Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kjøp av skadedyrbekjempelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kjøp av skadedyrbekjempelse

Kjøp av skadedyrbekjempelse

I dette kapitlet av Skadedyrveilederen får du anbefalinger om hva du som forbruker bør tenke på dersom du vurderer å kjøpe en tjeneste fra et skadedyrfirma.

Vurdering av tilbud
Hvis du velger å kjøpe skadedyrtjenester av et firma bør du bl.a. be om et skriftlig tilbud med bekjempelsesplan og pris, vurdere flere firmaer og skrive kontrakt. Foto: Colourbox.com

I dette kapitlet av Skadedyrveilederen får du anbefalinger om hva du som forbruker bør tenke på dersom du vurderer å kjøpe en tjeneste fra et skadedyrfirma.


Innhold på denne siden

1. Prøv å identifisere skadedyret og les om det

De fleste dyr du finner innendørs eller i hagen er ikke skadedyr. Prøv derfor først å identifisere dyret du har funnet. Hjelp til dette kan du få av et skadedyrfirma eller fra Folkehelseinstituttet (Se kapittel i Skadedyrveilederen: Identifisering av skadedyr). FHI har også mange faktaark om ulike skadedyr der du kan lese om biologi og anbefalt bekjempelse. Ved å tilegne seg kunnskap får du en bestillerkompetanse som gjør det lettere å vurdere hva som er gode tiltak. Å være en kunnskapsrik og våken kunde gjør ofte at man får en bedre leveranse til riktig pris når man kjøper tjenester.

2. Vurder flere skadedyrfirmaer

Dersom du kommer fram til at du har et skadedyrproblem må du vurdere om du kan løse det selv eller få hjelp av et skadedyrfirma. Trenger du hjelp er det viktig å velge et firma som leverer en best mulig tjeneste.

Som kunde påvirker du hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres gjennom dialog med firmaet du vurderer å bruke. Et firma vil kunne gi deg råd om gjennomføring, men forskjellige firmaer vil ofte komme med ulike forslag til løsninger. Det er derfor lurt å innhente tilbud fra flere firmaer slik man for eksempel gjør ved anskaffelse av en håndverker.

Ved sammenligning av ulike tilbud er det viktig å vurdere mer enn prisen. Billigst er ofte ikke best, og man bør ikke akseptere bekjempelsesmetoder man er ukomfortabel med. Man skal velge den metoden som er effektiv og tar mest mulig hensyn til helse og miljø (Substitusjonsprinsippet - Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-2). De fleste bekjempelser kan og skal derfor gjennomføres uten bruk av pesticider som kan være skadelig for mennesker og kjæledyr. Ofte benytter man da kombinasjoner av flere metoder i det som kalles integrert skadedyrkontroll. Dersom man må bruke pesticider, skal det minst skadelige midlet benyttes i så liten mengde som mulig.

Be firmaet om referanser, og spør gjerne naboer, venner og bekjente om de har noen erfaringer med skadedyrfirmaer. Kanskje kan de anbefale deg et firma som de mener har gjort en god jobb.

3. Inspeksjon og bekjempelsesplan

Ifølge Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-5 har en skadedyrbekjemper opplysningsplikt ovenfor kunden om sentrale punkter i en bekjempelse, og bekjemperen skal skriftlig føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som gjennomføres. Før du velger leverandør, bør derfor skadedyrfirmaer du vurderer å benytte inspisere eiendommen din og komme med et forslag til hvordan de vil kunne løse ditt skadedyrproblem. Firmaene bør utarbeide en kortfattet, skriftlig plan for hvordan de vil gjennomføre bekjempelsen. Slike planer fra firmaene som du vurderer, hjelper deg å sammenligne og velge den beste tjenesten for deg. Dersom problemet ditt er mindre alvorlig, kan du vurdere muntlige planer fra skadedyrfirmaene.

Har du noen spesielle behov eller bekymringer rundt bekjempelsen ber man om å få vite hvilke hensyn firmaet vil ta til dette. Det kan for eksempel være hensyn til sårbare personer (barn, gravide, eldre, astmatikere, allergikere mm), husdyr og skjørt inventar. 

Inspeksjon og skriftlig tilbud, inkludert en detaljert planutarbeidelse fra flere firmaer, kan være noe tidkrevende og kanskje koste deg noe, men det vil hjelpe deg å velge et firma og en bekjempelsesmåte du vil bli fornøyd med.

4. Innholdet i bekjempelsesplaner 

En skriftlig plan med forslag til bekjempelse av skadedyr bør inneholde beskrivelse av:

Skadedyrart(er) funnet

Arter som er til stede må beskrives. En vurdering av omfanget er hensiktsmessig. 

Målsetning for bekjempelsen 

Det er ofte forskjell i vurderinger av hvordan endelig resultat av en bekjempelse skal være. Er målet for eksempel å bli kvitt skadedyret helt eller kun å holde antallet dyr nede på et akseptabelt nivå? Her kan det være stor forskjell på deg og andre om hva som er akseptable nivåer.

Eksempler på variasjon i målsetning:

Målet med en bekjempelse av veggedyr er utvilsomt at alle dyr skal fjernes, mens det ved bekjempelse av sølvkre eller skjeggkre kan være forskjeller mellom mennesker i hvorvidt man aksepterer et lavt antall dyr eller vil ha total utryddelse.

Svart jordmaur i hagen er en naturlig del av utemiljøet, og de ansees derfor normalt ikke som et alvorlig skadedyr før de anlegger reiret sitt inne i selve bygget. Om våren kan enkeltindivider komme inn i bygningen. Dette vil noen reagere på, mens andre ser på det som et vårtegn.

Byduer på og rundt bygninger vil noen se på som et trivelig innslag i bymiljøet, mens andre ser på dem som irriterende dyr som griser til fasaden.

Målet for bekjempelsen må også inkludere en vurdering av omfanget av bekjempelsen og peke på hvorvidt det er tilstrekkelig å bekjempe et enkeltobjekt eller om flere rom eller flere enheter i samme bygning må omfattes (byggomfattende bekjempelse).

Bekjempelsesmetode 

Planen må inneholde en beskrivelse av hvilke bekjempelsesmetoder som skal benyttes. Pass på at metodene ivaretar sikkerhet koblet til helse og miljø. Vær spesielt skeptisk til skisserte løsninger som medfører regelmessig bruk av kjemikalier, og husk at du selv kan være med på å påvirke hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres.

Mange bekjempelser kan og skal som nevnt over gjøres uten pesticider, men hvis dette allikevel må benyttes skal det i planen opplyses hva slags middel som brukes, i hvilke mengder og hvor det vil passeres. Etiketten på preparatet og/eller sikkerhetsdatabladet gir informasjon om dets virksomme stoffer samt beskrivelse av risiko og behov for beskyttelsesutstyr ved bruk av dette. Skadedyrbekjemperen kan gjerne dele ut sikkerhetsdatabladet til kunden.

Planen bør gi tydelig informasjon om hvordan risikoen for helse- og miljøskade skal begrenses ved bekjempelsen.

Økt sikkerhet når pesticider må benyttes

Ved kjemisk bekjempelse kan man begrense helserisiko ved å minimere eksponeringen for kjemikaliene under og etter bekjempelsen. Dette kan for eksempel gjøres ved å velge forgiftet åte i stedet for flytende sprøytemidler ved insektbekjempelser, holde mennesker og dyr unna behandlede rom under og en tid etter bekjempelsen og ved å fjerne kjemikalierester etter fullført bekjempelse.

Egeninnsats og eventuelle usikkerheter rundt bekjempelsen

I planen bør det gå fram hva du selv som kunde skal gjøre for at bekjempelsen skal bli vellykket. Egeninnsats i forkant av, under og etter bekjempelsen vil alltid øke mulighetene for et vellykket resultat. 

Eksempler på aktiv deltagelse

Følg aktivt med og vær en våken og aktiv kunde uten å komme i veien. Informer om hvor du har observert skadedyrene. Still kritiske, men konstruktive spørsmål angående bekjempelsen helt til skadedyrproblemet er under kontroll. En viktig del av bekjempelsen er også at du gjennomfører de tiltak som skadedyrfirmaet anbefaler deg i planen. Følg derfor råd og anbefalinger du får fra skadedyrbekjemperen.

Firmaet bør gi en vurdering om hvilken sjanse det er for å oppnå vellykket bekjempelse med valgt metode. De bør samtidig ha forslag til hva som kan gjøres hvis bekjempelsen mislykkes og må fortsette.

Varsling av andre om bekjempelsen (nabovarsel)

Skadedyrbekjemperen er pliktig til å varsle andre som kan bli berørt av bekjempelsen slik at disse kan ta sine forholdsregler for å unngå helseskade. Det må beskrives i planen om slikt nabovarsel trengs.

Oppfølgning etter bekjempelsen 

Planen bør inneholde både tilstrekkelig oppfølgning fra skadedyrfirmaet, vurdering av effekten av gjennomførte tiltak og forebyggende tips for hvordan du kan minimere sjansen for nye skadedyrangrep. 

5. Bruk godkjent skadedyrbekjemper 

Den som planlegger og gjennomfører yrkesmessig bekjempelse av skadedyr, skal være godkjent skadedyrbekjemper. En medhjelper kan bistå ved en bekjempelse under oppsyn av godkjent bekjemper. Oppdatert liste over godkjente skadedyrbekjempere finnes på Folkehelseinstituttets nettsider: Godkjente skadedyrbekjempere

6. Skriv kontrakt med skadedyrfirmaet 

Du og skadedyrfirmaet anbefales å utforme en kontrakt sammen der det framkommer hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres.

Kontrakten bør inneholde:

  • Navn på skadedyrfirmaet og deres representant
  • Planen for utførelse av bekjempelsen, inkludert alle aspekter nevnt i punkt 3
  • Pris
  • Tidsplan med angivelse av de ulike fasene av bekjempelsen 

7. Gjennomgå protokoll for skadedyrbekjempelsen

Etter at bekjempelsen er gjennomført skal skadedyrfirmaet gi deg en protokoll for den gjennomførte bekjempelsen. Denne skal beskrive bekjempelsen og inneholde: navn på kunde, kontaktinformasjon, adresse, skadedyrart, bekjempelsesmetode benyttet og begrunnelse for valg av dette i henhold til substitusjonsprinsippet, hva slags pesticid som eventuelt er benyttet (preparatnavn, type og konsentrasjon av aktivt stoff og mengde), nabovarsling (begrunnelse hvis dette ikke er gitt) og navn på skadedyrbekjemper. Les grundig igjennom protokollen og se at disse elementene er med.

Dersom du er misfornøyd med bekjempelsen vil protokollen være viktig i en klagesak. Ta først kontakt med skadedyrfirmaet. Hvis det er behov for ytterligere vurdering av skadedyrbekjempelsen, er det kommunen som er tilsynsmyndighet og klageinstans for skadedyrbekjempelser.