Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Humant metapneumovirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell

Humant metapneumovirus (hMPV) er nært beslektet med RS-viruset. Serologiske studier viser at dette er et meget vanlig virus som de aller fleste blir infisert med før skolepliktig alder. Viruset kan forårsake luftveissykdom.

Hopp til innhold

Humant metapneumovirus (hMPV) tilhører familienparamyxoviridae og er nært beslektet med RS-viruset. Serologiske studier viser at dette er et meget vanlig virus som de aller fleste blir infisert med før skolepliktig alder. Viruset kan forårsake alvorlig luftveissykdom hos barn, eldre eller personer med nedsatt immunforsvar. Man regner med at viruset er årsaken i 1-3% av tilfeller av influensaliknende sykdom. Som ved RS-virusinfeksjon forekommer flest tilfeller i vinterhalvåret. Viruset ble første gang beskrevet i 2001.

Smittemåte og smitteførende periode

Kontaktsmitte med infeksiøst materiale (snørr) og nærdråpesmitte. Reinfeksjoner i voksen alder forekommer.

Inkubasjonstid

3-6 dager.

Symptomer og forløp

Sykdomsbildet er svært likt en RS-virusinfeksjon. Symptomer på øvre luftveisinfeksjoner (hoste, feber), senere rask respirasjon, forlenget hvesende ekspirium, slapphe, utmattelse og evt. problemer med å hoste opp slim. Ørebetennelser forekommer hos ca. 10%. Barn med nedsatt immunforsvar har økt fare for alvorlig infeksjon.

Diagnostikk 

Agenspåvising i nasofarynkssekret ved nukleinsyreamplifiseringstester, f.eks. PCR.

Forekomst i Norge

Figur 1. Antall positive tester for Humant metapneumovirus rapportert til Folkehelseinstituttet 2011-2016 fra landets mikrobiologiske laboratorier

2011 2012 2013 2014 2015 2016
351 1335 595 1340 1013  

Behandling 

Ingen spesifikk behandling, kun symptomatisk. Ved obstruksjon evt. inhalasjonsbehandling med forstøverapparat.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene er det viktigste infeksjonsforebyggende tiltak i hjemmet og i sykehus. Barn som man ønsker å beskytte ekstra godt mot hMPV-infeksjon, bør i størst mulig grad være atskilt fra andre mulig smitteførende personer. I tillegg er passiv røyking meget uheldig og må unngås. På sykehus er smittefrakk, barrieresykepleie og skjerming av usmittede viktige tiltak mot smittespredning

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Informasjon til foreldre om symptomer i utbruddstider for å fange opp flere tilfeller.

Tiltak i helseinstitusjoner

Standard hygienerutiner.

Dråpesmitteregime så lenge pasienten hoster. Optimal beskyttelse mot dråpesmitte forutsetter bruk av øyebeskyttelse ved nærkontakt.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd (se kapittel ”Varsling av smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner”).