Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen

Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen

Denne veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av vaksinasjon mot koronavirus i kommuner, helseforetak og private helseinstitusjoner.

Denne veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av vaksinasjon mot koronavirus i kommuner, helseforetak og private helseinstitusjoner.


Veilederen bygger på de etablerte beredskapsprinsippene i Norge; ansvar, nærhet, likhet og samvirke, og på erfaringene fra pandemien i 2009 og den årlige vaksineringen mot sesonginfluensa.  

Overordnede prinsipper for beredskapsarbeid 

De fire hovedprinsippene i helseberedskapsarbeidet - ansvar, nærhet, likhet og samvirke - er beskrevet slik i Nasjonal helseberedskapsplan:

 • Ansvar: Den virksomheten som har ansvar for et fagområde eller tjenestetilbud i en normalsitu­asjon, har ansvaret for nødvendige beredskaps­forberedelser og håndtering av ekstraordinære hendelser. Ansvaret gjelder også informasjon innenfor eget fagområde.
 • Nærhet: Kriser håndteres på lavest mulige nivå.
 • Likhet: Den organisasjonen man etablerer under kriser skal være mest mulig lik den man opererer med til daglig, jfr. ansvarsprinsippet.
 • Samvirke: Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Lokale planer for pandemivaksinasjon i kommuner og helseforetak skal bygge på de samme prinsippene. Dette innebærer at man - så langt det er mulig – bør organisere vaksinasjonsarbeidet på samme måte under en pandemi som ved vaksinasjon mot sesonginfluensa. Fordelen med dette er at man har fått anledning til å øve, og eventuelt revidere, planen hvert år. Dette vil bidra til å redusere usikkerhet og ressursbruk når vaksinasjonen starter. Organiseringen må likevel ta høyde for de spesielle forholdene som gjelder for noen av koronavaksinene som kan bli tatt i bruk, siden håndteringen av disse vil avvike fra annen vaksineerfaring i kommunen.

Veilederen er et praktisk hjelpemiddel for ledelse og ansatte som blir involvert i planarbeid og gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19. Veilederen beskriver de viktigste oppgavene og gir forslag til løsninger. Den skal lette arbeidet og gjøre prosessen enklere og mer oversiktlig.

Det skal utarbeides lokale planer for gjennomføring av vaksinasjon mot koronavirus i kommunene, helseforetakene og de private helseinstitusjonene. Planene må også omfatte kommunikasjonsarbeid og kontakt med massemediene.

Erfaringer fra tidligere pandemier viser at det kan oppstå hendelser som ikke er dekket av eksisterende planverk. En god plan må kunne tilpasses ved at aktiviteter og ressurser omfordeles, slik at man lettere kan løse uforutsette hendelser.

Informasjon om vaksinene, vaksinasjonsregime, leveringstidspunkt og antall leverte doser vil publiseres så snart dette foreligger. Endringer knyttet til levering, transport og oppbevaring, men også vaksinasjonsregime og prioriteringsrekkefølge, må derfor påregnes.

Forberedelser til organisering av vaksinasjonsarbeidet lokalt vil imidlertid langt på vei kunne baseres på planen slik den nå foreligger, selv om det for enkelte av de aktuelle koronavaksinene vil kreve mer detaljert planlegging enn man er vant med.

Sentrale forutsetninger for koronavaksinasjon 

Kunnskap vedrørende effekt og bivirkninger av vaksinene vil være basert på kliniske studier på et begrenset antall personer.

Ved oppstart av vaksinasjonsprogrammet vil vi derfor ha begrenset kunnskap om effekt og bivirkninger av vaksinene i ulike grupper av befolkningen (allmennbefolkningen, eldre, risikogrupper). Slike data, og data om varighet av vaksinens beskyttelse, vil tilkomme etter hvert.

 • De gjeldende smittevernreglene må følges under vaksineringen.

 • Prioriterte grupper skal få vaksine først, dersom tilgjengelig vaksine er egnet til disse gruppene.

 • For de fleste vaksinene vil det sannsynligvis bli nødvendig å gi 2 doser med et gitt tidsintervall for å oppnå tilstrekkelig immunrespons.

 • Vaksinenes beskyttelse inntrer sannsynligvis i løpet av 1–3 uker etter fullvaksinering med én eller to doser.

Vaksinene vil måtte oppbevares kjølig (2-8 ⁰C). Ubrutt kjølekjede vil være viktig ved oppbevaring, videredistribusjon og bruk.

Finansiering og kompensasjonsordninger

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon.

Staten vil dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til koronavaksinasjon.

Fastlegene har fått en midlertidig plikt til å bidra til at deres listepasienter blir vaksinert i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 (1). Fastlegene får stønad fra Helfo for å vaksinere listepasienter, identifisere listepasienter som skal få tilbud om vaksine og rekvirere vaksine til sine listepasienter dersom annet helsepersonell skal vaksinere. Alle takstene forutsetter at kommunen har bedt fastlegen om å utføre nevnte oppgaver (1). For detaljer om takster se forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram på lovdata.no.

I følge §6c i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (1) er det kommunen,som gjennom rammeoverføringer fra staten, bærer det økonomiske ansvaret for å vaksinere befolkningen mot covid-19. Helfo refunderer fastlegenes arbeid med vaksinasjon av listeinnbyggere, og skal kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til forskriftens §6b.

Viktig om planlegging for bruk av Comirnaty

De spesielle kravene til oppbevaring og håndtering av Comirnaty gjør at det er svært viktig at kommuner og helseforetak lager helt detaljerte planer for hvordan dosene skal benyttes. Det betyr at kommunene må vite hvem som skal få dem, nøyaktig når og hvor det skal vaksineres og hvem som skal sette dem. Man må i tillegg få bekreftelse på oppmøte fra den som skal vaksineres for å minimere svinn. Det må også lages en plan for hvem som skal få evt. restdoser for å unngå uforutsett svinn dersom noen likevel ikke kan møte til vaksinasjon.

All vaksinasjon må registreres elektronisk i SYSVAK enten via EPJ-system eller via SYSVAK-nett, umiddelbart etter vaksinasjon for å sikre at korrekt dose 2 blir gitt med riktig tidsintervall.

Referanser

 1. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 5. oktober 2009 nr. 2331 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229  

Historikk

21.05.2021: Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned.

20.1.2021: Oppdatert og forkortet tekst om Comirnaty, og lagt inn lenke til koronavaksinekapittel i Vaksinasjonsveilederen.

7.1.2021

Lagt inn endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram angående fastlegenes oppgaver, takster for disse oppgavene og kostnadsdekning til Helfo fra kommunene

30.12.2020

 • Oppdatert antall doser per hetteglass for vaksinen Comirnaty

23.12.2020

 • Fjernet avsnitt om koronavaksinasjonsprogrammet og koronavaksiner fordi vi lenker opp til disse kapitlene i vaksinasjonsveilederen hvor informasjonen finnes. 
 • Fjernet avsnitt om anbefalingene og prioriteringer fordi dette er også dekket her.
 • La til navn på BioNTech og Pfizer vaksinen Comirnaty.

20.12.2020

 • Lagt inn lenke til kapittel om koronavaksinasjon i avsnitt om anbefalinger.
 • Oppdatert anbefalinger om vaksinasjon av risikogrupper og inkludert omtale av aldersgruppen 45-64 år i henhold til rapport av 15.12, og beskrevet en mer detaljert prioriteringsliste for risikogrupper og helsepersonell.

18.12.2020

 • Fjernet ordet omsorgsboliger fra avsnitt om anbefalinger.
 • La til setning:"Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser. Dette er nødvendig for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig visDoser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset.
 • Oppdatert lenk til versjon 2 av rapporten om prioritering i avsnitt om anbefalinger.

14.12.2020

 • Lagt til oppbevaringsbetingelser for ferdigblandet Pfizer/BioNTech-vaksine
 • Lagt inn lenke til detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene med vaksine som krever ultrakjølekjede

11.12.2020

 • Endret antall doser for AstraZenecas vaksine
 • Angitt ytterligere spesifisering av aldersgrupper som prioriteres for vaksinasjon
 • Lagt til et avsnitt om finansiering av vaksinering og kompensasjon for kommuner og helseforetak