Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)

Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)

Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som bruker tobakk.

Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som bruker tobakk.


Denne indikatoren er en del av mål (5): 30 % reduksjon i tobakksbruk.

Indikatoren dekker nåværende daglig eller av og til bruk av tobakk. Tobakksbruk består i hovedsak av røyking og bruk av snus. Vi presenterer tall for andel voksne som røyker, andel som snuser, og andel som snuser eller røyker.

Resultater

I perioden fra 1987 til 2021 falt regelmessig røyking (daglig eller av og til) fra oppunder 50 prosent til 19 prosent blant menn og fra rett over 40 prosent til rundt 16 prosent blant kvinner i aldersgruppen 18-74 år. Mot slutten av perioden var andelen som røykte i samme størrelsesorden blant begge kjønn. 

Nedgangen i røyking sammenfaller med en økning i bruk av snus blant begge kjønn. Den økte bruken av snus kompenserte for nedgangen i røyking blant menn i perioden 2002 - 2021. Blant voksne kvinner var bruken av snus mindre utbredt og det var derfor en stabil netto nedgang i andelen som svarte at de røykte eller brukte snus samlet i hele perioden. 

Om vi ser spesielt på perioden 2007-2021, var det en nedgang i årlig andel som snuste eller røykte regelmessig for begge kjønn; fra 40 prosent i 2007-2011 til 37 % i 2017-21 for menn, og fra 32 prosent i 2007-2011 til 24 prosent i 2017-2021 for kvinner. 

Figur 1. Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, menn 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå. Se tabell.
Figur 1. Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, menn 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå. Se tabell.
Tabell til figur 1
År 

Røyker 

Bruker snus 

Røyker eller 
bruker snus 

1987-1991 

48 

6 

51 

1992-1996 

47 

8 

48 

1997-2001 

43 

10 

44 

2002-2006 

38 

14 

40 

2007-2011 

31 

19 

40 

2012-2016 

24 

21 

38 

2017-2021 

19 

25 

37 

 

Figur 2. Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, kvinner 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå. Se tabell 2 nederst.
Figur 2. Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, kvinner 18-74 år, i 5 års aldersgrupper, i prosent, aldersstandardisert. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå. Se tabell 2 nederst.

 

Tabell til figur 2

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1987 - 1991

43

0

43

1992 - 1996

43

1

43

1997 - 2001

42

1

42

2002 - 2006

36

2

36

2007 - 2011

30

5

32

2012 - 2016

21

8

26

2017 - 2021

16

11

24

Datakilde: Røykevaneundersøkelsen  

Datakilde for denne indikatoren er Røykevaneundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Røykevaneundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av tobakksbruk (spørsmål om røyk og snus) blant personer i alderen 16-79 år, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 1973 og svarandelen har vært rundt 60% de siste årene, rundt 70% på 1990-tallet og rundt 90% på 1970-tallet. Fra og med 1985 har det også vært stilt spørsmål om snus. 

Fra 1973 til 1991 ble undersøkelsen gjennomført som en tilleggsdel til Arbeidskraftundersøkelsen. I dette tidsrommet deltok rundt 2500 personer årlig. Fra 1992 til 2020 var undersøkelsen del av SSBs omnibusundersøkelse og SSBs Reise- og Ferievaneundersøkelse. I denne perioden ble 2000 personer invitert til å delta hvert kvartal, med unntak av 2. og 4. kvartal fra og med 2015 da 3000 ble invitert. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 1.-3. kvartal i 1992, 1. og 3. kvartal i 1994, 3. kvartal i 1998 og 2. kvartal i 2000. 

Måltall

  • Andel voksne i alder 18-74 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %, i 5 års aldersgrupper, aldersstandardisert.

År er oppgitt i femårsgrupper (1987-1991, 1992-1996, … 2017-2021). Disse tallene er grunnlaget for figurene og for tabellene. 

  • Andel voksne i alder 18-74 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %, i 1 års aldersgrupper, aldersstandardisert.

Disse tallene er beskrevet i teksten i Resultater. 

I beregningen av tallene er det tatt hensyn til at aldersfordelingen i befolkningen endres over tid ved at tallene er standardiserte til aldersfordelingen i den korresponderende gruppen i den norske befolkningen 1. januar 2012. 

Tolkning og feilkilder

Å slå sammen daglig bruk og bruk av og til har ulike konsekvenser for ulike grupper. For menn har røyking av og til og bruk av snus av og til vært ganske konstant over tid. For kvinner stiger bruk av snus av og til. Følgen er at bruk av snus øker mer over tid om vi ser på regelmessig bruk sammenliknet med daglig bruk.

Datakvalitet

Datakvaliteten vurderes som god, selv om svarandelen har sunket over tid. I de senere år har SSB regnet ut vekter for å justere for avvik fra utvalget. Bruk av vekter ved utkjøring av tabeller endrer resultatene i svært liten grad. Imidlertid vil utvalgsstørrelsen være for liten til å gi gode svar om man undersøker spørsmål som krever at man bryter ned utvalget i små deler, som for eksempel ettårige alder og års-grupper eller fylker. 

Global indikator definisjon

Indicator 10. Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 18+ years.

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av avdeling for rusmiddelbruk og avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet.