Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «4. Risikovurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 4. Risikovurdering

Trinn 4. Risikovurdering

Publisert Oppdatert

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.


Formål

Sannsynligheten for videre spredning og konsekvensene av dette skal vurderes.

Ansvar

Kommunelegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren. FHI kan gi råd, støtte i vurderingene og veiledning (utenfor arbeidstid: Smittevernvakta eller Smittesporingsvakta).

Arbeidet

Risikovurderingen består tre delvurderinger, A - C nedenfor, og kan munne ut i en plassering av kommunen på ett av fem risikonivåer. Vaksinasjon av store deler av befolkningen og nesten alle eldre har ført til at det er stadig mindre fare for ukontrollert spredning og økende antall innleggelser. Dermed vil risikoen ved et gitt utbrudd være mindre enn tidligere under pandemien.

A. Epidemiologisk situasjon må kartlegges. Det kan være én eller flere av følgende:

  • Et utbrudd med flere tilfeller knyttet til samme smittekilde eller smittesituasjon, eventuelt en massesmittehendelse. Beskriv i så fall hvor og når smitten skjedde, hvem som er omfattet, om særlig utsatte grupper er rammet, og hvor mange nærkontakter som er involvert.
  • Flere tilfeller med ukjent eksponering.
  • En generell økning.

Vurderingen bygger på en beskrivelse av utbruddet basert på overvåkingen (trinn 1), smitteoppsporingen og etterforskningen (trinn 3). Beskrivelsen bør omfatte indikatorer som dette og deres utvikling over de siste par ukene:

  • Antall nye tilfeller og antall nye innleggelser, gjerne med aldersfordeling
  • Antall utførte tester og andel positive prøver
  • Andelen av de nye tilfellene som er blant kjente nærkontakter
  • Andelen av de nye tilfellene som ikke kan spores tilbake til en smittekilde (ukjent smittesituasjon)
  • Andelen av de nye tilfellene som er smittet i utlandet

B. Spredningspotensialet: Vurdering av spredningspotensialet i fravær av nye eller forsterkede tiltak i denne aktuelle situasjonen basert på erfaring fra liknende utbrudd, analyse av smittekjeden, andel med ukjent smitteeksponering, anslag over spredningspotensialet R, aktuell vaksinasjonsdekning og faren for massesmittehendelser. Deltavarianten som dominerer nå, har større spredningsevne enn tidligere varianter.  

Husk at R er et gjennomsnittsantall for sekundærtilfeller. I virkeligheten er det stor variasjon i hvor mange sekundærtilfeller hver pasient gir opphav til. Jo flere som er smittet, jo større er faren for at én av dem skal gi opphav til en massesmittehendelse.

Også faren for overbelastning av testings- eller smitteoppsporingskapasiteten må vurderes. Hvis kapasiteten er for lav, kan testing og smitteoppsporing bli for lite effektive.

C. Forventet sykdomsbyrde: Faren for spredning til andre kommuner og inn i sykehjem eller andre helsetjenester må også vurderes. Videre vurderes forventet sykdomsbyrde dersom utbruddet utvikler seg videre, basert på kjent kunnskap om spredningspotensialet, vaksinasjonsdekningen og sykdomsalvorligheten samt den tilgjengelige kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten for å gi riktig behandling på riktig nivå og oppslutning om allerede pågående smitteverntiltak. Vi anbefaler dialog med sykehuset om denne vurderingen.

Til hjelp for kommunelegens risikovurdering vil de statlige etatene bidra slik:

Risikovurderingen består dermed av en enkel beskrivelse av utbruddet eller situasjonen og en konklusjon av risikonivå (se tabell under) som produktet av sannsynligheten for forverring uten tiltak og konsekvensene av slik forverring. 

Risikonivåer

 

Beskrivelse

Nivå 1

(Kontroll)

Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

 

 

Nivå 2

(Kontroll med klynger)

Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper. Testing og smittesporing håndteres greit.

Nivå 3

(Økende spredning)

Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Nivå 4

(Utbredt spredning)

Høy eller raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press på sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper.  Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

Nivå 5

(Ukontrollert spredning)

Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

Risikovurderingen bør gjentas hver uke, og kommunen bør oppdatere risikonivået på kommunens hjemmeside. Risikovurderingen er grunnlaget for de videre trinnene.

Statsforvalterens samordning

Svært mange lokale utbrudd er blitt håndtert av én kommune eller en gruppe kommuner i samarbeid. Erfaringene er at kommunene har gjort en god jobb i å få utbrudd under kontroll. Samtidig er det en utfordring at tiltakene kan variere mellom kommunene, også mellom nabokommuner med mye kontakt.

Statsforvalteren skal gå gjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets rapporter om situasjonen i fylket sammen med kommunene. Kommunene fastsetter sitt risikonivå basert på en løpende vurdering.

Der risikovurderingene tilsier at tiltakene bør endres i geografiske områder med flere kommuner, skal Statsforvalteren bidra til samordning av tiltakene slik at man unngår unødvendig variasjon. Statsforvalteren skal også fremme samvirke og gjensidig bistand mellom kommunene.

Denne ordningen, som regjeringen har innført, kombinerer statlig veiledning med lokal vurdering og håndtering, og regional samordning:

 

 

Historikk

11.08.2021: Tabellen med indikatorer og forslag til grenseverdier er fjernet og erstattet med en liste over hvilke indikatorer som bør beskrives og vurderes, uten grenseverdier. Mindre justeringer/presiseringer i tiltakstabellen (vedlegg 1).

19.07.2021: Trinn 4 er oppdatert med oppfordring til å ta hensyn til vaksinasjonsdekning i risikovurderingen. Fylkemannen er byttet ut med Statsforvalteren.

18.03.2021: Nye verdier for to av indikatorene ved de ulike risikonivåene.

10.03.2021: Nye verdier for indikatorene ved de ulike risikonivåene.

08.02.2021: Lagt inn lenke til risikovurderinger av nye virusvarianter og presisert følgende under punnkt om spredningspotensial: Det er dermed nyttig å vite hvilken variant av viruset som forårsaker utbruddet da enkelte varianter kan ha økt spredningspotensiale. 

18.12.2020: Kapittel 4 og 5 er endret med beskrivelse av nytt system for risikonivåer og tiltakspakker.

06.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Teksten om risikovurdering oppdatert med midnre endringer samt en utdypet forkalring på R. Tabell med eksempel fjernet.