsåker, Folkehelseinstituttet

Tuberkulosekoordinatorene og Diagnosestasjonen ved Ullevål sykehus har bidratt aktivt og betydelig til veilederen.

Andre som har bidratt med tekst og innhold i veilederen, er:

 • infeksjonsspesialist Vidar Ormåsen
 • smittevernoverlege Tore Steen 
 • infeksjonsspesialist Arne Broch Brandtsæter
 • spesialist i lungesykdommer Lars Morland
 • infeksjonsspesialist Mogens Jensenius 

I 2010 ble det publisert nye retningslinjer for smitteoppsporing i på grunnlag av nye europeiske retningslinjer for smitteoppsporing i lavendemiske land (kapittel 7.1). I dette arbeidet har vi hatt bistand fra tuberkulosekoordinatorene:

 • Hege Bjelkarøy, Vestre Viken helseforetak
 • Ane Helene Stang, Oslo universitetssykehus

Kapitlet er for øvrig utarbeidet i nært samarbeid med de kliniske fagmiljøene.

Innholdet i Tuberkuloseveilederen har senere blitt løpende oppdatert:

Tidligere veiledere i tuberkulosekontroll

En tidlig forløper til dagens tuberkuloseveileder var det tidligere Helsedirektoratets veileder for helserådspersonell "Kontroll av tuberkulose", utgitt i 1977 og 1981. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 1994 avløste tuberkuloseloven av 1900 og lover om skjermbildefotografering, tuberkulinprøving og BCG-vaksinasjon av 1947. En ny forskrift om
tuberkulosekontroll ble fastsatt av Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn i 1996. Samtidig utarbeidet Statens helseundersøkelser og Statens helsetilsyn en ny utgave av veilederen ”Kontroll av tuberkulose. Håndbok for kommunehelsetjenesten”, i tråd med forskriften og den nye smittevernloven. 

Forskrift om tuberkulosekontroll fra 1996 ble revidert i 2002. Samme år ble blant annet Statens helseundersøkelser, Statens institutt for folkehelse og Medisinsk fødselsregister slått sammen til Nasjonalt folkehelseinstitutt; fra 2015 Folkehelseinstituttet. Ansvaret for nasjonale faglige retningslinjer ble i den nye forskriften overført til det nye instituttet. Dette medførte på ny behov for revidering av veilederen for tuberkulosekontroll. Arbeidet skjedde i samarbeid med Nasjonalt Tuberkuloseutvalg utgått fra Norsk Forening for Lungemedisin. Resultatet var "Forebygging og kontroll av tuberkulose. En veileder", utgitt av Folkehelseinstituttet i 2002. Veilederen var en kombinasjon av den tidligere veilederen og et kompendium om tuberkulosediagnostikk og behandling utgitt av Tuberkuloseutvalget.

I 2005 oppnevnte Folkehelseinstituttet en Nasjonal tuberkulosekomite. Komiteen er en bredt sammensatt rådgivende komite med medlemmer fra kommunehelsetjenesten og helseforetakene, samt fagmiljøene og LHL internasjonal. 

Forskrift om tuberkulosekontroll ble på ny revidert i 2009. Veilederen for forebygging og kontroll av tuberkulose ble samtidig revidert og utgitt som nettpublikasjonen "Tuberkuloseveilederen" slik den foreligger i dag. Revisjonen skjedde i samarbeid med Nasjonal tuberkulosekomite.