Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Siste oppdateringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Siste oppdateringer

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Siste oppdateringer i veilederen

Publisert Oppdatert

Oversikt over nye artikler og endringer i koronavaksinasjonsveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronavaksinasjonsveilederen.


16. januar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Justert tekst i avsnitt om vaksinering angående innkalling og informasjon til alle grupper. Herunder behov for skriftlige henvendelser. 
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
 • Anbefalingene rundt vaksinasjon av pasienter som får platehemmere, antikoagulasjon eller har hematologiske tilstander er oppdatert etter råd fra Legemiddelverket og eksperter innen antikoagulasjonsbehandling.
 • Justert tekst i detaljert beskrivelse av fortynning og opptrekk av Comirnaty. Merk at vaksinen ikke må ristes.

15. januar 2021

Kapittel Endring

Vaksinasjon mot korona i helseforetak

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

La til lenker til informasjonsark om koronavaksiner.

Vaksinasjon mot korona i kommunene

Gjennomføring av vaksinasjon er ikke å regne som et arrangement. Fjernet lenke til arrangementsforskriften. Justert tekst om vaksinering av mange på en gang.

 

13. januar 2021

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Oppdatert tekst om fordeling av Comirnaty til kommuner. 
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert antall doser per hetteglass for Comirnaty. Fjernet omtale av skifte av kanyle fra opptrekk til injeksjonskanyle i overordnet liste og lagt inn en ny detaljert prosedyre for fortynning og opptrekk av vaksinedoser. 

12. januar 2021

Kapittel Endring

Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Fordeling av doser per kommuner oppdateres i tabellen som er lagt til denne siden.

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Oppdatert råd om vaksinasjon av gravide, kvinner som planlegger graviditet og ammende. Vurdering av nytte og mulig risiko skal gjøres før vaksinering av gravide med risiko for alvorlig covid-19. Ammende som vaksineres kan fortsette å amme.

 

Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)

Oppdatert informasjon om vaksinasjon av gravide og ammende.

11. januar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Presisert at det må gjøres en nøye avveiing av nytte versus ulempe av vaksine hos svært skrøpelige pasienter (f.eks. svarende til Clinical Frailty Scale 8 eller høyere) og terminalt syke pasienter. Det er ingen endringer i anbefalinger eller prioriteringskriterier for hvilke grupper som bør få koronavaksine.

8. januar 2021

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Fjernet fotnote om opptrekkskanyler og lagt inn oppdatert skjema over utstyr som er sendt ut. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes til mRNA-vaksiner.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Lagt inn at holdbarhet etter uttak fra ultrafryser må tas hensyn til mår man merker hetteglassene etter fortynning. Lagt til at fortynnet vaksine i hetteglass kan fraktes dersom det er krevende å frakte eldre/svake personer til sentralisert vaksinasjon. Lagt til på Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna at opptrekkskanyle med filter ikke skal brukes på mRNA-vaksiner. Fra før lå det inne på Comirnaty at opptrekkskanyle med filter evt. kunne brukes, som et alternativ til å bruke samme kanyle til opptrekk og vaksinering slik produsent anbefaler. Pfizer har endret råd og fraråder bruk av opptrekkskanyle med filter.
Oppdatert på vegne av Legemiddelverket med at tidspunkt for dose med antikoagulasjon kan forskyves til kl. 12 vaksinasjonsdagen slik at det underletter planlegging av vaksinasjon.
Lagt til at det bør gjøres individuell vurdering både for dose 1 og dose 2 for svært skjøre pasienter.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Språkvask. Nytt oppsett med én liste for prioritering for covid-19-vaksinasjon og en for medisinske risikogrupper. Ny definisjon av astma: alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Ny lenke til kapittel om risikogrupper. Oppdaterte råd til gravide og ammende.

7. januar 2021

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen Lagt inn endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram angående fastlegenes oppgaver, takster for disse oppgavene og kostnadsdekning til Helfo fra kommunene
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Lagt til ny midlertidig rekvireringsrett for sykepleiere for covid-19 vaksine i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet.
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Lagt inn et avsnitt og fastlegenes oppgaver i vaksinasjon av sine listepasienter
 • Lagt inn ny informasjon om uttrekk av risikopasienter fra fastlegenes journalsystemer
 • Endret prosedyre for å skaffe lister over personer i ulike aldersgrupper fra Folkeregisteret.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
 • I avsnittet Bivirkninger (Comirnaty): Endret setningen "Bivirkninger var generelt mildere blant personer ≥ 65 år" til "Bivirkninger var generelt mildere etter 1.dose og blant personer ≥ 65 år".
 • I avsnittet Bivirkninger (COVID-19 Vaccine Moderna): Endret "2. dose" til "1. dose" i setningen "Bivirkninger var generelt mildere etter 1. dose og blant personer ≥ 56 år".
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Oppdatert tekst i tråd med nye forskriftsendringer som gir sykepleiere midlertidig rekvireringsrett, fastleger plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om å bli vaksinert mot covid-19, samt fastlegers rett til økonomisk vederlag for dette arbeidet.

 

5. januar 2021

Kapittel Endring
Samhandling, roller og ansvar
 • Lagt inn lenke til mer informasjon om vaksinasjonsutstyr som blir sendt ut fra Helsedirektoratet.
 • Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Justert tekst om utstyr og lagt inn omtale av opptrekkskanyler.
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Justert omtale av detaljert veiledning for logistikken rundt BioNTech og Pfizers vaksine.
 • Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Lenk til veiledningsvideo  fra BioNTech og Pfizer for Comirnaty

4. januar 2021

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Oppdatert liste over utstyr
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak

Endringer i helseforetakstiltaksplanen:

 • Lagt inn nytt navn for BioNTech/Pfizer-vaksinen.
 • Lagt inn et punkt om kassasjon av vaksiner som ikke skal benyttes (holdbarhet)
 • Justert omtale av vaksinasjonskort – fjernet bevis.
 • Fjernet punkt om at FHI skal utarbeide en detaljert veileder for håndtering av Comirnaty i helseforetakene.
Lagt inn henvisning til informasjonsmateriell for helseforetakene som vil komme snart
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene

Endringer i kommunetiltaksplanen:

 • Lagt inn nytt navn for BioNTech/Pfizer-vaksinen.
 • Lagt inn et punkt om kassasjon av vaksiner som ikke skal benyttes (holdbarhet)
 • Justert omtale av vaksinasjonskort – fjernet bevis.
 • Lagt inn lenke til informasjonsmateriell for kommunene
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Lagt til at utvalgte grupper av helsepersonell prioriteres for vaksinasjon sammen med beboere på sykehjem og personer i alderen 85 år og eldre.

30. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen

Oppdatert antall doser per hetteglass for vaksinen Comirnaty

Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Oppdatert navnet til BioNTech og Pfizers vaksine til Comirnaty
 • Justert omtale av kassasjon og holdbarhet av andre vaksiner enn Comirnaty
 • Justert omtale av vaksinasjonskort fra helsenorge.no 
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Fjernet doseringsintervall på 19-23 dager for Comirnaty
 • Justert omtale av kassasjon og holdbarhet av andre koronavaksiner enn Comirnaty
 • Justert omtale av vaksinasjonskort fra helsenorge.no
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert med holdbarhet for ufortynnet vaksine samt antall doser per hetteglass for Comirnaty.

28. desember 2020

Kapittel Endring
Overvåking av koronavaksinasjonsdekning og mistenkte bivirkninger

La til "deriblant anafylaktiske reaksjoner" i avsnitt om meldeplikt, og "Alle bivirkninger av vaksiner og andre legemidler samles i det nasjonale Bivirkningsregisteret."

Vaksinasjon mot korona i kommunene

Oppdatert avsnitt om melding av bivirkninger

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt inn avsnitt om vaksinasjon av personer i karantene og isolasjon.

 

23. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Fjernet avsnitt om koronavaksinasjonsprogrammet og koronavaksiner fordi vi lenker opp til disse kapitlene i vaksinasjonsveilederen hvor informasjonen finnes. 
 • Fjernet avsnitt om anbefalingene og prioriteringer fordi dette er også dekket her.
 • La til navn på BioNTech og Pfizer vaksinen Comirnaty.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Presisering av kontraindikasjoner ifht allergi.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Lagt til lenke øverst til temasiden om koronavaksinasjonsprogrammet

 

22. desember 2020

Kapittel Endring
Koronavaksinasjonsprogrammet
(kapittel i Vaksinasjonsveilederen)

Satt inn ny definisjon av astma som kronisk sykdom. Begrepet «velregulert astma er fjernet. Satt inn ny tekst om at det foreløpig ikke er aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende. Fjernet unødvendig tekst i parentes i liste med prioriteringsrekkefølge for pkt. 5, 6 og 7. Fjernet parentes/tekst «(tilfeldig rekkefølge)» for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt til råd om anafylaksiberedskap. Endringer i seksjon om Comirnaty (tidligere kjent som BNT162b2).

21. desember 2020

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Under vaksinehåndtering, la til "Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • La til lenke til vaksinasjonskort mal
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
 • Lagt til råd om vaksinering av personer som bruker direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler (DOAK) eller warfarin.
 • - Lagt til at vaksine ikke foreløpig er aktuelt for gravide og ammende (alle vaksinene).
 • - Lagt til vaksinasjon av personer som har gjennomgått covid-19, samt avsnitt om allergiberedskap og koronavaksinasjon ved forkjølelse.
 • - Oppdatert informasjon om beskyttelse etter vaksinasjon for BNT-162b2 og mRNA-1273.
 • - Lagt til SYSVAK-kode på BNT-162b2, mRNA-1273 og AZD1222.
 • - Fjernet målgrupper og prioriterte grupper for koronavaksinasjon, og henviser til kapittelet om koronavaksinasjonsprogrammet.
 • -BNT-162b2: Lagt til godkjenning i Canada og USA. Endret holdbarhetstid i kommunen til 3-5 døgn, da transporten kan ta inntil 2 døgn. Lagt til et underkapittel om klargjøring og vaksinering.

20. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Lagt inn lenke til kapittel om koronavaksinasjoni avsnitt om anbefalinger.
 • Oppdatert anbefalinger om vaksinasjon av risikogrupper og inkludert omtale av aldersgruppen 45-64 år i henhold til rapport av 15.12, og beskrevet en mer detaljert prioriteringsliste for risikogrupper og helsepersonell.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)

Oversikten over anbefalte og prioriterte grupper er oppdatert i tråd med FHIs siste anbefalinger. Ny tekst med beskrivelse av tid og sted for oppstart av vaksinasjon. Ellers mindre justeringer.

18. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Fjernet ordet omsorgsboliger fra avsnitt om anbefalinger.
 • La til setning i avsnitt om Pfizer:"Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser. Dette er nødvendig for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig visDoser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • Oppdatert lenk til versjon 2 av rapporten (15.12.2020) om prioritering i avsnitt om anbefalinger.
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Avsnitt om vaksinehåndtering - La til punkt "Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • Avsnitt om vaksinehåndtering - La til denne setningen i punkt ang. Pfizer/BioNTech "Dette betyr at vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • Avsnitt om SYSVAK:  La til "Kravet er at alle vaksinasjoner skal journalføres. Fullstendige opplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse."
 • Avsnitt om oversikt over ulike prioriterte grupper:  La til "diplomater" under midlertidig bosatt. 
Samhandling, roller og ansvar
 • La i lenken under avsnitt om Helsedirektoratets ansvar til veilederen på Helsedirekoratets webside.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Avsnitt om Registrering: La til "Kravet er at alle vaksinasjoner skal journalføres. Fullstendige opplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse."
 

 

14. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Lagt til oppbevaringsbetingelser for ferdigblandet Pfizer/BioNTech-vaksine
 • Lagt inn lenke til detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene med vaksine som krever ultrakjølekjede
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Kommunens plikter og oppgaver: Lagt inn lenke til detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene med vaksine som krever ultrakjølekjede
 • Oversikt over ulike prioriterte grupper: Nærmere beskrivelser av hvordan kommunene kan skaffe seg oversikt over prioriterte grupper.
 • Vaksinering: Presiseringer med tanke på hvordan innkalling av ulike prioriterte grupper kan foregå.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Vaksinehåndtering: Lagt til informasjon om Pfizer/BioNTech vaksinens holdbarhet etter oppblanding
 • Registrering i SYSVAK: Endret vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort der dette er aktuelt.
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene

Oppdatering med hensyn til oppbevaringsbetingelser for Pfizer/BioNTech vaksine etter oppblanding.

Endret fra vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort.

Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak

Oppdatering med hensyn til oppbevaringsbetingelser for Pfizer/BioNTech vaksine etter oppblanding.

Endret fra vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort.

11. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Endret antall doser for AstraZenecas vaksine
 • Angitt ytterligere spesifisering av aldersgrupper som prioriteres for vaksinasjon
 • Lagt til et avsnitt om finansiering av vaksinering og kompensasjon for kommuner og helseforetak
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene
 • La inn nynorsk versjon av tiltaksplan - pdf og wordfil
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak
 • La inn nynorsk versjon av tiltaksplan - pdf og wordfil

 

7. desember 2020

Kapittel Endring
 
 • Koronavaksinasjonsveilederen publisert.