Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Boblebad»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Boblebad

Boblebad

Offentlig tilgjengelige boblebad er regnet som høyrisikoanlegg (risikokategori 1) med hensyn til spredning av Legionella. Bestemmelsene i forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften) må følges.

Offentlig tilgjengelige boblebad er regnet som høyrisikoanlegg (risikokategori 1) med hensyn til spredning av Legionella. Bestemmelsene i forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften) må følges.


Bruk av boblebad

Boblebad er badekar med utvidet funksjonalitet der vannet sirkulerer kontinuerlig, også kalt massasjebad eller jacuzzi.  Disse betegnelsene refererer gjerne til et stort badekar med dyser for såkalt hydroterapi, hvor dysene genererer kraftige vannstråler, ofte tilført luft, som gir en massasjeeffekt, og bobler i badet som danner aerosoler over badets overflate.

Boblebad er beregnet for å sitte eller ligge i, og vanntemperaturen er som regel mellom 35 og 40 °C. Offentlig tilgjengelige boblebad er vanligvis så store at de ikke blir tømt etter hver bruker. Vannet sirkulerer mellom badekaret og et behandlingsanlegg, og deler av vannet erstattes av nytt vann etter visse rutiner.

Boblebad er en kjent smittekilde for både pontiacfeber og legionærsykdom, men også andre bakterier som kan forårsake infeksjoner, kan ha gode oppvekstvilkår. Eksempler på slike bakterier er Pseudomonas aeruginosa og mykobakterier. Boblebad er klassifisert i risikokategori 1.

Boblebad benyttes i mange sammenhenger, for eksempel i offentlige badeanlegg, idrettsanlegg, hoteller, skjønnhetssalonger og helsestudioer, både innendørs og utendørs. Boblebad kan innebære en risiko også når de ikke brukes av badende. Aerosoler fra overflaten kan spres til omgivelsene. Det er flere eksempler på smitte forårsaket av utstillingsmodeller.

Det er nødvendig å vie omhyggelig oppmerksomhet til utforming, vedlikehold og rengjøring av slike anlegg. Bad som demonstreres hos forhandlere, må behandles på samme måte som dem som er i vanlig bruk.

Private boblebad, som bare brukes av egen familie, vil representere smittefare på samme måte som offentlig tilgjengelige boblebad.  Kravene til utforming, drift og vedlikehold av sirkulasjonssystemet og renseanlegget for disse må derfor også være strenge. Dette er omtalt i Tiltak i private hjem.

Utforming

Boblebad kommer i mange størrelser og fasonger. Felles for alle er at de har et system for sirkulasjon av vann og luft, og for oppvarming av vannet. Anlegg som er offentlig tilgjengelige, skal ha et godkjent opplegg for vanndesinfeksjon og eventuell annen vannrensing.

Legionellabakterier vil kunne kolonisere ledningssystemene, spesielt vil områder med stagnerende vann, for eksempel blindsoner og utjevningstanker, være utsatt. Ved utforming av boblebad må det legges vekt på:

 • Å minimalisere ledningenes lengde
 • Å hindre stagnerende forhold i størst mulig grad
 • Å unngå bruk av korrugerte slanger i størst mulig grad. Plastledninger vil kunne fremme mikrobiologisk vekst, og korrugerte slanger vil ha en større overflate en glatte for slik vekst
 • Å tilrettelegge for kontroll av beleggdannelse (biofilm), rengjøring og øvrig vedlikehold. Dette gjelder ikke bare overflatene og dysene, men også det skjulte vannsystemet, inkludert utjevningstank

Tilrettelegging for kontroll, rengjøring og vedlikehold innebærer blant annet at ledninger kan demonteres på en grei måte, at utjevningstanken lett kan tømmes fullstendig og at renseanlegget er lett tilgjengelig. Dette gjelder også systemene for lufttilførsel. I vanlig drift er disse luftfylte, men ved driftsstans vil deler av ledningene kunne bli fylt med vann, og dermed bli utsatt for mikrobiell vekst. Kondensvann i luftesystemet vil også kunne forårsake mikrobiell vekst. Luftsystemet tilføres ikke desinfeksjonsmiddel under vanlig drift, og det er derfor viktig at dette systemet tilrettelegges for rengjøring og desinfeksjon.

Vannbehandling

Hensikten med behandling av vannet i boblebad, er det samme som for bassengbad:

 • Å fjerne suspendert materiale slik at vannet er klart og uten farge
 • Å fjerne organisk stoff som bidrar til vekst av bakterier, og som gir uestetisk badevann
 • Å sikre riktig nivå av desinfeksjonsmiddel slik at mikrobiologisk vekst hindres
 • Å opprettholde pH-verdien i et område som er optimalt for desinfeksjonen og innen bassengbadforskriftens krav
 • Å opprettholde komfortabel vanntemperatur for de badende

Vannbehandlingen består normalt av to steg; filtrering og desinfeksjon. I tillegg til å holde vannet klart og tiltalende for den badende, er filtrering viktig for å sikre at desinfeksjonen blir effektiv.

Det er viktig at renseanlegget blir dimensjonert i forhold til den hydrauliske og forurensningsmessige belastningen det blir utsatt for. For normalt til intensivt brukte bad, bør filterbelastningen ligge i området 10-25 m3/m2/time.

Desinfeksjonseffektiviteten vil kunne påvirkes av vannets pH-verdi avhengig av type middel som benyttes, og det kan være aktuelt å justere pH slik at den holdes innenfor tillatt verdi og i et gunstig område for desinfeksjonen. Tilsats av natriumhypokloritt vil for eksempel kunne gi økt pH, mens triklorisocyanursyre vil kunne senke pH-verdien. Vannbehandlingen må derfor også kunne ivareta et eventuelt behov for pH-justering.

Drift og vedlikehold

Det må foreligge skriftlige prosedyrer for drift og vedlikehold. Driftshåndbøker må foreligge på norsk eller et skandinavisk språk. De må omfatte detaljerte vedlikeholdsprogram og på en lettfattelig måte gjøre rede for drifts- og vedlikeholdsprosedyrer.

Boblebad er regulert i bassengbadforskriften, som er omtalt under Regelverk. For å ivareta forskriftens intensjon anbefales at følgende retningslinjer følges:

 • Vannvolum i bad og utjevningsbasseng bør til sammen utgjøre minst 250 liter per badende
 • Luftbobling og eventuelle jetstrømmer bør ikke være innkoblet mer enn 15 minutter per gang. Den ”aktive” perioden bør etterfølges av en 15 minutters hvileperiode
 • Boblebad må ha sandfilter av samme type som brukes i svømmebasseng, og dette må tilbakespyles daglig
 • Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og pH-verdi
 • Minst halvparten av vannet i boblebadet bør byttes ut daglig
 • Gjennomstrømningstiden (sirkulasjonstiden fra bassenget gjennom filteret og tilbake i bassenget) bør ikke være over seks minutter
 • Papir- eller polyesterfiltre bør ikke benyttes
 • Vannet må behandles automatisk og kontinuerlig med et oksiderende biocid. Desinfeksjons- og filtersystemet må være i døgnkontinuerlig drift. Manuell dosering må bare forekomme i nødstilfeller
 • Benyttes klor, bør konsentrasjonen av fritt klor være 3-4 mg/l i vannet, som er høyere enn minimumskravet i bassengbadforskriften (2). I badeanlegg hvor boblebad er koblet til samme renseanlegg som hovedbassenget, må boblebadet ha egen dosering for å oppnå tilstrekkelig høyt fritt klor
 • Konsentrasjonen av tilgjengelig desinfeksjonsmiddel (for eksempel fritt og bundet klor) og pH-verdien bør måles før bruk, og annenhver time mens badet er i bruk. Eventuelt kan dette måles av et automatisk system, som i tilfelle må kalibreres jevnlig
 • Rengjøring og desinfeksjon av systemene for luftinnblåsing må inngå i driftsrutinene

Antall badende i et boblebad i forhold til vannvolumet er høyt sammenlignet med svømmebasseng, vanntemperaturen er også normalt høyere. Faren for vekst av mikroorganismer er stor, og det er derfor spesielt viktig med god driftsoppfølging.

Det benyttes forskjellige typer desinfeksjonsmidler, og det finnes forskjellige systemer for dosering. De ansvarlige for driften må ha kunnskap om deres system og kjenne prinsippene for styring, slik at driften blir best mulig.

Analyser

Bassengbadforskriftens krav til vannkvalitet

Parameter                                 Enhet

Laveste tillatte
verdi

Høyeste tillatte
verdi

Fargetall

mg/l Pt

 

5

Turbiditet

FTU

 

0,5

Surhetsgrad

pH-verdi

7,2

7,6

Kimtallsbakterier ved 37 °C

pr. ml

 

10

Pseudomonas aeruginosa

pr. 100 ml

 

0

KOFMn

mg/l O

 

4

Det skal tas analyser av vannkvalitetsparameterne med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet. Dette innebærer at parameterne må måles minst én gang per måned, bortsett fra surhetsgraden, som må overvåkes flere ganger daglig, se Drift og vedlikehold lenger opp på siden.

Fordi boblebad er å anse som høyrisikoanlegg med hensyn til legionellasmitte, bør det i tillegg til ovennevnte analyser, også tas regelmessige analyser av Legionella spp., for eksempel fire ganger per år. Påvises legionellabakterier må driften av boblebadet umiddelbart stanses. Oppstart må først skje etter at badet med tilhørende luft og vannsystem er grundig rengjort og desinfisert, og at effekten av tiltakene er dokumentert med analyser.

Referanser

 1. Controlling the Risk of Infection, Management of Spa Pools, Health Protection Agency, March 2006
 2. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften) (Lovdata)

Historikk

Legionellaveilederen bygger på Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015) skrevet av Jens Erik Pettersen.