Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «6. Iverksetting av tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 6. Iverksetting av tiltak

Kapittel 6. Iverksetting av tiltak

Tiltakene som er besluttet i trinn 5 iverksettes gjennom anbefalinger, regler, pålegg eller med lokal forskrift.

Tiltakene som er besluttet i trinn 5 iverksettes gjennom anbefalinger, regler, pålegg eller med lokal forskrift.


Formål 

Utbruddet skal håndteres gjennom god iverksettelse av de tiltakene man har bestemt å innføre. 

Ansvar 

Kommunen har ansvar for å iverksette tiltak, jf. smittevernloven § 7-1, etter råd fra kommunelegen, jf. § 7-2, også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. Det er kommunestyret som gjør vedtaket.   

Kommunelegen kan ved hast selv gjøre vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd i påvente av kommunestyrets vedtak. 

Kommunelegen har en viktig rolle ved rådgivning til dem tiltakene angår. 

Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når tiltaket ikke lenger er nødvendig. Er flere nabokommuner rammet, vil FHI gi råd om tiltak og samordne tiltak, jf. smittevernloven § 7-9 og MSIS-forskriften § 3-3. 

Når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet etter å ha innhentet kunnskap fra Folkehelseinstituttet anbefale at regjeringen treffer vedtak etter smittevernloven § 4-1 for hele landet eller for deler av landet. Normalt vil regjeringen gjøre vedtakene når det er behov for rask samordning mellom flere kommuner ved høy risiko. Statsforvalteren vil bidra til slik samordning. 

Arbeidet 

Tiltakene som er besluttet i trinn 5 over iverksettes gjennom anbefalinger, regler i virksomheten, pålegg med hjemmel i smittevernloven § 4-1 eller med lokal forskrift hjemlet i smittevernloven § 4-1 med sikte på å redusere den påviste risikoen. Terskelen for å lage en lokal forskrift er nå høyere enn tidligere under pandemien. 

Kommuner må sørge for kapasitet til god gjennomføring. Dersom tiltak er iverksatt gjennom pålegg eller lokal forskrift, må dette utformes og kunngjøres på riktig måte. Departementet har i rundskriv I-6/2021[1] gitt god bakgrunn og eksempler på forskriftstekster.  Kommunens eller fylkesmannens jurister kan gi ytterligere veiledning. 

Tiltaket kan iverksettes gjennom et pålegg etter smittevernloven § 4-1, vedtatt av kommunestyret (eller den som har fått delegert myndigheten) dersom tiltaket er rettet mot en bestemt krets av virksomheter, for eksempel alle serveringssteder i kommunen. 

Tiltaket må iverksettes gjennom lokal forskrift hjemlet i smittevernloven § 4-1 bare hvis det dreier seg om plikter for et ubestemt antall personer eller private rettssubjekter, jf. Justisdepartementets veileder[2] og forvaltningsloven. 

For at et smitteverntiltak skal virke etter sin hensikt, bør det utformes slik at det er enkelt å etterleve og å håndheve. Det innebærer blant annet at det i vedtak eller forskrift må fremgå klart hvilke handlinger som rammes, og hvordan tiltaket relaterer seg til nasjonale regler i covid-19-forskriften. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt nærmere veiledning om lokale karantenetiltak og innreiserestriksjoner, jf. rundskriv I-4/2020[3], generelt om tolkning av lovverket, jf. rundskriv I-5/2020[4] og om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang, jf. rundskriv I-6/2021[5]. 

Historikk

28.03.2022: Oppdatert i samsvar med dagens situasjon.

27.10.2021: Liten endring etter at et nytt rundskriv I-6/2021 erstatter rundskriv I-7/2020 som vi refererte til et par ganger.

25.09.2021: Mindre endringer som følge av endringer i covid-19-forskriften ved ivergang til normal hverdag med økt beredskap.

04.03.2021: Presisering av ansvarsforhold i trinn 6, herunder kommunelegens kompetanse til å gjøre hastevedtak og statsforvalterens samordningsrolle.

18.12.2020: Endringer/oppdateringer.

06.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Trinn 6-teksten oppdatert med midnre endringer.