Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for å kjøpe inn vaksiner og Helsedirektoratet for å kjøpe inn nødvendig utstyr til vaksinering og håndtering av koronavaksinene.

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for å kjøpe inn vaksiner og Helsedirektoratet for å kjøpe inn nødvendig utstyr til vaksinering og håndtering av koronavaksinene.


Innhold på denne siden

Utstyr til vaksinering og håndtering av vaksiner

Helsedirektoratet sørger for distribusjon av utstyr til den enkelte kommune, inkludert vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Informasjon om utstyr, bruk og brukerveiledning for kjølebokser ligger i Koronaveilederen Kap. 3  hos Helsedirektoratet. Ved andre spørsmål vedrørende utstyr, ta kontakt med Helsedirektoratet på: 

Helseforetakene vil få tilsendt vaksineutstyr til den første runde vaksinering av prioriterte ansatte. De forventes ellers å ha tilgjengelig utstyr til lagring og intern transport av vaksinen i foretaket.

Mottak, godkjenning og lager av koronavaksiner

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for varemottak, lagring og distribusjon av koronavaksine. Comirnaty vil på grunn av ekstraordinære frakt og lagringsbetingelser (-75 °C) bli distribuert direkte til sykehusapotek rundt om i landet. Videre fordeling til kommuner og helseforetak skjer fra det enkelte sykehusapotek. Etter uttak fra sykehusapotekets lager kan vaksinen oppbevares i kjøleskap (2-8 °C) i 1 måned (31 dager).

Fordeling og prioritering av vaksinene

Kommuner og helseforetak skal ikke aktivt bestille koronavaksiner som inngår i vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser ut fra gitte kriterier. Levering blir fortrinnsvis til én mottaker pr kommune/ helseforetak.

Dette gjelder ikke for COVID-19 Vaccine Janssen. Den inngår nå ikke i det aktive koronavaksinasjonsprogrammet men kan rekvireres av lege til bruk utenfor programmet gjennom Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner. Les mer om denne ordningen og rammer for bestilling i Vaksinasjonsveilederens kapittel om Koronavaksine.

Natriumklorid 9 mg/ml til fortynning av Comirnaty ble sendt ut til alle kommuner før oppstart av vaksinasjonsprogrammet. Ved behov kan mer natriumklorid bestilles i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner vaksinebestilling.fhi.no

Kommuner og helseforetak skal melde inn leveringsadresser og kontaktpersoner på forhånd (informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet). 

Utfra gitte prioriteringskriterier og leveringsplan for de ulike koronavaksinene til Norge lager Folkehelseinstituttet en plan for leveranser til kommuner og helseforetak. 

Fordeling av koronavaksiner pr. kommune (planlagt for utsendelse) oppdateres fortløpende i tabellene under. 

"Sommerfordelingen" er angitt i doser, fordi den viser mRNA-vaksinene samlet og det er ulikt antall doser pr. hetteglass.

På grunn av et betydelig omfang av avbestillinger og ønsker om redusert levering fra kommunene, foretas det nå en tilnærmet kontinuerlig omfordeling av vaksinedosene. Det er ikke mulig å oppdatere «sommerfordelingen» med en frekvens som gjør at den vil vise et tilstrekkelig presist bilde for fremtidige uker. «Sommerfordelingen» vil derfor ikke lenger bli oppdatert. Vi har likevel valgt å beholde den tilgjengelig, da mange kommuner erfaringsmessig har benyttet denne som et referansepunkt for sammenlikning av forventet levering og antatt behov i kommunen.

Nedtrapping av vaksinasjonsprogrammet (dose 1): Når en kommune har mottatt dose 1 til 90 % av befolkningen over 18 år nedjusteres antall doser til kommunen, og en del av dosene omfordeles til kommuner som ikke har nådd 90 %. Det vil variere når den enkelte kommune har nådd 90 %. Etter nedjusteringen vil kommunene motta færre doser fram til vaksineringen av personer i prioriteringsgruppe 8-11 med dose 2 starter i uke 34 (Moderna) og uke 35 (Pfizer). For å unngå overskudd av dose 1 i kommuner som begynner å bli ferdig (mens mange andre kommuner har et stykke igjen), er det viktig at kommuner som nærmer seg en avslutning på å tilby alle dose 1, varsler dette inn via statsforvalter i tide. På denne måten kan FHI justere forsyningen til kommunen. Det vil bli muligheter til å justere forsyningen opp igjen for å sikre at de som så langt ikke har takket ja til vaksine kan få dose 1. Dette vil vi komme tilbake til. 

Behov for dose 2 i sommer: Fra og med uke 20 benytter FHI 12 ukers intervall til alle kommuner. Det ble ikke distribuert dose 1 før i uke 22 (Moderna) og uke 23 (Pfizer). FHI sender derfor teoretisk ikke ut dose 2 før i uke 34 (Moderna) og uke 35 (Pfizer). Ikke alle kommuner var ferdig med å vaksinere prioriteringsgruppene 1-7 i uke 20, og kan ha behov for dose 2 tidligere. Fra og med uke 27 angir vi ikke hva som er dose 1 og dose 2. Kommunen må selv administrere fordeling av dosene. Kommuner som får for få doser en gitt uke til å dekke behovet for dose 2 til personer i prioriteringsgruppe 1-7 kan spare opp doser fra de foregående ukene, som er beregnet på dose 1. For personer i prioriteringsgruppene 5-7 vil det være medisinsk akseptabelt å utsette dose 2 til påfølgende uke, hvis kommunen mottar tilstrekkelig med doser da. 

Utsending av koronavaksiner

Folkehelseinstituttet vil sikre hensiktsmessig og rask levering til mottaker.  

Ruteplaner for transport til kommuner/ helseforetak utarbeides i samarbeid med transportør. Ruteplanene brukes for å gi hver kommune/ helseforetak beskjed om leveringsdato og klokkeslett. Majoriteten av leveransene vil bli levert fra lageret til mottaker i løpet 0-8 timer, (Østlandet) og i løpet av 24 timer for resten av Norge. En liten andel av leveransene vil måtte skje i tidsperspektivet 24-36 timer.

Det legges hovedsakelig opp til transport med kjølebil/ kjølekube til Sør-Norge. Temperaturen overvåkes kontinuerlig under transporten. Kjøleemballasje benyttes der det er mest hensiktsmessig, blant annet til Nord-Norge.   

Folkehelseinstituttet vil kunne spore leveransestatus på forsendelser som går ut via deres transportører. Folkehelseinstituttet holdes orientert om eventuelle forsinkelser og problemer med levering til mottaker. Dialog med mottaker om eventuelle forsinkelser vil gjøres av Folkehelseinstituttet eller transportør. Mottak/ levering vil være synlig for Folkehelseinstituttet i sanntid.

Comirnaty leveres til kommunene ukentlig (tirsdager eller onsdag).

Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) leveres til enkelte kommuner. Vaksinen kjøres ut fast på onsdager (østlandsområdet) og torsdager (resten av landet).

Ordinering av koronavaksiner

I henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (1) kan leger og helsesykepleiere rekvirere og dermed ordinere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Fra og med 1. januar 2021 har også sykepleiere en midlertidig rett til slik rekvirering fram til 1. januar 2022 i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (2) og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (3). Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Rekvireringsretten er begrenset til vaksinering i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet. Dette betyr at bare vaksinering som skjer etter avtale med kommune eller helseforetak omfattes og at denne skal være i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Rekvirering og ordinering av vaksine er en oppgave som ikke kan delegeres i henhold til helsepersonellovens § 5 om bruk av medhjelper (4). Dette følger av helsepersonellovens § 4, tredje ledd (4), som presiserer at beslutninger om behandling ikke kan delegeres til annen person uten medisinsk kompetanse.

Dersom en lege, helsesykepleier eller sykepleier har ordinert vaksine til en pasient kan de imidlertid benytte seg av medhjelper for å få administrert vaksinen.

Kommuner og helseforetak må ta hensyn til begrensninger i hvem som har rett til å ordinere vaksine til enkeltperson i sin planlegging av vaksinasjon.

Dersom det kommer ytterligere endringer i regelverket om ordinering av koronavaksiner, vil informasjon om dette bli formidlet til kommuner og helseforetak.

Referanser

  1. Forskrift om rekvirering og utlevereing av legemidler fra apotek av 27. april 1998 nr. 455. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-04-27-455
  2. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 5. oktober 2009 nr. 2331 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229
  3. Forskrift om legemiddelhåndtering. Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
  4. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64

Historikk

08.07.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) uke 29 og oppdatert sommerfordeling uke 30-33.

24.06.2021: Endret produktnavn fra COVID-19 Vaccine Moderna til Spikevax etter informasjon fra SLV

09.06.2021: Oppdatert med informasjon om Janssen-vaksinen

21.05.2021: Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned.

1.7.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) uke 28 og oppdatert sommerfordeling uke 29-33

24.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) uke 27 og sommerfordeling uke 28-33

17.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 26

10.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 25

2.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 24

27.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 23, samt tekst om geografisk prioritering. Lagt inn leveringsdager for vaksinene

19.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 22

12.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 21

6.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty uke 20

29.4.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 19

22.4.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty uke 18  

16.4.2021: Oppdatert fordelingen av Comirnaty uke 17 (økt antall doser til Norge).  

14.4.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 17.  

9.4.2021: Oppdatert antall hetteglass Covid-19 vaccine Moderna uke 15. Lagt inn fordeling av Comirnaty uke 16.  

30.3.2021:Lagt inn fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 15. 

24.3.2021: Bestilling av natriumklorid endret fra nettbutikk til e-post.

23.3.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty uke 14. 

18.3.2021:Lagt inn fordeling av Covid-19 vaccine Moderna uke 12 (NB: Skal gis som 2. dose i uke 13) og fordeling av Comirnaty + Covid-19 vaccine Moderna uke 13.

15.3.2021: Fjernet fordeling av AstraZeneca-vaksine uke 11 da det ikke blir utsending av denne vaksinen i uke 11. Lagt til fordeling av Comirnaty uke 12.

10.3.2021: Oppdatert AstraZeneca-vaksine uke 11 for følgende kommuner: Oslo, Alver, Kongsberg, Surnadal, Averøy. 

10.3.2021: Lagt inn AstraZeneca-vaksine og Modernavaksine uke 11.

8.3.2021: Lagt inn hvilke kommuner som får AstraZeneca-vaksine i uke 11 og ikke. Fordelingen til de aktuelle kommunene publiseres så fort vi vet sikkert hvor mange vaksinedoser vi mottar.

4.3.2021: Lagt inn tall for uke 11 (Comirnaty). 

3.3.2021: Lagt inn oppdaterte tall for uke 10 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) pga. Norge får færre doser for utsending i uke 10

26.2.2021: Lagt inn oppdaterte tall for uke 10 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) pga. Norge får flere doser for utsending i uke 10

24.2.2021: Oversikten er oppdatert 24.2.2021 med tall for uke 10 (Comirnaty, Covid-19 Vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca)

23.2.2021: Lagt inn fordelng av Covid-19 Vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca uke 9

22.2.2021: Fjernet Covid-19 vaccine AstraZeneca uke 9 da vi får færre doser levert til Norge. Ny fordeling vil komme

19.2.2021:Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 9 (AstraZeneca-vaksine).

18.2.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 9 (Comirnaty).

17.12.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 8 (AstraZeneca-vaksine).

11.2.2021: Lagt til at det vil komme nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om hvordan de første dosene med AstraZenecavaksine skal benyttes i kommunene. 

10.2.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 7 (AstraZeneca-vaksine) og uke 8 (Comirnaty). Lagt til forklarende tekst om tallene.

3.2.2021: Oppdatert exceark med antall doser som skal distribueres uke 7 (Comirnaty)

29.1.2021: Oppdatert Excelark med tall for uke 6, samt informasjon om at enkelte kommuner vil motta Modernavaksinen.

29.1.2021: Oppdatert Excelark med justerte tall for uke 5. Det er besluttet å redusere beredskapslageret av koronavaksinen Comirnaty allerede i uke 5. Dette henger sammen med en økt sikkerhet i leveransene fra Pfizer, og dermed et mulighet for å vaksinere flere. Hver kommune vil derfor motta omtrent dobbelt så mange hetteglass i uke 5 enn det som ble kommunisert 21.1.2021.

21.01.2021: Oppdatert Excel ark 21.1.2021 med justerte tall for uke 5. Ingen kommuner får mindre enn det som lå i oversikten som ble publisert 19.1.2021

19.01.2021: Oppdatert Excel ark med antall doser

13.01.2021: Oppdatert tekst om fordeling av Comirnaty til kommuner. 

12.01.2021: Fordeling av doser per kommuner oppdateres i tabellen som er lagt til denne siden. 

8.1.2021: Fjernet fotnote om opptrekkskanyler og lagt inn oppdatert skjema over utstyr som er sendt ut. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes til mRNA-vaksiner.

7.1.2021: Lagt til ny midlertidig rekvireringsrett for sykepleiere for covid-19 vaksine i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet.

5.1.2021: Justert tekst om utstyr og lagt inn omtale av opptrekkskanyler.

4.1.2021: Oppdatert liste over utstyr - navnet til Pfizer-vaksinen og at det er endret fra skal til kan på benyttelse av opptrekkskanyle

23.12.2020: Oppdatert en lenk om prioriteringer til kapittel om Koronavaksinasjonsprogrammet.