Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samhandling, roller og ansvar»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Samhandling, roller og ansvar

Samhandling, roller og ansvar

Kapittelet beskriver lovgrunnlaget for koronavaksinasjonsprogrammet og de enkelte aktørenes roller og ansvar i den forbindelse, samt samhandlingen mellom de ulike aktørene.

Kapittelet beskriver lovgrunnlaget for koronavaksinasjonsprogrammet og de enkelte aktørenes roller og ansvar i den forbindelse, samt samhandlingen mellom de ulike aktørene.


Innhold på denne siden

Lovgrunnlag 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om forebyggende smitteverntiltak – herunder vaksinasjon, ifølge smittevernloven § 7-1 (1). Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (2) gir mer detaljert beskrivelse av kommunens ansvar ved programvaksinering.  

Kommunelegen har et lovforankret ansvar for organisering og ledelse av det lokale smittevern- og vaksinasjonsarbeidet i kommunen, ifølge smittevernloven § 7-2 (1) også. Kommunens og kommunelegens ansvar er utdypet i Koronavaksinasjon i kommunene 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus har for Svalbard myndigheten som etter loven og forskriftene er lagt til kommunelegen, og plikter etter smittevernlovens § 3-8 (1) å tilby det nasjonale programmet for vaksinering mot smittsomme sykdommer (3).

For helseforetakene ligger dette ansvaret hos ledelsen i foretaket. En lege, direkte underlagt ledelsen, skal stå ansvarlig for å koordinere smittevernet i institusjonen. Dette er beskrevet blant annet i § 2-3 i forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (4).  

Helseforetakene og kommunene har videre en lovpålagt plikt til å samarbeide med de myndigheter som har oppgaver av betydning for de aktuelle smitteverntiltakene, og for å inngå gjensidige samarbeidsavtaler (5). Helseforetakenes ansvar er utdypet i kapitlet 

Statsforvalteren  

Fylkesmannsembetet heter fra 1. januar 2021 Statsforvalteren. Det er her tatt utgangspunkt i at ansvar og roller i smittevernarbeidet videreføres som tidligere.  

Statsforvalterens samordningsansvar ved beredskapssituasjoner er blant annet hjemlet i instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (7). Statsforvalteren har i henhold til instruksens kapittel VIII blant annet et viktig ansvar for å bidra til at kriseinformasjon gitt i fylket er enhetlig og samordnet.  

Meldinger på overordnet nivå mellom Folkehelseinstituttet og kommunene, respektive helseforetakene, sendes med kopi til Statsforvalteren.  

Ifølge smittevernloven § 7-4 (1) skal Statsforvalteren ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket. Dette inkluderer oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, samt å yte bistand ved behov. Planer for vaksinering av befolkningen under en pandemi faller også inn under dette.  

Statsforvalteren skal holde Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet orientert om forholdene i fylket (jf. helsetilsynsloven § 4 (6)). 

Statsforvalteren skal innhente lister over ansatte med pasientkontakt i kommunenes helsetjenester. Listene skal favne personell i både private og kommunale virksomheter, for å få oversikt over det totale vaksinebehovet i helsetjenesten (jfr. brev av 3. november 2020). 

Det er opp til kommunene å prioritere vaksinasjon av helsepersonell med pasientkontakt i detalj basert på de føringer som gis for Koronavaksinasjonsprogrammet.

For en nærmere beskrivelse av hvilke kategorier av ansatte man ønsker informasjon om, se Oversikt over ulike prioriterte grupper i kapittel om Vaksinasjon i kommunene.

Statsforvalterne er blitt bedt om å opprette en vaksinasjonskoordinator for bedre å koordinere og sikre Statsforvalterens ansvar for å følge opp vaksinasjonsplaner i kommunene, samt tilrettelegge for informasjon mellom kommune og sentrale myndigheter. Statsforvalternes vaksinasjonskoordinatorer har regelmessige møter med Folkehelseinstituttet og andre sentrale aktører når det er relevant. De må også ha regelmessig kontakt med kommunene i fylket.

De regionale helseforetakene (RHF)  

RHFene har ansvar for å 

 • sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i helseregionen ved smittsomme sykdommer (smittevernloven § 7-3 (1)) 

 • organisere og samordne virksomheten i sine helseforetak (spesialisthelsetjenesteloven §21e (8)) 

 • videreformidle informasjon fra Folkehelseinstituttet om innmelding av leveringsadresse og kontaktinformasjon til egne helseforetak, private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner det enkelte RHFet har avtale med.  

 • å legge til rette for at ansatte oppfyller sin meldeplikt for registering av vaksinasjon, og melding om bivirkninger eller mistanke om bivirkninger etter vaksinasjon.

Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus er tillagt plikt til å utarbeide beredskapsplaner Svalbard etter helseberedskapslovens § 2-2 (3, 9).

Ved prioritert vaksinasjon av ansatte og pasienter i spesialisthelsetjenesten vil RHFene stå ansvarlig for å samle inn oversikt over antall ansatte med nær pasientkontakt fra egne helseforetak, samt de private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner det enkelte RHFet har avtale med.   

Helsedirektoratet

 • Helsedirektoratet kjøper inn og distribuerer vaksinasjonsmateriell til den enkelte kommune, slik at kommunene har tilstrekkelig utstyr til å gjennomføre vaksinasjonen i tråd med de nasjonale føringene som blir gitt. Tiltaket er særskilt for koronapandemien for å sikre tilstrekkelig tilgang til materiell tilpasset vaksinasjon av en stor andel av befolkningen, og at materiellet er tilpasset krav de ulike vaksinetyper stiller. 

 • I tillegg til vaksinasjonsutstyr kjøpes det inn utstyr for å holde rett temperatur på vaksinene ved intern distribusjon i kommunen, i tråd med kravene til den enkelte vaksine. Vaksinene skal oppbevares ved 2-8 °C i kommunene. Det vil bli gitt beskjed dersom det kommer endringer i dette.

 • Utstyret som leveres kommunene er basert på at det er behov for to doser av hver vaksine, og skal dekke samlet utstyrsbehov.

 • Utstyr til vaksinering distribueres til én leveringsadresse i den enkelte kommune, basert på lister over leveringsadresser og kontaktpersoner meldt til Statsforvalteren

 • Helsedirektoratet sender ut informasjon om tidspunkt for levering av utstyr.

 • Beholdere for transport og oppbevaring av vaksiner til bruk i kommunen blir distribuert til den enkelte kommune.

 • Kontaktpunkt for spørsmål til Helsedirektoratet knyttet til informasjon om utsendt vaksineutstyr er

 • Nærmere informasjon om utstyr og bruk av dette, samt brukerveiledning for kjølebokser kan finnes i Koronaveilederen Kap. 7  hos Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets ansvar:  

 • Opprette kontaktpunkt for henvendelser om utsendt materiell ()

 • Fordele vaksinasjonsmateriell for utsending til den enkelte kommune basert på folketall

 • Fordele beholdere for transport og oppbevaring av vaksiner i vaksinasjonslokalet internt i kommunene

 • Fordele temperaturmålere for kontroll av temperaturen i beholdere og ev. lager hvor vaksiner oppbevares til hver kommune

 • Utarbeide veiledning for bruk av beholdere

 • Utarbeide veiledning for bruk av temperaturmålere

 • Erstatte beholdere som blir defekte med nye beholdere

 • Ha reserveforsyning av vaksinasjonsmateriell i tilfelle tap/mangel på utstyr

Legemiddelverket 

Statens legemiddelverk er nasjonal myndighet med ansvar for godkjenning og oppfølging av legemidler på det norske markedet. Legemiddelverkets rolle under koronavaksinering er å følge opp sikkerheten av vaksinene i klinisk bruk.

Legemiddelverket fatter også nødvendige regulatoriske vedtak i samarbeid med EMA og andre europeiske myndigheter. Dette kan omfatte alt fra å oppdatere oversikten over vaksinens bivirkninger til i ytterste konsekvens å trekke vaksinens godkjenning.  

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet samarbeider om innsamling og håndtering av bivirkningsmeldinger og har tilgang til nasjonale og internasjonale data om vaksinesikkerhet, for å understøtte Legemiddelverkets signaldeteksjon og signalevaluering.  

Legemiddelverkets oppgaver i pandemivaksinasjonsarbeidet:  

 • Godkjenne og følge opp koronavaksiner på det norske markedet. 

 • Godkjenne hver produksjonsbatch som kommer til Norge før den blir distribuert videre. 

 • Utarbeide informasjon om bivirkninger og om muligheten for at det kan oppstå hittil ukjente, sjeldne bivirkninger. 

 • I samarbeid med Folkehelseinstituttet, utarbeide informasjon om melding av bivirkninger. 

 • Overvåke sikkerhet av koronavaksiner i klinisk bruk, og formidle informasjon om hvilke bivirkninger som meldes. 

 • Fange opp bivirkningssignaler og evaluere disse i samarbeid med andre europeiske legemiddelmyndigheter og Det europeiske legemiddelkontoret, EMA.  

Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet har ansvar for innkjøp, lager og distribusjon av pandemivaksinene, for SYSVAK- og BIVAK-registrene, håndtering av bivirkningsmeldinger på vegne av Legemiddelverket og for å gi informasjon om vaksinen og retningslinjer om bruk, herunder prioritering av grupper for vaksinasjon (jfr. vaksinasjonsforskriften § 4a (2) smittevernloven § 7-9 (1)). 

Folkehelseinstituttets oppgaver i pandemivaksinasjonsarbeidet (kronologisk): 

 • Opprette en informasjonstelefon om koronavaksine for helsepersonell og formidle oppdatert informasjon via Folkehelseinstituttet.no.

 • Opprette et eget informasjonsnettverk med kontaktpersoner i alle kommuner og helseforetak.

 • Skaffe oversikt over omfang av helsepersonell og andre ansatte med nær pasientkontakt fra alle kommuner og helseforetak via Statsforvalterne og RHFene.

 • Motta og kontrollere vaksineleveranser fra produsent. Mottaksadresse kan variere avhengig av vaksine. Hver produksjonsbatch må godkjennes av Legemiddelverket før den kan distribueres videre.

 • Ha sentral lagringskapasitet for vaksiner, og sørge for desentralisert lagringskapasitet ved behov.

 • Fordele vaksinedosene basert på antall tilgjengelige doser, samt gjeldende prioriteringsrekkefølge.

 • Ordreregistrering, pakking og utsending av vaksine med egnet transport til kommunene og helseforetakene. 

 • Sende/ legge ut informasjonsmateriell om vaksinene til helsepersonell og publikum. Dette inkluderer informasjon i samarbeid med Legemiddelverket om muligheten for at sjeldne bivirkninger som ennå ikke er identifisert kan oppstå.

 • Tilgjengeliggjøre opplysninger om vaksinasjon som er registert i SYSVAK til Vaksinetjenesten i Helsenorge.no, slik at vaksinerte selv kan laste ned og skrive ut vaksinasjonskort med informasjon om ønskelig.

 • Sende/ legge ut informasjon om hvordan helsepersonell skal gi melding om bivirkninger eller mistanke om bivirkninger etter vaksinering.

 • Motta og registrere meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon, samt vurdere disse i samråd med Legemiddelverket.

 • Tilrettelegge for at registreringer av vaksinasjon med pandemivaksine overføres elektronisk til SYSVAK; primært via EPJ-systemet. Vaksinatører som ikke har et EPJ-system som kommuniserer mot SYSVAK, må benytte den webbaserte løsningen SYSVAK-nett.

 • Følge opp vaksinasjonsdekningen.

 • Overvåke effekt og sikkerhet av koronavaksinasjonsprogrammet, i samarbeid med Legemiddelverket. 

Forsvaret 

Folkehelseinstituttet samarbeider med Forsvaret om levering av koronavaksine til militært ansatte og vernepliktige, dersom dette skulle bli aktuelt utfra prioriteringskriteriene for vaksinen. Forsvaret har, som helseforetakene, et ansvar for å vaksinere egne ansatte ved en pandemi.  

Informasjonsflyt 

Direkte kontaktlinjer mellom Folkehelseinstituttet og henholdsvis smittevernansvarlige leger i helseforetak og kommunelegene er avgjørende for hurtig og kontrollert gjennomføring av prioritert vaksinasjon i befolkningen.  Statsforvalternes vaksinasjonskoordinatorer vil også bistå i denne kommunikasjonen.

 • Informasjon til lokale aktører fra Folkehelseinstituttet:

  • vaksinene og vaksineleveranser (leveringstidspunkt og -mengde)

  • registrering av vaksinasjon og melding om bivirkninger

  • informasjonsmateriell til helsepersonell og befolkning

 • Informasjon fra lokale aktører til Folkehelseinstituttet

  • leveringsadresse for henholdsvis vaksine og sprøyter/spisser og kontaktpersoner

  • gjennomførte vaksinasjoner (ved elektronisk innrapportering til SYSVAK)

  • meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon via melde.no

  • restlager av vaksine til Folkehelseinstituttet - eventuelt melde inn behov for ytterligere doser

 

Historikk

03.03.2022: Faglig gjennomgått - ingen endringer. Oppdatert datoen.

10.12.2021: Oppdatert etter dagens situasjon. Nytt avsnitt om forsvaret.

05.01.21: Lagt inn lenke til mer informasjon om vaksinasjonsutstyr som blir sendt ut fra Helsedirektoratet.

18.12.2020: La i lenken under avsnitt om Helsedirektoratets ansvar til veilederen på Helsedirekoratets webside.