Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Miljø og helse - en kunnskapsbase

Generelt om vann

Her presenteres kunnskap om smittespredning via vann og om komponenter i vann som kan ha helsemessig betydning.

Vann er en ressurs med allsidige og livsviktige funksjoner. Muligheten for smittespredning gjennom vann står helt sentralt i vurderingen av helsefare. Dette temaet er derfor tatt opp i egne kapitler: Smittespredning gjennom badevann og smittespredning gjennom drikkevann. Kapittel om algeoppblomstring dekker helserisiko knyttet til oppblomstring av cyanobakterier. De øvrige kapitlene omhandler drikkevannstemaer som smittestoffer, kjemisk og fysisk vannkvalitet og desinfeksjonsbiprodukter.

Foto: FHI - Eyvind Andersen
Foto: FHI - Eyvind Andersen

Rent drikkevann er på alle måter helsebringende. Her er imidlertid oppgaven å beskrive helsefarene ved drikkevann. Det er helt nødvendig å være klar over hvilke naturgitte og menneskeskapte forhold som kan true drikkevannsforsyningen, og hvordan truslene kan elimineres eller reduseres. Der det er naturlig, gis det også beskrivelser av bruksmessige forhold som har betydning for vannets egnethet til drikke. En rekke bruksmessige forhold ved drikkevann kan også ha indirekte helsemessig betydning, bl.a. ved at desinfeksjonsprosessen blir ineffektiv, eller at vannet virker korrosivt på ledningsnett og armatur, eller fremmer bakterievekst i nettet. Både naturgitte og menneskeskapte påvirkninger av drikkevann er tatt med.

Norge har ressursmessig og kvalitetsmessig et meget godt utgangspunkt for sin vannforsyning. Det er både praktisk og økonomisk mulig å sikre tilfredsstillende vannforsyning til hele befolkningen. Det sentrale prinsipp i vår drikkevannsforvaltning er å velge gode kilder, og der det er mulig, beskytte disse så godt det lar seg gjøre mot forurensning. Dette gir en meget sikker og god vannforsyning og reduserer helsefarene til et minimum. Der hvor drikkevannsforsyningen i Norge ikke er tilfredsstillende, er det som regel følgende hovedårsaker til dette: fare for spredning av smittestoffer og/eller for høyt humusinnhold og/eller for surt vann.

Vannkapitlet i «Miljø- og helse» er samordnet med instituttets veileder «Vannforsyning og helse». I «Miljø og helse» finner man detaljert informasjon om smittespredning, smittestoff og vannkvalitetsparametre, hvor hovedmålgruppen er ansatte i kommunalt miljørettet helsevern og i helsetjenesten. Hovedmålgruppen for «Vannforsyning og helse» er vannverkseiere og myndigheter. I tillegg til at denne veilederen dekker vannkvalitet og helse på et mer overordnet nivå, dekker den også temaer som hygieniske barrierer, vannkilder, vannbehandling, vannforsyningsnett og internkontroll.