Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innledning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Innledning

Innledning

Folkehelseinstituttet har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet aktuelle smittevernhensyn for heldøgns omsorgsplasser.

Folkehelseinstituttet har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet aktuelle smittevernhensyn for heldøgns omsorgsplasser.


Denne utredningen har resultert i en faglig veiledning om bygningstekniske forhold som har betydning for smittevern og smitteforebygging for heldøgns omsorgsplasser. Oppdraget var å identifisere aktuelle smittevernhensyn i heldøgns omsorgsplasser som kan være av bygningsmessig betydning. Kunnskap og erfaringer fra koronapandemien danner et viktig grunnlag for dette arbeidet. Folkehelseinstituttet vil kun beskrive bygningsmessige forhold som har betydning for smittevern.

Det er flere forskrifter og pålegg som påvirker utforming av nye heldøgns omsorgsplasser, og renovering av eksisterende bygningsmasse.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, stiller krav om at sengerommene skal være enerom i heldøgns omsorg og pleie institusjoner.1

I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. står det at kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer.2

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og omsorgstjenesten. Alle institusjoner som omfattes av denne forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram som er tilpasset institusjonen og inneholder tiltak om infeksjonsforebygging.3

Arbeidstilsynet beskriver en rekke forhold som skal innfris ved planlegging av omsorgsbygg, der det stilles krav om at helseinstitusjoner skal både være en forsvarlig arbeidsplass og ivareta beboere/brukere.4

I tillegg foreligger det forskrift om tekniske krav til byggverk som trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.5 Arbeidsplasser hvor arbeidstakere kan være utsatt for biologiske faktorer som kan innebære en helserisiko for arbeidstakerne, og skal være utformet på en slik måte at eksponeringen reduseres til et lavest mulig nivå slik at antall arbeidstakere som kan bli eksponert blir lavest mulig.6 Arbeidsgiver skal også sørge for dette.7 Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.8

Bygningstekniske smittevernråd for heldøgns omsorgsplasser har to målsettinger

å beskrive:

 • tiltak og byggetekniske utforminger som beskytter beboerne mot smitte
 • tiltak og byggetekniske utforminger som beskytter ansatte og besøkende mot smitte

Beboere i sykehjem og heldøgns omsorgsplasser er utsatt for å erverve helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) som urinveisinfeksjoner, gastroenteritter (ulike former for diaré), luftveisinfeksjoner og sårinfeksjoner.10 Utforming og arkitektur kan ha betydning for godt smittevern. Beboere i heldøgns omsorgsplasser er stort sett eldre med omfattende pleie og omsorgsbehov. Beboerne kan også være yngre og det kan være andre grupper som har behov for heldøgns omsorg.2 Dette kan resultere i at det bør tas ulike hensyn i utformingen knyttet til smittevern, for eksempel med tanke på bærerskap av antibiotikaresistente mikrober.11

Byggeteknisk utforming i sykehjem og heldøgns institusjoner bør kunne bidra til å redusere smittespredning og forebygge at HAI oppstår. Videre bør helsetjenesten legge til rette for at ansatte ikke eksponeres unødvendig for smittestoffer fra beboere, utstyr eller omgivelser. Utforming av bygg sammen med organisering av oppgavene bør legge til rette for at ansatte kan gjennomføre basale- og ekstraordinær smitteverntiltak og forebygge kryssmitte. I planleggingen av nye bygg og rehabiliteringer av eldre bygg, bør personell med smittevernkompetanse tas med i planleggingen.9,12,13 I spesialisthelsetjenesten er det ansatt smittevernpersonell i alle sykehus, som involveres i byggeprosjekter. Det finnes få stillinger dedikert til smittevernpersonell i kommunene, og det er følgelig behov for å avklare hvordan smittevernkompetanse i kommunale byggeprosjekter skal ivaretas.

Referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. FOR-1988-11-14-932.
 2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30.
 3. Helse- og omsorgsdepartmentet. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2005-06-17-610.
 4. Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner.
 5. Direktoratet for byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. 2022.
 6. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. (arbeidsplassforskriften). FOR-2011-12-06-1356.
 7. Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Forskrift om endring i forskrift om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer. FOR-1997-12-19-1322.
 8. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV-2005-06-17-62.
 9. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
 10. Folkehelseinstituttet. Sykehjem: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020. 2021.
 11. Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens i Norge. 2021.
 12. National Services Scotland. Core elements: General design guidance for healthcare buildings. 2014. Health Building Note 00-01.
 13. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.