Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbredelse av snusbruk i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbredelse av snusbruk i Norge

Utbredelse av snusbruk i Norge

Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.

Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.


Hovedpunkter

  • Bruk av snus har endret seg fra å være et svært uvanlig til et ganske vanlig fenomen.
  • Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år blitt stadig mer populært blant kvinner.
  • Andelen som bruker snus blant menn i alderen 16-24 har ikke endret seg i særlig grad i løpet av de siste ti årene. Likeledes ser den kraftige økningen i snusbruk blant kvinner i denne aldersgruppen ut til å avta.
  • Hovedårsaken til fortsatt økning i snusbruk er en økende andel brukere i aldersgruppen 25-49 år.

Endringer i bruk av snus blant menn og kvinner

Fra slutten av 1980-årene begynte salget av snus å øke, inntil det fra ca 2010 flatet ut (se artikkelen om nikotinmarkedets sammensetning) Fram til ganske nylig var konsumentene i hovedsak menn. I denne artikkelen vil vi vise hvordan bruk av snus blant menn og kvinner har endret seg fra midten av 1980-tallet og frem til i dag. I tillegg vises tall for bruk av snus i ulike aldersgrupper, i ulike geografiske regioner og blant menn med ulik utdanningslengde.

Et overordnet funn er at over de fire siste tiårene har bruk av snus endret seg fra å være et marginalt produkt til å bli en temmelig vanlig konsumvare. Denne økningen skyldes i hovedsak fire forhold; i) at etablerte røykere benytter snus som metode for røykeslutt, ii) at etablerte røykere benytter snus som delvis substitusjon for sigaretter (dobbelt bruk), iii) at et segment blant ungdommer som før ville ha begynt å røyke i større grad velger snus og iv) at et segment blant ungdommer som ellers ikke ville ha brukt tobakk overhode, i stadig større grad begynner å bruke snus (Lund, Vedøy and Bauld 2016).

Bruk av snus blant voksne

I 2020 rapporterte 19 prosent av voksne menn i alderen 16-74 år at de brukte snus daglig, mens ytterligere fem prosent brukte snus av og til. For kvinner var de tilsvarende andelene henholdsvis syv og tre prosent (figur 1). Antallet regelmessige snusbrukere (daglig eller av-og-til) i alderen 16-74 år kan dermed anslås til ca 490 000 menn og 190 000 kvinner. I perioden fra sommeren 2019 til sommeren 2020 brukte disse 680 000 personene til sammen i underkant av 2 500 tonn snus (registret og beregnet uregistrert mengde), noe som tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forbruk på ca. 3,7 kg per snusbruker.

Blant menn har den daglige bruken av snus vært konstant over det siste tiåret, rundt 11 porsjoner (priser) om dagen. Blant kvinner økte frekvensen fra sju per dag i 2006, det første året man stilte spørsmålet, til o 10 porsjoner per dag i 2020 (se vedleggstabell H4).

Utbredelsen av snus var lenge stabil og begrenset. I perioden 1985 til 1995 svarte under fem prosent av menn at de brukte snus daglig. I den samme perioden var bruk av snus nær ikke-eksisterende blant kvinner. Økningen i andelen snusbrukere startet rundt midten av 1990-tallet for menn, mens veksten blant kvinner først kom 10-15 år seinere. Denne faseforskyvningen i popularitet mellom menn og kvinner minner om hva vi vet om spredningen av sigarettrøyking, om enn i mindre skala (se artikkel Utbredelsen av røyking i Norge). Fra og med 2003 har en større andel av menn brukt snus daglig sammenliknet med av og til. For kvinner inntraff dette skiftet ca 10 år senere.

Andel som bruker snus ulike aldersgrupper menn og kvinner

Figur 1: Andelen menn og kvinner i alderen 16-74 år som oppgir å bruke snus daglig eller av og til i perioden 1985-2020. Vedleggstabell H1. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Andel snusbrukere i ulike aldersgrupper

Både blant kvinner og menn er det en klar sammenheng mellom alder og snusbruk. I perioden 2005-2020 var bruk av snus mest utbredt blant menn i alderen 16-24 år. Imidlertid har utbredelsen av snusbruk i denne gruppen vært relativt stabil over de siste 10 årene, mellom 23 og 26 prosent (figur 2).

Blant kvinner i samme aldersgruppe (16-24 år) brukte rundt 14 prosent snus daglig i 2020 og i denne gruppen viser utviklingen tegn til at toppunktet er nådd og at andelen synker (figur 3). Blant personer i den eldste aldersgruppen er bruk av snus svært lite utbredt, både blant kvinner og menn.

Til forskjell ser vi at økningen i daglig snusbruk fortsetter i aldersgruppen 25-49 år, både for menn og kvinner og var blant menn på samme nivå som i den yngste aldersgruppen (16-24 år).

Andel som bruker snus ulike aldersgrupper menn

Figur 2: Andel som bruker snus daglig i ulike aldersgrupper av menn, 1985-2020, treårig glidende gjennomsnitt. Vedleggstabell H2. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Andel som bruker snus ulike aldersgrupper kvinner

Figur 3: Andel som bruker snus daglig i ulike aldersgrupper av kvinner, 1985-2020, treårig glidende gjennomsnitt. Vedleggstabell H2. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Selv om snus har blitt mer populært over tid har ikke alder for første gangs bruk, og senere regelmessig bruk, sunket, snarere tvert imot. I 2004 var gjennomsnittsalderen for eksperimentering med snus 19 år blant menn og 20 år blant kvinner. Femten år senere var gjennomsnittsalderen 21 år for menn og 22 år for kvinner. Likeledes, i 2004 var gjennomsnittsalderen på det tidspunktet da respondentene mente de hadde begynt å brukte snus regelmessig 22 år for menn og 20 år for kvinner. I 2020 var gjennomsnittsalderen 24 år for menn og 23 år for kvinner.

Andel snusbrukere etter geografi

Den høyeste andelen snusbrukere finner vi i Finnmark, Trøndelag, og Troms, Hordaland og Oppland der over 17 prosent av innbyggerne i alderen 16-74 brukte snus daglig eller av og til i perioden 2016-2020 (figur 4). Agderfylkene og Møre og Romsdal var de fylkene med den laveste andelen regelmessige snusbrukere, rundt 12 prosent.

Sammenlikner vi perioden 2006-2010 og 2016-2020 tyder tallene på at bruk av snus blitt mer populært over tid i de fleste fylkene (figur 4). Imidlertid er det kun i et utvalg av fylkene at størrelsen på forskjellene og beregningsgrunnlaget er stort nok til å kunne å hevde at det faktisk er forskjeller mellom periodene. Dette gjelder fylkene Akershus, Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Andel bruk av snus etter fylke

Figur 4: Andel menn og kvinner som bruker snus daglig eller av og til i de ulike fylkene i periodene 2006-2010, 2011-2015 og 2016-2020. Vedleggstabell H5. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Andel snusbrukere etter utdanning

Til forskjell fra utbredelsen av sigarettrøyking, ser det ikke ut til at utdanningslengde er særlig sterkt assosiert med bruk av snus. Imidlertid, ser vi på menn i alderen 25-74 år i tidsrommet 2010-2020 samlet, kan tallene tyde på at andelen som brukte snus daglig økte mer blant menn som har grunnskole eller videregående skole som høyeste fullførte utdanning, sammenliknet med dem som hadde fullført Høgskole eller Universitetsutdanning (figur 5). Det var ikke et stort nok antall kvinnelige respondenter som brukte snus til å produsere den samme figuren for kvinner.

Andel bruk av snus etter utdanning

Figur 5: Andel menn som bruker snus daglig i alderen 25 til 74 etter høyeste fullførte utdannelse, i prosent, 1985-2020, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Referanser

Lund, K. E., T. F. Vedøy, and L. Bauld. 2016. "Do never smokers make up an increasing share of snus users as cigarette smoking declines? Changes in smoking status among male snus users in Norway 2003-2015." Addiction.