Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon mot korona i helseforetak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaksinasjon mot korona i helseforetak

Vaksinasjon mot korona i helseforetak

Publisert Oppdatert

Dette kapitlet gir en detaljert oversikt over spesialisthelsetjenestens plikter og oppgaver i forbindelse med koronavaksinasjon av pasienter og egne ansatte.

Dette kapitlet gir en detaljert oversikt over spesialisthelsetjenestens plikter og oppgaver i forbindelse med koronavaksinasjon av pasienter og egne ansatte.


Helseforetakenes plikter og oppgaver

Helseforetakenes beredskapsplan (1-3) skal blant annet omhandle smittsomme sykdommer og pandemisituasjoner, herunder gjennomføring av vaksinasjon mot pandemiske agens.

 • beskytte sine ansatte og sørge for vaksinasjon dersom effektiv vaksine er tilgjengelig, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 6-1 og § 6-12 (4).
 • minimere risikoen for smitteoverføring fra pasient til ansatt ut fra et arbeidsmiljøperspektiv, jfr. arbeidsmiljølovens §§ 4-1 og 4-5 (5).
 • vaksinere ansatte ut fra hensynet til pasientsikkerhet og kravet om å yte forsvarlige helsetjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 (2).
 • sørge for vaksinasjon av pasienter mot covid-19 i henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (6). Det er en fordel om koronavaksinering i virksomheten organiseres etter modell av den årlige sesonginfluensavaksineringen dersom dette er mulig av smittevernhensyn, da dette skal være øvet i alle helseforetak. Virksomhetene bør begrense vaksineringen av pasienter til langtidsinnlagte og enkelte grupper polikliniske pasienter, jf Vaksinering av pasienter i helseforetak.

Helseforetakene skal følge anbefalingene om hvilke grupper som skal vaksineres og den oppsatte rekkefølgen.

Samhandling

God kommunikasjon mellom helseforetakene og kommunene er en forutsetning for pasientsikkerhet. Det er ønskelig å begrense antall pasienter som får et todelt vaksinasjonsforløp, der dose 1 settes i regi av helseforetaket mens ansvaret for dose 2 faller på kommunen eller omvendt, til et minimum. I de tilfellene vaksinasjonen likevel må deles mellom ulike aktører (for eksempel ved innleggelse eller utskrivelse) må det sikres at aktøren som overtar ansvaret blir klar over behovet for å fullføre påbegynt vaksinasjon. Tidsriktig registrering i SYSVAK og informasjon til aktøren som overtar ansvaret er sentrale elementer i dette. Dette sikrer at man har oversikt over hvem som er vaksinert, med hvilket vaksinepreparat og om de har fått én eller to doser vaksine.

 • For pasienter må vaksinering omtales i epikrise som sendes til fastlegen. For å sikre riktig dose 2 bør man begrense vaksinering av pasienter til langtidsinnlagte (eks psykiatri, rehabilitering) og pasienter som er til hyppig kontroll/behandling hos poliklinikk (eks dialysepasienter).
 • For ansatte må vaksinering også journalføres, for eksempel hos bedriftshelsetjeneste.

I begge fall må vaksinasjoner umiddelbart registreres i SYSVAK, slik at man har oversikt over hvem som er vaksinert, med hvilket vaksinepreparat, og om de har fått én eller to doser vaksine.

De regionale helseforetakene, eller det helseforetaket som det regionale helseforetaket angir, skal sørge for samarbeidsavtaler og samhandling med kommunene og andre helseforetak/ helseinstitusjoner i helseregionen, ifølge helse- og omsorgstjenesteloven §§ 6-1 og 6-2 (7).

Kommunikasjon

Helseforetakene skal utarbeide strategier (herunder opprette egnede informasjonskanaler) for informasjon til egne ansatte og pasienter, samt virksomheter helseforetaket/ helseinstitusjonen har avtale med. Informasjonen må være enkelt tilgjengelig og på flere språk, for eksempel på foretakets nettsider.

Folkehelseinstituttet vil gjøre tilpasset informasjon tilgjengelig her: 

Informasjonsark om koronavaksiner på ulike språk

Organisering og gjennomføring

I det følgende omtales noen forhold som kan være nyttige å ta hensyn til ved organisering av pandemivaksinasjonen i helseforetakene. En detaljert tabell over virksomhetenes ansvar og oppgaver med Folkehelseinstituttets tilhørende oppgaver er beskrevet i:

Forslagene er basert på erfaringer og evalueringer gjort etter pandemien i 2009, øvelser i distribusjon av pandemivaksine fra Folkehelseinstituttet, samt Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa av 2014.

Det er svært viktig at helseforetakene holder nøye oversikt over ansattes og aktuelle pasienters vaksinasjonsstatus, slik at alle får dose to med riktig preparat og korrekt intervall mellom dosene

Koordinering

I helseforetakene anbefaler vi at det opprettes et rådgivende Vaksinasjonsutvalg ledet av smittevernansvarlig lege. Vaksinasjonsutvalget kan bistå Beredskapsutvalget/ ansvarlig leder for foretaket med de nødvendige praktiske, administrative og koordinerende funksjoner, og bør bestå av følgende personer (med stedfortredere):

 • Lege med smittevernkompetanse (vanligvis smittevernansvarlig overlege)

 • Bedriftshelsetjeneste

 • Sykehusfarmasøyt, evt ved sykehusapotek

 • Sykepleier med vaksinasjonserfaring, hygienesykepleier eller smittevernfaglig rådgiver

 • En lokal koordinator som blant annet kan ta hånd om mottak, lagring og distribusjon av vaksineforsendelsen internt, samt gjennomføring av vaksinasjon i virksomheten på vegne av ledelsen.

Vaksinasjonsutvalget rapporterer til ansvarlig leder for foretaket eller til medisinsk fagdirektør. Helseforetaket må utarbeide planer og instrukser for gjennomføring av henholdsvis sentralisert og desentralisert vaksinasjon, enten dette foregår ved bruk av ambulerende vaksinasjonsteam eller ved at avdelingene selv besørger vaksinering.

Vaksinehåndtering

Helseforetak og private helseinstitusjoner skal:

 • Gi melding til Vaksineforsyningen ved Folkehelseinstituttet om leveringsadresse for vaksine, samt navn og kontaktdetaljer for den som skal ta imot vaksineleveransen. Folkehelseinstituttet må holdes løpende oppdatert ved endringer.

 • Utarbeide en plan for forsvarlig håndtering av vaksinene. Virksomheten må ha tilgang til egnet oppbevaring for vaksiner, og bør ta utgangspunkt i at vaksinene må oppbevares ved en temperatur på 2–8 °C for ikke å bli ødelagt eller miste effekt. Dersom andre oppbevaringsbetingelser blir aktuelt vil Folkehelseinstituttet sende melding om dette.

 • Det må foreligge et system for overvåkning av temperatur (helst med alarmfunksjon i tilfelle temperaturen blir for høy eller for lav) der vaksinen oppbevares. Ved videre distribusjon internt er det virksomheten som har ansvar for at vaksinen fraktes ved korrekt temperatur.

 • Etter at hetteglass med vaksine er tatt i bruk har innholdet begrenset holdbarhet. For oversikt over vaksinenes oppbevaringsbetingelser og holdbarhet se kapittel om Etter at hetteglass med vaksine er tatt i bruk har innholdet begrenset holdbarhet. For oversikt over vaksinenes oppbevaringsbetingelser og holdbarhet se kapittel om koronavaksiner i Vaksinasjonsveilederen. Den begrensede holdbarheten gjør det spesielt viktig at helseforetakene lager detaljerte planer for hvordan dosene skal benyttes. Vaksinatører og lageransvarlige  føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser og sørge for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. i Vaksinasjonsveilederen. Den begrensede holdbarheten gjør det spesielt viktig at helseforetakene lager detaljerte planer for hvordan dosene skal benyttes. Vaksinatører og lageransvarlige må føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser og sørge for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis.

 • Sørge for sikring av vaksinen. Det må foreligge en plan som minimerer muligheten for tyveri og annet svinn av vaksiner som oppbevares i virksomheten. Dette blir spesielt viktig i en knapphetssituasjon.

Ordinering av vaksine til ansatte

Ordinering av vaksine må ivaretas i henhold til gjeldende regelverk.

Desentralisert vaksinering

En desentralisert modell er egnet dersom det er god tilgang på vaksine og en stor andel av sykehusets personell skal vaksineres. Desentralisert vaksinering kan organiseres slik at avdelingene selv gjennomfører vaksinering, eller ved å opprette ambulerende vaksinasjonsteam. Ambulerende team bør ha hensiktsmessige traller med kjøleboks for oppbevaring av vaksine.

Enheter med leger og sykepleiere som kan vaksinere, kan etter opplæring ta ansvar for dette selv. Det er viktig at dette skjer i samarbeid med bedriftshelsetjenesten slik at krav til registrering og journalføring ivaretas i henhold til lovverket.

Opplæring av vaksinatører bør systematiseres ved skriftlig instruks og bruk av sjekklister. Dersom enhetene er små, må det tas hensyn til at noe av vaksinen leveres i flerdosehetteglass, og at det derfor er svært ønskelig med et samarbeid mellom enheter for å unngå at vaksinedoser må kastes.

For enheter uten egne vaksinatører kan vaksinering gjennomføres av et ambulerende team eller ved sentralisert vaksinering.

Beredskapsløsningen SYSVAK-nett

Ved desentralisert vaksinering har man sjelden tilgang til et journalsystem som kommuniserer direkte med SYSVAK. Beredskapsløsningen SYSVAK-nett er utviklet nettopp for å kunne tilby en rask registeringsløsning. Det er imidlertid viktig at vaksineringen også registreres i journalsystemet, da melding til SYSVAK ikke oppfyller journalplikten.

Sentralisert vaksinering

Ved sentralisert vaksinering opprettes sentre for vaksinasjon ved for eksempel poliklinikker. Vaksinatører bør fortrinnsvis være personer som har volumerfaring med vaksinasjon (sykepleiere ved poliklinikk, bedriftssykepleiere, helsesykepleiere, leger).

Ved vurdering av hvilke lokaler som skal benyttes, bør en rekke forhold vurderes, herunder mulighet for ventearealer, tilgang på IT-utstyr og annet utstyr, samt kjølefasiliteter.

Det kan i tillegg være aktuelt med ambulerende team for å vaksinere ved enheter som ligger perifert i forhold til sentrale deler av sykehuset.

Smitteverntiltak ved vaksinering 

Forsvarlig gjennomføring av vaksinasjon forutsetter at organiseringen tilpasses den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt. Helseforetaket må ta høyde for utvidede smitteverntiltak ved vaksinering av så vel ansatte som pasienter.

Dette innebærer at desentralisert vaksinering får en større rolle ved utbredt smitte.

Ved sentralisert vaksinasjon bør denne gjennomføres etter gjeldende begrensninger for antall/avstand mellom fremmøtte og på en slik måte at smittesporing kan gjennomføres.

 • All vaksinering må foregå smittevernfaglig forsvarlig.

 • Syke personer skal ikke delta.

 • Anbefalte smitteverntiltak må følges, herunder god tilgang på håndvask/hånddesinfeksjon og eventuelt beskyttelsesutstyr.

Dersom mange skal vaksineres på samme sted til samme tid, henvises til generelle tiltak for å redusere smitterisiko og gruppestørrelser beskrevet i råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter:

For vaksinering i helseforetakene og andre virksomheter i spesialisthelsetjenesten gjelder råd for smittevern i spesialisthelsetjenesten:

Prioritering av doser internt i foretakene

De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby vaksine til: 

A: Helsepersonell ansatt i helseforetaket og privat spesialisthelsetjeneste som har driftsavtale med helseforetaket.

Helseforetakene står selv for prioritering, gjennomføring og planlegging av koronavaksinasjon. Utvelgelse av helsepersonell gjøres basert på deres behov for å beskytte seg selv (direkte beskyttelse), for å opprettholde kapasitet og beredskap i helsetjenesten og for å redusere risikoen for spredning av smitte til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse).

Tidligere kriterier for prioritering av koronavaksine til helsepersonell som ble definert i januar 2021 la direkte beskyttelse og beredskap/kapasitet i helsetjenesten til grunn (for utfyllende informasjon om tidligere kriterier se notat Mulige kriterier for å prioritere mellom helsepersonellgrupper i spesialisthelsetjenesten (PDF))

B: Enkelte pasientgrupper i aktiv behandling i helseforetaket hos dem, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Dette gjelder pasienter som faller inn under den nasjonale prioriteringsrekkefølgen, når det er vanskelig for pasienten å vaksineres i regi av kommunehelsetjenesten fordi de oppholder seg det meste av tiden på sykehus. Dette vil kunne innbefatte: 

 • Langtidsinnlagte 
 • Pasienter med poliklinisk behandling flere ganger per uke 
 • Pasienter med særlig høy risiko for alvorlig forløp (merket *blant risikogrupper for alvorlig forløp av covid-19) hvor det vil være særlig viktig og hensiktsmessig å foreta vaksinering som en del av et krevende og kritisk behandlingsløp.  

C: Pasienter som henvises fra kommunehelsetjenesten grunnet anbefaling om økt anafylaksiberedskap, jf avsnittet om anafylaksiberedskap i Vaksinasjonsveilederens koronavaksinekapittel.

Registrere alle vaksinasjoner i SYSVAK

Helseforetakene skal ha oversikt over vaksinasjonsdekning i egen virksomhet. SYSVAK kan ikke benyttes til dette formålet.

For å sikre full oversikt over nasjonal vaksinasjonsdekning og riktig dose 2 er det viktig med tidsriktig rapportering til SYSVAK. Helseforetakene skal ha prosedyrer for elektronisk innrapportering til SYSVAK av sentralisert og desentralisert vaksinasjon. Helseforetakene må sørge for elektronisk registrering til SYSVAK, primært via elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system). Ved mangel på EPJ-system med elektronisk kommunikasjon med SYSVAK, må SYSVAK-nett benyttes. Av datasikkerhetshensyn vil det foreløpig kun være lege, sykepleier, helsesykepleier, farmasøyt eller apotektekniker som kan registrere i SYSVAK-nett.

Meldingen til SYSVAK skal inneholde fullt fødselsnummer/D-nummer, SYSVAK-kode og vaksinasjonsdato[1]. Det vil være viktig å

 • registrere preparatnavn og batchnummer for å kunne overvåke effekt og sikkerhet av koronavaksinasjon.

 • Registre indikasjon for vaksine (risikogruppe, helsepersonell, annen årsak eller ukjent årsak for å holde oversikt over vaksinasjonsdekning i de definerte målgruppene ).

 • bruke SYSVAK-registeret ved kontroll av at det blir satt korrekt 2. dose.

Helseforetakene må ha prosedyrer for utfylling av vaksinasjonskort til alle vaksinerte (se mal for vaksinasjonskort til manuell utfylling). Ved fortløpende elektronisk registrering med melding til SYSVAK kan informasjonen siden hentes ut ved oppslag i SYSVAK-databasen, søk til SYSVAK fra EPJ-system eller kjernejournal. Den vaksinerte kan også selv finne sin vaksinasjonsstatus, og laste ned og skrive ut vaksinasjonskort på vaksinetjenesten på helsenorge.no

Registrering av vaksinasjoner for personer med hemmelig adresse  

Personer som er registrerte med hemmelig adresse i Folkeregisteret (kode 6 og 7), har et særskilt beskyttelsesbehov med tanke på hvor de oppholder seg. Vaksinasjon av disse skal ikke rapporteres elektronisk, men meldes inn på papir til FHI. Ved at disse vaksinasjonene registreres sentralt, vil registrerende helseenhet bli satt til FHI og ikke til vaksinatørens helseenhet. Man unngår da at opplysninger om disse personenes oppholdssted blir registrert i SYSVAK, og dermed kan spores tilbake via journalsystemer, innsynsløsninger med mer. Denne prosedyren skal følges uavhengig av krav til elektronisk innrapportering av covid-19 relaterte vaksinasjoner. 

[1] Registrering av vaksinasjon og utskrift av vaksinasjonskort til personer uten fødsels- eller D-nummer må skje via elektronisk pasientjournal (EPJ), ikke via SYSVAK-nett.

Journalføring

Det er krav om journalføring for ordinering av legemiddel og for den som yter helsehjelp. Ordinering og vaksinering skal dokumenteres i samsvar med helsepersonelloven kapittel 8 og  forskrift om pasientjournal av 1. juli 2019 nr. 168 (pasientjournalforskriften).  Journalen skal blant annet "inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen", jf. helsepersonelloven § 40 første ledd. I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse. 

Journalsystemet som benyttes må gjøre det mulig å finne igjen denne informasjonen om enkeltpersoner i etterkant, i tilfelle bivirkninger eller tilbakekalling av vaksinen. SYSVAK-registeret er et helseregister, ikke en pasientjournal. Registrering i SYSVAK erstatter ikke kravet om journalføring i henhold til gjeldende lovverk, verken for pasienter eller ansatte.

Melde alvorlige mistenkte vaksinebivirkninger

Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell melder alle meldepliktige mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon til Folkehelseinstituttet.

Dette innebærer blant annet at helseforetakene skal ha en prosedyre for registrering og melding av meldepliktige mistenkte bivirkninger.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har oppdaterte retningslinjer for dette på sine nettsider:

Ved mistanke om hittil uventede, nye eller alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon har helsepersonell plikt til å melde. Melding skal sendes via nettskjema på melde.no.

Helsepersonell må oppfordres til å oppgi hele fødselsnummeret til den vaksinerte i meldingene slik at Folkehelseinstituttet hurtig kan kvalitetssikre opplysningene, eller innhente flere opplysninger, dersom det er nødvendig.

Papirskjema via brevpost kan benyttes dersom det ikke er mulig å melde elektronisk.

Se for øvrig kapittel om Overvåkning og melding av mistenkte bivirkninger av koronavaksine.

Referanser

 1. Helse- og omsorgstjenesteloven. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av 24. juni 2011. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
 2. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m av 02. juli 1999 nr. 61. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=spesialisthelsetjenes
 3. Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
 4. Forskrift om utførelse av arbeid. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav av 6. desember 2011. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
 5. Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 2005. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
 6. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 5. oktober 2009 nr. 2331
 7. Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten av 17. juni 2005 nr. 610. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610

 

Historikk

08.06.2021: Oppdatert seksjon "Prioritering av doser internt i foretakene"

21.05.2021: Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned

22.03.2021: Lagt til informasjon om vaksinering av pasienter i helseforetak og samhandling mellom kommuner og helseforetak.

4.3.2021: Oppdatert tekst om tildeling og prioritering av vaksiner til foretakene. Lagt inn informasjon om registrering av vaksinasjon av personer med hemmelig adresse.

29.1.2021: Lagt journalføring som eget avsnitt og lagt inn henvisning til helsepersonelloven pasientjournalforskriften.

24.1.2021: Lagt inn oppdatert informasjon om prioritering av utvalgt helsepersonell fra uke 2.

15.01.2021: La til lenker til informasjonsark om koronavaksiner.

30.12.2020:

 • Fjernet doseringsintervall på 19-23 dager for Comirnaty
 • Justert omtale av kassasjon og holdbarhet for andre koronavaksiner enn Comirnaty
 • Justert omtale av vaksinasjonskort fra helsenorge.no

21.12.2020:

 • Under vaksinehåndtering, la til "Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • La til lenke til vaksinasjonskort mal

18.12.2020

Avsnitt om Registrering: La til "Kravet er at alle vaksinasjoner skal journalføres. Fullstendige opplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse."

14.12.2020

Vaksinehåndtering: Lagt til informasjon om vaksinens holdbarhet etter oppblanding

Registrering i SYSVAK: Endret vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort der dette er aktuelt.