Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene

Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene

Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene beskriver rammer for innlevering av data som skal inngå i den nasjonale databanken og de nasjonalt sammenstilte dataene om etterlevelse av håndhygiene.

Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene beskriver rammer for innlevering av data som skal inngå i den nasjonale databanken og de nasjonalt sammenstilte dataene om etterlevelse av håndhygiene.


Gjennom Handlingsplan for et bedre smittevern er norske helseforetak gitt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å innlever data om etterlevelse av håndhygiene, registrert ved bruk av NOST og etter rammer gitt i denne nasjonale standarden for observasjon av håndhygiene. 

Testversjon av NOST stod ferdig april 2022, endelig versjon i september 2023.  Den nasjonale standarden legger rammer for innlevering av data for 2023. Standard for 2024 er planlagt publisert oktober 2023. 

I tråd med beskrivelsene i handlingsplanen omhandler standarden kun innrapportering av data om etterlevelse av håndhygiene (registrert ved bruk av modulen 4 indikasjoner).  Enheter som utfører observasjon ved bruk av de andre modulene (Hansker, Ringer, klokker og negler, og Beskyttelsesutstyr) oppfordres imidlertid til å videresende data fra disse observasjonene til den nasjonale databanken også. 

For 2023 legger standarden opp til innrapportering av data om etterlevelse av håndhygiene (4 indikasjoner) fra alle norske sykehus. Det vil tilrettelegges for systematisk innlevering av data fra primærhelsetjenesten fra 2024, men enheter fra primærhelsetjenesten kan starte opp med observasjon av håndhygiene i 2023, om det er ønske om dette. 

Observasjon av håndhygiene bør inngå som ett av flere tiltak for økt etterlevelse av håndhygiene. Les mer om strategier for økt etterlevelse av håndhygiene i kapittelet Implementering av anbefalinger i Veileder for håndhygiene i helsetjenesten

Eierskap til dataene

Foretakene/enhetene eier egne observasjonsdata, og avgjør selv hvordan de vil publisere disse. FHI har  tilgang til data som koordinator videresender i systemet, og har mandat til å analysere, sammenstille og publisere disse. Dataene publiseres på en slik måte at de ikke kan knyttes til det enkelte foretak, men sammenstilles slik at de beskriver  etterlevelse av håndhygiene i ulike situasjoner (etter indikasjon), differensiert etter profesjon, enhetstype og region. 

Innrapportering av data 

Data innrapporteres forløpende, omfanget beregnes kvartalsvis. 

Ideelt sett bør systematisk observasjon og tilbakemelding av håndhygiene inngå som del av kvalitetsforbedringsarbeidet ved alle kliniske avdelinger/enheter. Det er imidlertid ressursknapphet ved mange sykehus. Det legges derfor i standarden for 2023 opp til en oppstart med NOST med innrapportering fra et mindre antall, tilfeldig valgte enheter. Sykehus som har kapasitet oppfordres til å gjennomføre observasjon i større omfang enn det standarden beskriver: 

  • Geografiske sykehus med ti eller flere aktuelle sengeposter levere inn data fra fem ulike somatiske sengeposter per geografiske sykehus per tertial, 30 observasjoner per enhet, totalt 150 observasjoner. En observasjon tilsvarer hver enkeltanledning hvor håndhygiene er anbefalt (når det er en indikasjon for håndhygiene).
  • Ved små sykehus med færre enn ti avdelinger som er aktuelle for observasjon leveres data fra halvparten av de aktuelle avdelingene. Er det seks aktuelle avdelinger leveres eksempelvis data fra tre avdelinger (3x30 observasjoner, totalt 90 per tertial).

Tertial:

  • 1. januar - 30. april
  • 1. mai - 30. september
  • 1. oktober - 31. desember

Fremgangsmåte ved utvelgelse av enheter det skal innrapporteres data fra 

For å sikre pålitelige data skal observasjoner som innrapporteres til nasjonal sammenstilling gjennomføres ved avdelinger som er tilfeldig trukket. Tilfeldig uttrekk gjøres på følgende måte:

  • Foretakene utarbeider liste over alle somatiske avdelinger som er egnet* for NOST, én liste per geografisk sykehus (somatiske sengeposter inkludert intensiv, akuttmottak, observasjonsposter, overvåkning og lignende). Listen sendes FHI via elektronisk skjema innen 10 februar. 
  • FHI trekker ut fem tilfeldige avdelinger for hvert geografisk sykehus fra listen (eventuelt færre ved små sykehus), og gir tilbakemelding til sykehuset om hvilke avdelinger som er trukket ut innen 15. februar.
  • Dersom sykehuset har et sterkt ønske om oppstart med NOST ved enkelte utvalgte avdelinger, men ikke har kapasitet til å gjøre dette i tillegg til ved de tilfeldig trukket avdelingene, kan antall avdelinger som tilfeldig trekkes reduseres tilsvarende. Det er kun dataene fra de tilfeldig trukket avdelingene som inngår i den nasjonale sammenstillingen.
  • Sykehusene står fritt til å i tillegg gjennomføre observasjon ved avdelinger som ikke er trukket ut. Disse dataene er også ønsket innsendt til FHI for å kartlegge aktiviteten, men de vil ikke inngå i de nasjonalt sammenstilte tallene for gjennomsnittlig etterlevelse.

* Sykehuset vurdere ut fra lokal kjennskap hvilke somatiske sengeposter som er egnet for observasjon i 2023. Sengeposter som ansees som lite egnet grunnet størrelse, pasientsammensetning eller andre forhold kan utelates fra listen.

Sammensetning av data 

Erfaringer viser at det ofte er ulik etterlevelse av anbefalinger for håndhygiene mellom ulike yrkesgrupper. For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale etterlevelsen bør man ved observasjon tilstrebe at sammensetningen av de ansatte gjenspeiles i observasjonene. Er åtti prosent av de ansatte ved enheten sykepleiere bør grovt regnet åtti prosent av observasjonene være av sykepleiere. 

Observasjonen skal gi et estimat for etterlevelsen ved avdelingen. Det bør derfor tilstrebes å observere flest mulig ulike helsepersonell. Tretti observasjoner fra en avdeling i ett tertial bør fortrinnsvis ikke inneholde mer enn fem observerte anledninger av en og samme person.  

Hvem kan gjennomføre observasjon av håndhygiene?

For å sikre god kvalitet på dataene som innrapporteres må de være registrert av sertifiserte observatører. For å bli sertifisert må man gjennomgå standardisert kurs i observasjon. Folkehelseinstituttet arrangerer i samarbeid med Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene  "Train the trainer" kurs tilpasset koordinatorer og observatører. Det ble høsten 2022 opplært over 100 observatører/koordinatorer ved norske sykehus.  Koordinatorer som har gjennomgått kurset kan selv gjennomføre lokale kurs, ved bruk av standardisert kursmateriell fra FHI. Koordinatorer som leder kurs bør selv ha observert minimum 100 observasjoner. 

Det er ikke krav om standardisert opplæring for å innrapportere data registrert med de tre andre modulene i NOST (hansker, håndsmykker, personlig beskyttelsesutstyr). Det anbefales imidlertid å gjennomføre standardisert opplæring også før disse modulene tas i bruk. Folkehelseinstituttet vil også tilby kurs i disse modulene (web-basert). 

Les mer i kapitelet om opplæring og sertifisering av koordinatorer og observatører.  

Innrapportering av data i NOST

Koordinator videresender data til FHI via administrasjonsgrensesnittet i NOST. For å sikre troverdige data er det viktig at dataene sendes inn systematisk, uavhengig av resultater. Alle observasjoner registrert  av sertifiserte observatører ved avdelinger trukket ut til NOST bør sendes uavkortet videre til FHI, med mindre det er mistanke om feil på dataene. Det er videre ønske om at data observert ved avdelinger som ikke er trukket ut til NOST også sendes inn på samme måte, for å gi oversikt over aktivitet. 

Estimert tidsforbruk

Tidsbruk ved observasjon av håndhygiene vil variere ut fra faktorer som observatørens erfaringer, type avdeling, aktiviteten på avdelingen under sesjonen, med mere. 

Basert på tidligere erfaringer er tidsbruken for selve gjennomføringen av observasjonene estimert til 5-10 timer per tertial per geografiske sykehus (150 observasjoner). I tillegg må det medregnes tid til opplæring, planlegging, transport til og fra observasjonssted, informasjonsarbeid, behandling av data og gjennomføring og oppfølging av forbedringstiltak.