Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Miljø og helse - en kunnskapsbase

Om innholdet i Miljø og helse kunnskapsbasen

Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase utgis av Folkehelseinstituttet. Innholdet flyttes nå over til temasidene våre.

Hopp til innhold

Kunnskapsbasens historie

Den første utgaven av kunnskapsbasen ble utgitt i desember 1998 av Statens institutt for folkehelse, som instituttet het den gangen, og var et resultat av etableringen av en nasjonal handlingsplan for helse og miljø.

Hovedformålet med handlingsplanen var å iverksette en samordnet politikk for å redusere de negative virkningene miljøet kan ha på folks helse og å ta vare på de miljøkvaliteter som bidrar positivt til å fremme helse og livskvalitet.

Kort oppsummert har den nasjonale handlingsplanen følgende hovedbudskap: 1) En mer samordnet og effektiv stat 2) Et enklere regelverk 3) Mer myndighet til kommunene 4) Miljø og helse er alle sektorers ansvar.

Over på nett

Kunnskapsbasen ble revidert flere ganger fram til nettversjonen i 2015 - 2016, se oppdateringer av nettversjonen

Kunnskapsbasen ble revidert første gang i 2003, deretter i 2008, og har vært tilgjengelig både i trykket versjon og på nett. Denne nye, fjerde utgaven fra 2016 vil i utgangspunktet kun publiseres som nettversjon, i tråd med Folkehelseinstituttets nye formidlingsstrategi. Målsettingen er å gjøre kunnskap mer tilgjengelig og videreutvikle fhi.no som instituttets hovedkanal for utveksling av kunnskap, råd og tjenester. Basen er utarbeidet av en rekke medarbeidere ved Folkehelseinstituttet.

De tidligere utgavene av kunnskapsbasen inneholdt kapitlene: Friluftsliv og naturkontakt og Stedskvalitet - kulturmiljø og byggeskikk utarbeidet av tidligere Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, og Riksantikvaren. Disse er utelatt i siste revisjon, og det henvises til de respektive nettsteder for informasjon om disse temaene. Det henvises også til interesseorganisasjonen Friluftslivets fellesorganisasjon og til Helsedirektoratet, spesielt deres rapport til Helse- og omsorgsdepartementet:

Kunnskapsbasen 2019

Innholdet tilpasses temasidene som handler om de samme områdene.

  • Relaterte saker