Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fysisk inaktivitet hos voksne (indikator 7)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fysisk inaktivitet hos voksne (indikator 7)

Fysisk inaktivitet - voksne (indikator 7)

Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som er utilstrekkelig fysisk aktive, definert som mindre enn 150 minutters aktivitet med moderat til kraftig intensitet per uke.

Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som er utilstrekkelig fysisk aktive, definert som mindre enn 150 minutters aktivitet med moderat til kraftig intensitet per uke.


Denne indikatoren er en del av mål (3): 10% reduksjon av utilstrekkelig fysisk aktivitet. 

Indikatoren er basert på objektivt målt fysisk aktivitet med akselerometre og på spørreskjema om fysisk aktivitet. Den beskriver andelen som er utilstrekkelig fysisk aktive definert ved at de ikke oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet.

Resultater

Omlag 70% av voksne klassifiseres som utilstrekkelig fysisk aktive på bakgrunn av objektive målinger av fysisk aktivitetsnivå, mot omlag 30% basert på selvrapport. Dette viser tall fra de nasjonale kartleggingene av fysisk aktivitet hos voksne, KAN-undersøkelsene (Figur 1 og 2). 

I perioden fra 2008/09 til 2014/15 har det vært en liten, men statistisk signifikant, nedgang i andelen voksne som er utilstrekkelig fysisk aktive basert på objektive målinger (Figur 1), mens tall basert på spørreskjema indikerer en liten økning i andelen som rapporterer utilstrekkelig fysisk aktivitet (Figur 2).

Diagram

Figur 1Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne 20-85 år i Norge i 2008/09 og i 2014/15 målt med akselerometer, i prosent. Tallene er ikke standardiserte for alder. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos voksne og eldre (KAN1 og KAN2). 

Diagram

Figur 2Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne 20-85 år i Norge i 2008/09 og i 2014/15 registrert ved hjelp av spørreskjema, i prosent. Tallene er ikke standardiserte for alder. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos voksne og eldre (KAN1 og KAN2).

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos voksne og eldre (KAN-undersøkelsene).

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner av KAN-undersøkelsene.

Datakilde: KAN-undersøkelsene

Kartleggingsundersøkelsene av fysisk aktivitet; KAN-undersøkelsene.

Beskrivelse 

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge (KAN1 og KAN2) er kartlagt i et representativt utvalg voksne og eldre i Norge (20-85 år) i 2008/09 (N=3464; 32% deltagelse) og 2014/15 (N=3173; 29% deltagelse). Undersøkelsen har kartlagt fysisk aktivitet ved hjelp av spørreskjema (International Physical Activity Questionnaire, IPAQ) og ved bruk av en objektiv målemetode for fysisk aktivitet (akselerometer). KAN-undersøkelsene er gjennomført av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Rapporter:

Måltall

  • Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet ved objektiv måling med akselerometer, blant voksne 20-85 år, i prosent

Deltakerne i undersøkelsen ble klassifisert som å oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet registrert ved hjelp av akselerometer dersom de oppfylte et av følgende kriterier:

  • 150 minutter/uke med aktivitet av moderat intensitet, operasjonalisert som gjennomsnittlig minst 21.4 minutter med aktivitet med moderat intensitet per dag gjennomført i sammenhengende bolker av minst 10 minutter, eller
  • 75 minutter/uke med fysisk aktivitet av høy intensitet, operasjonalisert som gjennomsnittlig minst 10.7 minutter med høy intensitet per dag gjennomført i sammenhengende bolker av minst 10 minutter, eller
  • en kombinasjon av aktivitet av moderat og høy intensitet som til sammen overstiger 150 minutter/uke

I figurene og tabellene viser vi andelen som ikke oppfylte disse anbefalingene for fysisk aktivitet. Tallene er ikke standardiserte for alder. 

  • Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet ved besvaring av spørreskjema, blant voksne 20-85 år, i prosent

Deltagerne fylte selv ut spørreskjemaet, IPAQ, som er designet for å kunne klassifisere individer i ulike aktivitetskategorier opp mot anbefalingene for fysisk aktivitet. I henhold til protokollen som er utviklet for IPAQ må et av de tre kriteriene være oppfylt for å oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet:

  • 3 eller flere dager med hard fysisk aktivitet av minimum 20 minutters varighet per dag
  • 5 eller flere dager med moderat fysisk aktivitet og /eller gange av minimum 30 minutters varighet per dag
  • 5 eller flere dager med en kombinasjon av gange, moderat eller hard fysisk aktivitet som til sammen overstiger et totalt aktivitetsnivå på minimum 600 MET-minutter/uke

I figurene og tabellene viser vi andelen som ikke oppfylte disse anbefalingene for fysisk aktivitet. Tallene er ikke standardiserte for alder. 

Tolkning og feilkilder

Måling av fysisk aktivitet ved hjelp av spørreskjema kan gi overrapportering av aktivitetsnivå. Objektivt målt fysisk aktivitet med akselerometre er ikke avhengig av en aktiv respons fra deltaker og gir valide og reliable estimat av fysisk aktivitet. En viktig svakhet ved akselerometer er at noen aktiviteter ikke fanges opp (for eksempel sykling).

Datakvalitet

Objektivt målt fysisk aktivitet med akselerometer gir data med høy kvalitet. Selvrapporterte data gir en tydelig overrapportering av fysisk aktivitetsnivå. For internasjonal sammenligning er selvrapporterte data på det nåværende tidspunktet de eneste dataene som er tilgjengelige da svært få land har landsrepresentative data på fysisk aktvitetsnivå registrert ved hjelp av en objektiv målemetode.  

Andelen som deltok i de nasjonale kartlegging av fysisk aktivitet hos voksne og eldre (KAN2 og KAN2) er lav; omkring 30% av de som ble invitert til undersøkelsene deltok. Ved lavt oppmøte blir det større usikkerhet om resultatene er representative for hele den norske befolkingen. 

Tabeller til figurene 

Tabell 1: Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne 20-85 år i Norge i 2008/09 og i 2014/15 målt med akselerometer, i 15-års aldersgrupper for menn og kvinner, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos voksne og eldre (KAN1 og KAN2). 

Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne i Norge i 2008/09 og i 2014/15 målt med akselerometer, i 15-års aldersgrupper for menn og kvinner, i prosent.

2008-09

 

20-34 år

35-49 år

50-65 år

65 år+

Alle aldersgrupper

Menn

81

75

72

70

74

Kvinner

72

74

64

75

71

Totalt

76

75

68

73

72

 

2014-15

 

20-34 år

35-49 år

50-65 år

65 år+

Alle aldersgrupper

Menn

75

73

65

71

71

Kvinner

71

66

61

66

66

Totalt

73

69

63

68

68

 

Tabell 2: Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne 20-85 år i Norge i 2008/09 og i 2014/15 registrert ved hjelp av spørreskjema, i 15-års aldersgrupper for menn og kvinner, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos voksne og eldre (KAN1 og KAN2). 

Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne i Norge i 2008/09 og i 2014/15 registrert ved hjelp av spørreskjema, i 15-års aldersgrupper for menn og kvinner, i prosent.

2008-09

 

20-34 år

35-49 år

50-65 år

65 år+

Alle aldersgrupper

Menn

30

38

32

25

32

Kvinner

30

36

29

32

32

Totalt

30

37

31

28

32

 

2014-15

 

20-34 år

35-49 år

50-65 år

65 år+

Alle aldersgrupper

Menn

33

39

36

30

35

Kvinner

32

37

31

32

33

Totalt

32

38

33

31

34

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 7. Age-standardized prevalence of insufficiently physically active persons aged 18+ years (defined as less than 150 minutes of moderate-intensity activity per week, or equivalent). 

Nasjonal tilpasning

WHO sin indikator er basert på selvrapport. Vi presenterer både måledata basert på objektivt målt fysisk aktivitet med akselerometre og tall basert på selvrapport i spørreskjema. 

Tallene som vises representerer alderssammensetningen i de nasjonale kartleggingene av fysisk aktivitet hos voksne og eldre, KAN-undersøkelsene. Tallene er ikke aldersstandardisert.

Historikk

Nettsiden er utarbeidet av Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.