Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bakgrunn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bakgrunn

Bakgrunn

Her beskriver vi bakgrunnen for veilederen.

Her beskriver vi bakgrunnen for veilederen.


Beboere i kommunale heldøgns omsorgsplasser har ofte et svekket immunforsvar grunnet alder og medisinske forhold.

Utbrudd i helseinstitusjoner skal varsles til FHI via Vesuv. Utbrudd som varsles fra kommunale helseinstitusjoner, for eksempel sykehjem, er blant annet utbrudd med norovirus, influensa og andre agens. I 2021 var det varslet 171 utbrudd i sykehjem, og majoritetene for disse utbruddene var smitte med SARS-CoV-2. Det var også varslet smitteutbrudd med diaretilstander som med blant annet norovirus.1 For å kunne forebygge utbrudd og kryssmitte i kommunale heldøgns institusjoner er det viktig at smitteverntiltak er kjent og etterleves.2 Fasiliteter for godt smittevern er viktig for god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak.3

Pandemien avdekket at etterlevelsen av smitteverntiltak i flere bygg var vanskelig grunnet bygningstekniske forhold som små beboerrom, og beboerrom uten egne bad.4 Utforming av bygg og arkitektoniske tiltak kan bidra til å forebygge smittespredning i institusjonene, og kan også bidra til å tilrettelegge for adferd som støtter opp om godt smittevern. Ved at bygg og fasiliteter legger til rette for etterlevelse av basale smittevernrutiner, kan utbrudd forebygges eller omfang av utbrudd reduseres.3

Å delta i planlegging av et nytt helsebygg gir en mulighet til å designe bygg som inspirerer og intuitivt støtter sikker og effektiv behandling eller pleie. Utformingen bør inneha en fleksibilitet som gjør det i stand til å møte fremtidig utvikling og utfordringer i helsetjenesten, som nye pandemier, ny teknologi og endrede beboer/pasientbehov. Planlegging og designprosessen må derfor være bred nok til å inkludere ikke bare utfordringene rundt pleie og behandling/lindring av sykdom, men også fremme helse og forebygge sykdom, samt sikre et trygt og terapeutisk omsorgsmiljø.5

Erfaringer fra pandemien, case-studier fra fem kommuner

Koronapandemien har identifisert noen utfordringer knyttet til utforming av bygg i heldøgns omsorgsplasser som kan ha betydning i håndtering av fremtidige pandemier og utbrudd av sesongbaserte luftveisinfeksjoner. På oppdrag fra Koronakommisjonen ble det gjennomført case-studier fra fem ulike kommuner i Norge med erfaringer med covid-19 i sykehjem. I disse studiene konkluderes det med:4

 • Bygningsmessige forhold er viktige med tanke på praktisk gjennomføring av smitteverntiltak, både i beboerområder og rom (sluser/forgang, enkeltrom med eget toalett og bad) og i personalområder som garderober, samt når det gjelder varelevering.
 • Storkjøkken, kantiner, pauserom og kontorlokaler bør senere vies mer oppmerksomhet med tanke på praktisk smittevern.
 • Fasiliteter for lagring og oppbevaring av utstyr var mangelfull.
 • Uhensiktsmessig plassering av skyllerom og avfallsrom.
 • Sluser/forgang i isolatene var for smale.

Innspillene er særlig knyttet til at man iverksatte kohortisolering, og at utfordringer oppstod dersom ikke hele avdeling ble definert som en felles kohort. Andre erfaringer som ble avdekket var utfordringer i forhold til transport av smittede gjennom sengeavdelingene.4 I sykehus transporteres smittede pasienter gjennom fellesareal, og dette anses ikke som problematisk i spesialisthelsetjenesten om forhåndsregler tas.6 Studien beskriver også at det ikke var tilrettelagt for fasiliteter for håndhygiene og håndvask, og utstyr ble lagret på vaskeservanter i mangel av andre steder å plassere dette. Areal for besøk kunne være en utfordring, og at dette var enklere om beboere hadde enerom. Størrelse av beboers rom er av betydning om alt besøk hos beboer skulle foregå på rommet. Da var det viktig at de var store nok til dette.4

WHOs covid-19 spesifikke råd for langtidsinstitusjoner

WHO publiserte en midlertidig veiledning (Interim guidance) for langtidsinstitusjoner for covid-19 januar 2021. I denne skriver WHO at dersom sengerommene i sykehjemmene hadde egne bad og egne håndvasker, resulterte dette i en betydelig lavere smittefrekvens av covid-19 i sykehjemmene. Manglende evne til å isolere beboere, for eksempel på grunn av demens, var assosiert med økt risiko for covid-19 infeksjon blant beboerne.

Viktige tiltak for å hindre smittespredning av Covid-19 relatert til bygg7

 • Sørg for tilstrekkelig med håndhygienefasiliteter, som hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe og vann.
 • Sørg for håndhygienefasiliteter er plassert ved innganger, utganger og pasientnært for ansatte.
 • Sørg for fasiliteter som kn gi avstand mellom ansatte og beboere, ev. beboere og besøkende.
 • Sørg for god ventilasjon.
 • Sørg for gode rutiner for renhold, håndtering av avfall og urent tøy.
 • Sørg for at beboer oppholder seg på sitt rom ved behov for karantene eller ved smitteisolering.

Kunnskapsgrunnlaget benyttet i utredningen

Sykehusbygg har utarbeidet en byggveileder for smittevern for spesialisthelsetjenesten i samarbeid med en arbeidsgruppe med representanter fra landets sykehus. Veilederen retter seg i hovedsak mot sykehus, men kan også legges til grunn for utarbeidelse av heldøgns omsorgsbygg. Prinsippene er overførbare.8 Denne veilederen samt veiledere og rapporter fra organisasjoner som Verdens Helse Organisasjon (WHO)7, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)9, Statens Serum Institut (SSI)11, National Health Services NSH Scotland (NSHS)10, NHS England, Svensk Förening for Vårdhygien (SFVH)12 med flere er benyttet i dette arbeidet i tillegg til aktuell forskning og aktuelle forskrifter. Danmark, SSI, har hatt nasjonale infektionshygiejniske retningslinjer for nybygg og renovering siden 2013. Denne er nå på høring og skal oppdateres. FHI har valgt å ta med høringsutkastet for utarbeidelse faglige råd i dette dokumentet.11

Smittevern i omsorgsbygg

I heldøgns omsorgsplasser vil behovet for eventuell ekstraordinære tiltak som isolering ved kontakt- og dråpesmitte. Da kommunale heldøgns omsorgsbygg ikke har krav om å ha luftsmitteisolat, vil beboere som krever isolering med luftsmitteregime måtte legges inn i sykehus.6 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) fremhever at godt renhold, korrekt avfallshåndtering, god ventilasjon og mulighet til å holde avstand mellom beboere som særlig viktige tiltak for å forebygge spredning av covid-19 i sykehjem.11

I lys av pandemien med utfordringer knyttet til smittespredning i sykehjem .1,8,12,13 og med en sykehjemspopulasjon med økende bistandsbehov der de fleste har stor sykdomsbelastning, er det behov for å designe nybygg og rehabilitere bygg slik at smittevernkrav på nivå som i spesialisthelsetjenesten for øvrig innfris.2,3,14,15 

Referanser

1. Folkehelseinstituttet. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021. 2022.
2. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2005-06-17-610.
3. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
4. SENTER FOR OMSORGSFORSKNING. Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem. RAPPORTSERIE NR 1/2021.
5. National Services Scotland. Core elements: General design guidance for healthcare buildings. 2014. Health Building Note 00-01.
6. Folkehelseinstituttet. Isoleringsveilederen (Smittevern 9). 2004.
7. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
8. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.
9. European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings. 2021.
10. Scotland National Services Scotland (NHS). National Infection Prevention and Control Manual. Standard Infection Control Precautions. 2021.
11. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
12. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
13. Folkehelseinstituttet. Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner. 2022.
14. European Centre for Disease Prevention and Control. Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. 2020.
15. William, Benbow. COVID-19 in Long-Term Care: The Built Environment Impact on Infection Control. s.l. : Health Environments Research & Design Journal, 2022.