Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsefarlige kjemikalier - hvem gjør hva?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsefarlige kjemikalier - hvem gjør hva?

Helsefarlige kjemikalier - hvem gjør hva og ansvarsområder

Norske helse- og miljøvernmyndigheter arbeider for å redusere forekomst av helse- og miljøfarlige kjemikalier i våre omgivelser. En rekke statlige organer er involvert i regulering og rådgivning knyttet til dette arbeidet. Her finner du beskrivelse av kompetanse- og ansvarsområde.

Veiledere_liggende_Håndbok-for-kjemikalier.png

Norske helse- og miljøvernmyndigheter arbeider for å redusere forekomst av helse- og miljøfarlige kjemikalier i våre omgivelser. En rekke statlige organer er involvert i regulering og rådgivning knyttet til dette arbeidet. Her finner du beskrivelse av kompetanse- og ansvarsområde.


Innhold på denne siden

Folkehelseinstituttet (FHI)

FHI er et kunnskapsbasert forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet har nasjonale oppgaver innen smittevern, miljømedisin, epidemiologi, kunnskapsproduksjon, psykisk helse, og rusmiddelforskning. FHI er rådgiver for helse- og miljømyndighetene i spørsmål som gjelder risikovurdering av kjemiske stoffer og produkter. FHI har spisskompetanse innen toksikologisk risikovurdering, og god kunnskap om de fleste typer helseskader som kan forekomme ved eksponering for kjemikalier. FHI har også aktivitet innen analyser av humane prøver og driver forskning innen området helseskader forårsaket av eksponering for kjemikalier.

Giftinformasjonen er en egen avdeling ved FHI og har akutte forgiftninger som fagfelt. De vurderer forgiftningsfare ved akutte eksponeringer og gir veiledning om førstehjelp og medisinsk behandling ved forgiftninger. Giftinformasjonen er mottaksapparat for formelle varsler om miljø-/kjemikaliehendelser fra kommunene i henhold til varslingsplikt i forskrift om miljørettet helsevern og er tilgjengelig døgnet rundt alle dager, telefon 22591300. De publiserer også informasjon til allmenheten om forgiftninger på Helsenorge.no, og behandlingsanbefalinger beregnet på helsepersonell på Helsebiblioteket.no/forgiftninger.

FHI driver også Nasjonal vannvakt, som er en døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen.

Mattilsynet

Mattilsynet har ansvar for mattryggheten i Norge, og er godkjenningsmyndighet for plantevernmidler til bruk i landbruket og som hobbypreparater i hager. De har også ansvar for å implementere EUs regelverk i norsk regelverk, for blant annet tilsetningsstoffer gjennom forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Lovdata)) og matkontaktmaterialer gjennom forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften, Lovdata). I tillegg har Mattilsynet ansvar for drikkevannskvalitet, inkludert godkjenning av vannbehandlingskjemikalier. Folkehelseinstituttet gjør vurderingene om helse som ligger til grunn for slike godkjenninger av vannbehandlingskjemikalier.

Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetisk og kroppspleieprodukter produseres og selges slik regelverket tilsier. Bivirkninger som skyldes bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter kan meldes inn til et eget register av forbruker eller helsepersonell. Dette registeret driftes av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

VKM er norsk kontaktpunkt for den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority; EFSA). VKM foretar vitenskapelige risiko- og nytte-risiko-vurderinger av utvalgte stoffer og problemstillinger som gjelder blant annet mat, kosmetikk og miljø.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å samordne kontrollen med kjemikalier i Norge, holde seg orientert om utviklingen, og å gjennomføre tiltak. Miljødirektoratet har det administrative hovedansvaret for produktkontrolloven. Lovens formål er å forebygge helseskader og miljøforstyrrelser fra bl.a. kjemikalier.

Produktregisteret driftes av Miljødirektoratet og er myndighetenes register over stoffer og produkter som kan medføre helse- og miljøfare. Registeret inneholder navn og adresser på den som er ansvarlig for omsetning i Norge, produktets kjemiske sammensetning, samt farekoder og risikosetninger. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelser gitt i, og i medhold av, Arbeidsmiljøloven blir overholdt for virksomheter på land i Norge. Direktoratet gir råd og veiledning i forbindelse med mistanke om yrkessykdom og spesiell risiko ved bruk av enkeltprodukter eller ved spesielle arbeidssituasjoner.

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse. STAMI vurderer risiko ved bruk av kjemikalier i yrkessammenheng samt foretar kartlegging av bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet forvalter saker som faller inn under lovgivningen knyttet til brann- og elsikkerhet, farlige stoffer, produktsikkerhet og Sivilforsvaret. Direktoratets ansvar omfatter blant annet farlige stoffer og transport av farlig gods. Farlig gods-permen er en database med informasjon om farlige stoffer inkludert innsats ved akutte uhell med farlige stoffer.