Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Utbredelse av snus i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbredelse av snus i Norge

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Utbredelse av snus i Norge

Publisert

Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.

Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.


Hovedpunkter

  • Bruk av snus har endret seg fra å være et svært uvanlig til et ganske vanlig fenomen.
  • Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år blitt stadig mer populært blant kvinner.
  • Andelen som bruker snus blant menn i alderen 16-24 har ikke endret seg i særlig grad i løpet av de siste ti årene. Likeledes ser den kraftige økningen i snusbruk blant kvinner i denne aldersgruppen ut til å avta.
  • Hovedårsaken til fortsatt økning i snusbruk er en økende andel brukere i aldersgruppen 25-49 år.

Endringer i bruk av snus blant menn og kvinner

Fra slutten av 1980-årene begynte salget av snus å øke, inntil det fra ca 2010 flatet ut (se Tobakksmarkedets sammensetning) Fram til ganske nylig var konsumentene i hovedsak menn. I denne artikkelen vil vi vise hvordan bruk av snus blant menn og kvinner har endret seg fra midten av 1980-tallet og frem til i dag. I tillegg vises tall for bruk av snus i ulike aldersgrupper, i ulike geografiske regioner og blant menn med ulik utdanningslengde.

Et overordnet funn er at over de fire siste tiårene har bruk av snus endret seg fra å være et marginalt produkt til å bli en temmelig vanlig konsumvare. Denne økningen skyldes i hovedsak fire forhold; i) at etablerte røykere benytter snus som metode for røykeslutt, ii) at etablerte røykere benytter snus som delvis substitusjon for sigaretter (dobbelt bruk), iii) at et segment blant ungdommer som før ville ha begynt å røyke i større grad velger snus og iv) at et segment blant ungdommer som ellers ikke ville ha brukt tobakk overhode, i stadig større grad begynner å bruke snus (Lund, Vedøy and Bauld 2016).

Bruk av snus blant voksne

I 2017 rapporterte 17 % av voksne menn 16-74 år at de brukte snus daglig, mens ytterligere fem prosent brukte snus av og til. For kvinner var de tilsvarende andelene henholdsvis seks og tre prosent (figur 1). Antallet snusbrukere kan dermed anslås til 477 000 menn og 184 000 kvinner. I perioden fra sommeren 2016 til sommeren 2017 brukte disse 661 000 personene til sammen i underkant av 2 300 tonn snus (registret og beregnet uregistrert mengde), noe som tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forbruk på ca. 3,4 kg per snusbruker. Blant menn har den daglige bruken av snus vært konstant over det siste tiåret, rundt 10 porsjoner (priser) om dagen. Blant kvinner økte frekvensen fra sju per dag i 2006, det første året man stilte spørsmålet, til 10 porsjoner per dag i 2017 (se vedleggstabell H4).

Utbredelsen av snus var lenge stabil og begrenset. I perioden 1985 til 1995 svarte under fem prosent av menn at de brukte snus daglig. I den samme perioden var bruk av snus nær ikke-eksisterende blant kvinner. Økningen i andelen snusbrukere startet rundt midten av 1990-tallet for menn, mens veksten blant kvinner først kom 10-15 år seinere. Denne faseforskyvningen i popularitet mellom menn og kvinner minner om hva vi vet om spredningen av sigarettrøyking, om enn i mindre skala (se  Utbredelse av sigarettrøyking i Norge). Fra og med 2003 har en større andel av menn brukt snus daglig sammenliknet med av og til. For kvinner inntraff dette skiftet ca 10 år senere. 

Utbredelsen av snus figur 1

Figur 1: Andelen menn og kvinner i alderen 16-74 år som oppgir å bruke snus daglig eller av og til i perioden 1985-2017. Vedleggstabell H1. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Andel snusbrukere i ulike aldersgrupper

Både blant kvinner og menn er det en klar sammenheng mellom alder og snusbruk. I perioden 2005-2017 var bruk av snus mest utbredt blant menn i alderen 16-24 år. I denne gruppen har utbredelsen av snus daglig vært relativt stabil over de siste 10 årene, mellom 20 og 25 % (figur 2). Blant kvinner i samme aldersgruppe brukte rundt 16 % snus daglig i 2017, men også i denne gruppen viser utviklingen tegn på utflating (figur 3). Blant personer i den eldste aldersgruppen er bruk av snus svært lite utbredt, både blant kvinner og menn.

Utbredelsen av snus figur 2

Figur 2: Andel som bruker snus daglig i ulike aldersgrupper av menn, 1985-2017, treårig glidende gjennomsnitt. Vedleggstabell H2. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Utbredelsen av snus figur 3

Figur 3: Andel som bruker snus daglig i ulike aldersgrupper av kvinner, 1985-2017, treårig glidende gjennomsnitt. Vedleggstabell H3. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Selv om snus har blitt mer populært over tid har ikke alder for første gangs bruk, og senere regelmessig bruk, sunket, snarere tvert imot. I 2004 var gjennomsnittsalderen for eksperimentering med snus 19 år blant menn og 20 år blant kvinner. Tolv år senere var gjennomsnittsaldrene 22 år for både menn og kvinner. Likeledes, i 2004 var gjennomsnittsalderen på det tidspunktet respondentene mente de begynte å brukte snus regelmessig 22 år for menn og 20 år for kvinner. I 2017 var gjennomsnittsalderen 24 år for begge kjønn.

Andel snusbrukere etter geografi

Den høyeste andelen som bruker snus finner vi i Nordland og Trøndelagsfylkene der over 17 % bruker snus daglig eller av og til (figur 4). Aust-Agder og Sogn og Fjordane er de fylkene med lavest andel daglige snusbrukere, under 10 %. I stort sett alle fylkene virker det å være en litt høyere andel som brukte snus i perioden 2013-2017 sammenlignet med 2008-2012. Imidlertid er det bare i noen av fylkene at størrelsen på forskjellene og beregningsgrunnlaget er stort nok til å kunne å hevde at det faktisk er forskjeller mellom periodene. Dette gjelder fylkene Akershus, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 

Utbredelsen av snus figur 4

Figur 4: Andel menn og kvinner som bruker snus daglig eller av og til i de ulike fylkene i periodene 2008-2012 og 2013-2017 Vedleggstabell H5. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Andel snusbrukere etter utdanning

Til forskjell fra utbredelsen av sigarettrøyking, ser det ikke ut til at utdanningslengde er særlig sterkt assosiert med bruk av snus. Imidlertid, ser vi på menn i alderen 25-74 år i tidsrommet 2010-2015 samlet, kan det virke som om andelen som brukte snus daglig økte mer blant menn som har grunnskole som høyeste fullførte utdannelse sammenliknet med dem som hadde fullført videregående utdanning eller Høgskole eller Universitetsutdanning (figur 5). I tillegg, om vi vurderer hele perioden, virker det som om økningen i popularitet fant sted noen år senere blant dem som ikke hadde fullført videregående utdannelse sammenliknet med andre utdanningsgrupper. Det er ikke nok data til å gjøre de samme vurderingene for kvinner.

Utbredelsen av snus figur 5

Figur 5: Andel menn som bruker snus daglig i alderen 25 til 74 etter høyeste fullførte utdannelse, i prosent, 1985-2017, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

Referanser

  1. Lund, K. E., T. F. Vedøy, and L. Bauld. 2016. "Do never smokers make up an increasing share of snus users as cigarette smoking declines? Changes in smoking status among male snus users in Norway 2003-2015." Addiction.