Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som bruker tobakk.

Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som bruker tobakk.


Denne indikatoren er en del av mål (5): 30 % reduksjon i tobakksbruk.

Indikatoren dekker nåværende daglig eller av og til bruk av tobakk. Tobakksbruk består i hovedsak av røyking og bruk av snus. Vi presenterer tall for andel voksne som røyker, andel som snuser, og andel som snuser eller røyker.

Resultater

I perioden fra 1985 til 2018 falt regelmessig røyking (daglig eller av og til) fra rundt 50 prosent til rundt 20 prosent blant menn og fra rett over 40 prosent til 20 prosent blant kvinner i aldersgruppen 18-74 år. Mot slutten av perioden var andelen som røykte lik hos begge kjønn. 

Nedgangen i røyking sammenfaller med en økning i bruk av snus blant begge kjønn. Økningen i regelmessig bruk av snus flatet ut i perioden 2010 - 2018. Den økte bruken av snus kompenserte for nedgangen i røyking blant menn i perioden 2005 - 2014. Blant voksne kvinner er bruken av snus mindre utbredt og det var derfor en stabil netto nedgang i andelen som svarte at de røykte eller brukte snus samlet. 

Om vi ser spesielt på perioden 2010-2018, var det en nedgang i årlig andel som snuste eller røykte regelmessig for begge kjønn; for menn fra 41 % i 2010- 2014 til 36 % i 2015-18, og for kvinner fra 29 % i 2010-2014 til 25 % i 2015-2018. 

Figur 1
Figur 1: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, menn 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet. Se tabell 1 nederst.
Figur 2
Figur 2: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, kvinner 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet. Se tabell 2 nederst.

Datakilde: Røykevaneundersøkelsen  

Datakilde for denne indikatoren er Røykevaneundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Røykevaneundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av tobakksbruk (spørsmål om røyk og snus) blant personer i alderen 16-79 år, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 1973 og svarandelen har vært rundt 60% de siste årene, rundt 70% på 1990-tallet og rundt 90% på 1970-tallet. Fra og med 1985 har det også vært stilt spørsmål om snus. 

Fra 1973 til 1991 ble undersøkelsen gjennomført som en tilleggsdel til Arbeidskraftundersøkelsen. I dette tidsrommet deltok rundt 2500 personer årlig. Fra 1992 til 2016 var undersøkelsen del av SSBs omnibusundersøkelse og SSBs Reise- og Ferievaneundersøkelse. I denne perioden ble 2000 personer invitert til å delta hvert kvartal, med unntak av 2. og 4. kvartal i 2015 og 2016 da 3000 ble invitert. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 1.-3. kvartal i 1992, 1. og 3. kvartal i 1994, 3. kvartal i 1998 og 2. kvartal i 2000. 

Måltall

  • Andel voksne i alder 18-74 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %, i 5 års aldersgrupper, aldersstandardisert.

År er oppgitt i femårsgrupper (1985-1989, 1990-1994, … 2015-2018), der siste aldersgruppe inneholder kun 4 år. Disse tallene er grunnlaget for figurene og for tabellene. 

  • Andel voksne i alder 18-74 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %, i 1 års aldersgrupper, aldersstandardisert.

Disse tallene er beskrevet i teksten i Resultater. 

I beregningen av tallene er det tatt hensyn til at aldersfordelingen i befolkningen endres over tid ved at tallene er standardiserte til aldersfordelingen i den norske befolkningen 1. januar 2012. 

Tolkning og feilkilder

Å slå sammen daglig bruk og bruk av og til har ulike konsekvenser for ulike grupper. For menn har røyking av og til og bruk av snus av og til vært ganske konstant over tid. For kvinner stiger bruk av snus av og til. Følgen er at bruk av snus øker mer over tid om vi ser på regelmessig bruk sammenliknet med daglig bruk.

Datakvalitet

Datakvaliteten vurderes som god, selv om svarandelen har sunket over tid. I de senere år har SSB regnet ut vekter for å justere for avvik fra utvalget. Bruk av vekter ved utkjøring av tabeller endrer resultatene i svært liten grad. Imidlertid vil utvalgsstørrelsen være for liten til å gi gode svar om man undersøker spørsmål som krever at man bryter ned utvalget i små deler, som for eksempel ettårige alder og års-grupper eller fylker. 

Tabeller til figurene

Tabell 1 (for figur 1): Røyker eller bruker snus daglig eller av og til, menn 18-74 år, i prosent, i 5 års aldersgrupper, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet.

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1985 - 1989

50

6

53

1990 - 1994

47

7

49

1995 - 1999

45

9

46

2000 - 2004

41

12

42

2005 - 2009

33

17

39

2010 - 2014

28

21

41

2015 - 2018

21

22

36

 

Tabell 2 (for figur 2): Røyker eller bruker snus daglig eller av og til, kvinner 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1985 - 1989

42

0

42

1990 - 1994

43

0

43

1995 - 1999

43

1

43

2000 - 2004

39

1

39

2005 - 2009

32

4

33

2010 - 2014

25

6

29

2015 - 2018

18

9

25

Global indikatordefinisjon

Indicator 10. Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 18+ years.

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av avdeling for rusmiddelbruk og avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.