Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Miljø og helse - en kunnskapsbase

Ordforklaringer til vann

aerosol: stoffer/agens som foreligger som partikkeldråper i luften

agens: biologisk, fysisk eller kjemisk faktor som forårsaker en effekt, bakterier som gir sykdom vil være agens for de bestemte sykdommene de forårsaker

akkumulere: samle opp, bygge opp

akvatisk: knyttet til vann

alkalitet: et mål for vannets innhold av basiske komponenter som stabiliserer pH og motvirker forsuring

alkaloider: en gruppe alkaliske (basiske) substanser som stammer fra planter

analysefrekvens: undersøkelseshyppighet

biofilmvekst: tynt lag av organisk materiale produsert av mikro-organismer

cyster: her, meget resistente overlevingsstadier av tarmprotozoer

cytotoksisk: skader celler

depsipeptid: mindre del av eggehvitestoff (protein)

dermatitt: hudutslett, hudbetennelse, hudeksem

desinfeksjonsprosess: prosess som inaktiverer (“dreper”) smittestoffer

deskvamasjon: hudavskalling

ekskret: avfallsstoff som utskilles fra kroppen

elektrolyse: spalting av en substans ved å føre elektrisk strøm gjennom den

endotoksiner: giftstoff i bakteriecellen som frigjøres når bakterien går i oppløsning (“dør”)

fargekomparator: instrument til måling av farge på vann

fekal: fra fæces, avføring

fekale bakterier: bakterier i avføring fra mennesker eller dyr

fluorescerende pseudomonader: som oftest bestemt som fluorescerende kolonier ved kimtallsbestemmelse på et bestemt vekstmedium, ved telling av kolonier som avgir fluorescerende lys under bestråling med UV-lys

flyktige: stoffer som lett går over i gassform (“fordamper”)

frekvens: hyppighet

gastroenteritt: mage-tarmsykdom

gentoksisk: skader arvestoff/DNA

haloformer: organiske forbindelser bestående av ett karbonatom og 3 klor-, brom- eller jod- atomer

halogen: betegnelse for grunnstoffene fluor, klor, brom, jod og astat

humane: menneskelige, finnes hos mennesker

humus: brunt organisk materiale i vann

ikter: en type parasitter

immunforsvar: kroppens forsvar mot substanser som oppfattes som fremmede

immunrespons: kroppens reaksjon på substanser som er fremmede eller oppfattes som fremmede

inaktivering: påvirkning som gjør at mikrober ikke er i stand til å formere seg

indikatorbakterier: bakterier hvis tilstedeværelse indikerer ett eller annet, her tilstedeværelse av fekal forurensning

inhalasjon: innånding

inhibere: hemme

initiator: “igangsetter”

intraperitonealt: i bukhulen

karsinogen: substans/agens som kan fremkalle kreft

kimtallsbakterier: bakterier som danner kolonier på et “kimtallsmedium” etter normalt 3 døgn ved 37 0C

klortoleranse: et agens evne til å motstå inaktivering med klor

koagulering: prosess hvor partikler og organisk stoff i vannet går sammen og danner frafiltrerbare aggregater

koliforme bakterier: bakterier med naturlig tilholdssted i tykktarmen, colon

konjunktivitt: øyebetennelse

kontraksjon: sammentrekning

molekyler: kjemiske kombinasjon av >2 atomer som danner en spesifikk kjemisk forbindelse

mutagens respons: genetisk forandring

oksidasjonsmiddel: et stoff som kan motta elektroner fra et annet stoff, og som dermed selv blir redusert

opportunistisk: som gir sykdom under gitte forhold, f.eks. hos personer med svekket immunforsvar

opportunistisk patogene bakterier: bakterier som vanligvis ikke fører til sykdom, men som kan gjøre det hos personer med svekket immunforsvar, eller ved at friske mennesker utsettes for svært høye konsentrasjoner

organisk stoff: nedbrutte dyre- eller planterester

organopesticid: organisk kjemikalium brukt til å drepe skadedyr på planter

paralysere: lamme

parameter: her, analyseparameter, den mikrobegruppe eller det kjemiske stoff som inkluderes i analysemetoden

patogen: sykdomsfremkallende

patogene bakterier: bakterier som forårsaker sykdom

postsynaptisk transmisjon: overføring av nerveimpulser etter synapsen (”koblingsstasjonen”)

potent: kraftig/sterk virkning

promotor: substans som stimulerer kreftutvikling fra celler med genetiske skader

proteinsyntese: eggehvitestoffdannelse

reaktive radikaler: kjemiske forbindelser med uparede elektroner som lett reagerer med andre stoffer

renvann: ferdig behandlet vann ut fra behandlingsanlegget

resistent: motstandsdyktig, her mot inaktivering i vandig resipient og mot desinfeksjonsmidler

råvann: vannet slik det kommer inn i et behandlingsanlegg for drikkevann

sekret: materiale utskilt fra kjertler

sensorisk: sanserelatert

serovar: Serologiske varianter, varianter av en bakterieart som kan inndeles i ulike kategorier på grunn av at de gir opphav til dannelse av ulike antistoffer

sirkulasjonssystemet: blodomløpet

sirkulatorisk sjokk: plutselig og alvorlig blodtrykksfall

sporer: her, meget resistente overlevingsstadier av bakterier

sporocyster: sekkaktig struktur som inneholder sporer eller reproduktive celler

sporuleringstest: test for sporedannelse

syklisk peptid: sirkelformet molekyl bestående av aminosyrer

termalbad: varmebad/”helsebringende bad”

termotolerante koliforme bakterier: koliforme bakterier som har beholdt evnen til å vokse fort ved 44-45 oC

toksin: naturlig forekommende giftstoff

trihalometaner: forbindelser der tre av metans fire hydrogenatomer er byttet ut med halogener

turbiditet: uklarhet, fnokkethet

tyrosinase aktivitet: enzymatisk aktivitet som gir spalting av tyrosin