Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppsummering av anbefalinger med gradering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppsummering av anbefalinger med gradering

Oppsummering av anbefalinger med gradering

I tabellen nedenfor gis en oppsummering av anbefalinger med gradering.

I tabellen nedenfor gis en oppsummering av anbefalinger med gradering.


Graderingene er satt etter følgende kriterier:

 • 1A: En sterk anbefaling støttet av forskningsbasert kunnskap av høy eller moderat kvalitet som indikerer netto kliniske fordeler eller ulemper.
 • 1B: En sterk anbefaling støttet av forskningsbasert kunnskap av lav kvalitet som tyder på netto kliniske fordeler eller ulemper, alternativt en akseptert praksis som støttes av forskning av lav til svært lav kvalitet (f.eks. aseptisk teknikk).
 • 1C: En sterk anbefaling forankret i statlige lovkrav.
 • II: Betinget anbefaling. Støttet av kliniske eller epidemiologiske studier av høy, moderat eller lav kvalitet, eller av teoretisk rasjonale eller konsensus i faggruppen, som indikerer en mulig gunstig effekt. 
Tabell 1: Oppsummering av anbefalinger for håndhygiene med gradering 

Anbefalinger

Gradering

Indikasjoner for håndhygiene

-

I tråd med WHOs modell My 5 moments, bør håndhygiene alltid utføres:

-

 

Før man berører en pasient eller gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)

IB

 

Umiddelbart før en ren/aseptisk oppgave

IB

 

Umiddelbart dersom det er risiko for at man kan ha vært i kontakt med kroppsvæsker (også når hansker er benyttet)

IA

 

Når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne og gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)

IB

 

Etter man har berørt gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen), selv om man ikke har berørt pasienten

IB

I tillegg bør håndhygiene utføres ved enhver situasjon som medfører fare for overføring av mikroorganismer, eksempelvis:

-

 

Etter hansker er benyttet

IB

 

Etter man har berørt gjenstander i desinfeksjonsrom eller håndtert avfall eller urent utstyr

IB

 

Etter man har vært på toalettet

IA

 

Etter man har hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen

IA

 

Før man går inn på rene områder som kjøkken, rentlager, medisinrom

IB

 

Før man skal tilberede eller spise mat

IB

 

Før man går inn eller ut av en avdeling

II

Anbefalinger for håndhygiene

-

Håndhygienefasiliteter

-

 

Fasiliteter for håndhygiene (hånddesinfeksjon og håndvask) bør være godt synlige og tilgjengelig i umiddelbar nærhet til området hvor pasientkontakt finner sted

IB

 

Får å få en god plassering av håndhygienefasiliteter i det enkelte rom bør det gjøres en analyse av arbeidsflyten i rommet

II

 

Håndvasker bør være av en slik størrelse at de forhindrer søl og sprut ved bruk. De bør være veggmontert, frittstående og uten mulighet for å oppbevare gjenstander på eller under selve vasken. De bør videre være enkle å rengjøre, og uten bunnpropp og overvannsventil

IB

 

Armatur ved håndvasker i helseinstitusjoner bør være lette å rengjøre og kunne betjenes med albue, kne, fot eller fotocelle

IB

 

Dispensere til hånddesinfeksjon, såpe og kremer bør kunne betjenes uten at hendene berører dispenseren

IB

 

Dispensere til hånddesinfeksjon, såpe og kremer bør monteres slik at det ikke kontamineres ved bruk

IB

 

Benytt fortrinnsvis lufttette engangsbeholdere til hånddesinfeksjon, såpe og håndkrem

IB

 

Papirhåndklær som benyttes ved håndvask bør være av god kvalitet, og monteres slik at kun ett papir berøres ved uttak fra holder

IB

 

Det bør utarbeides systemer som sikrer vedlikehold og påfyll av dispensere

II

 

Helsepersonell bør være involvert i utprøving og valg av produkter. Det bør være flere alternative produkter tilgjengelig

IB

Produkter til hånddesinfeksjon

-

 

Hånddesinfeksjonsmiddel må oppfylle kravene i NS-EN1500:2013

IC

 

Hånddesinfeksjon bør være alkoholbasert og inneholde 70 - 90 prosent v/v alkohol

IB

 

Hånddesinfeksjonsmiddel bør være tilsatt fuktighetsbevarende middel

IA

 

Hånddesinfeksjon bør fortrinnsvis være i flytende form eller som gel

II

 

Hånddesinfeksjonsmiddel uten alkohol anbefales ikke innen helsetjenesten

IB

 

Hånddesinfeksjon benyttet ved vanlig klinisk praksis bør ikke være tilsatt langtidsvirkende stoffer som klorheksidin

IB

 

I situasjoner med langvarige utbrudd eller økt smitterisiko kan man unntaksvis vurdere å benytte hånddesinfeksjon tilsatt langtidsvirkende stoffer som klorheksidin for en definert periode

II

 

Produktene som benyttes må ikke interferere med hanskenes barriereegenskaper eller effekten av andre håndhygieneprodukter

IB

Produkter til håndvask

-

 

Såper til bruk i helsetjenesten må oppfylle kravene i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

IC

 

Såper til bruk i helsetjenesten bør være milde, flytende og uten kjente allergener

IB

 

Såpe i fast form anbefales ikke innen helsetjenesten

IB

 

Såper med baktericid eller bakteriostatiske (antibakterielle) tilsetningsstoffer anbefales ikke (med unntak av til preoperativ håndhygiene)

IB

Håndhygieneteknikk

-

 

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er anbefalt metode for håndhygiene i helsetjenesten. Unntak gjelder når hendene er synlig skitne eller tilsølt med organisk materiale. I disse tilfelle er håndvask med såpe og vann mer effektivt 

IB

 

Ved hånddesinfeksjon bør det benyttes tilstrekkelig middel til at overflatene på hendene er fuktige i henhold til produsentens anbefalinger (ofte 20-30 sekunder)

IA

 

Hånddesinfeksjonsmiddel bør kun benyttes på tørre hender

IB

 

Ved håndvask (40-60 sekunder) bør det benyttes lunkent vann og tilstrekkelig mengde flytende såpe til å dekke hendenes overflater. Skyll hendene godt og tørk med rent engangspapir

IA

 

Ved kjent eller mistenkt utbrudd med oppkast/diare (nakne virus) er hånddesinfeksjon og håndvask likestilt som metode når hendene er tørre og ikke tilsølt med organisk materiale, og hansker er benyttet

IB

 

Ved kjent eller mistenkt smitte med sporedannende bakterier (eksempelvis C. difficile) er håndvask foretrukket metode for håndhygiene. Vasketiden bør forlenges til 60 sekunder

IB

 

Ved kjent eller mistenkt smitte med skabb er håndvask foretrukket metode for håndhygiene. Vasketiden bør forlenges til 60 sekunder

IB

Preoperativ håndhygiene

-

 

Produkter som benyttes ved preoperativ håndhygiene skal være godkjent i henhold til NS-EN12791. Følg produsentenes anbefalinger for produktmengde og virketid

1C

 

Ved preoperativ håndhygiene er alkoholholdig hånddesinfeksjon tilsatt klorheksidin anbefalt som foretrukken metode

IB

 

Ved allergi for klorheksidin anbefales bruk av kirurgisk hånddesinfeksjon uten tilsetning av andre antiseptiske midler enn alkohol

IB

 

Ved operasjoner over 3 timer bør hånddesinfeksjonen gjentas dersom kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel uten annet antiseptisk middel enn alkohol er benyttet

II

 

Dersom preoperativ håndvask benyttes som metode bør det benyttes såpe tilsatt klorheksidin. Vurder om preoperativ håndvask bør etterfølges av hånddesinfeksjon med kirurgisk hånddesinfeksjon uten andre antiseptiske midler enn alkohol

IB

 

Bruk av neglebørste er ikke anbefalt

IB

 

Før dagens første operasjon bør en ordinær håndvask utføres, uavhengig av hvilken metode som velges for preoperativ håndhygiene. Neglene bør renses med neglerenser av mykt materiale ved behov

IB

Andre aspekter ved håndhygiene

-

Bruk av hansker

-

 

Hansker er klassifisert som medisinsk utstyr og skal være CE merket og godkjent i henhold til NS-EN 455,1-4

IC

 

Bruk av hansker påvirker ikke behovet (indikasjonene) for håndhygiene

IB

 

Hansker er engangsutstyr og skal tas på rett før en prosedyre og fjernes umiddelbart etter at prosedyren er avsluttet

IB

 

Hansker bør benyttes når det er forventet direkte kontakt med blod, sekreter/ekskreter, slimhinner, ikke-intakt hud eller annet mulig infeksiøst materiale

IA

 

Hansker bør benyttes ved håndtering og/eller berøring av synlig eller mulig forurenset utstyr eller flater i omgivelsene

IA

 

Hansker bør benyttes ved kontakt med pasient og/eller omgivelser når pasienten er isolert (kontakt-, dråpe-, eller luftsmitte)

IB

 

Hansker bør benyttes når helsepersonell har eksem eller sår på hendene

IB

 

Hansker skal ikke gjenbrukes, vaskes eller desinfiseres da dette kan påvirke hanskenes barriereegenskaper

IA

 

Til klinisk arbeid anbefales lateks eller nitril hansker med lang mansjett

IB

 

Håndhygiene bør alltid utføres umiddelbart etter at hanskene er tatt av

IB

Hudreaksjoner og hudpleie

-

 

Håndkrem som benyttes i helsetjenesten må oppfylle kravene i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

IC

 

Alle enheter som yter helsetjenester bør ha systemer som sikrer at helsepersonell har hudpleieprodukter av god kvalitet lett tilgjengelig

IB

 

Klinisk helsepersonell bør benytte håndkrem regelmessig flere ganger per arbeidsdag

II

 

Hånddesinfeksjonsmiddel bør ikke benyttes på fuktige hender

II

 

Felles tuber med håndkrem bør ikke benyttes i helsetjenesten

II

 

Ved håndvask bør man benytte såpe som er dokumentert mild for hendene

II

 

Ved håndvask bør hendene klapptørkes med engangs papirhåndklær

IB

 

Ved bruk av hansker bør hendene være helt tørre før hanskene tas på

IB

 

Vann som benyttes ved håndvask bør være lunkent (ikke overstige 40 °C)

II

Negler, håndsmykker og kortermet arbeidsantrekk

-

 

Klinisk helsepersonell bør ha hele og friske negler og neglebånd

IB

 

Klinisk helsepersonell bør ha negler kortere enn 2mm

IB

 

Klinisk helsepersonell bør ikke ha påsatte negler (kunstige negler) eller neglesmykker

IA

 

Klinisk helsepersonell bør ikke benytt neglelakk, inkludert gelélakk

II

 

Klinisk helsepersonell bør ikke benytte fingerringer (inkludert glatt giftering)

IB

 

Klinisk helsepersonell bør ikke benytt armbånd, armbåndsur eller andre håndsmykker

IB

 

Klinisk helsepersonell bør ikke benytte arbeidsuniformer med lengre ermer enn at rengjøring av hender og håndledd, og underarm ved behov, kan utføres uten hinder

II

 

Klinisk helsepersonell bør ikke benytte håndskinne, armstrømpe, fingerforbindelser eller lignende på hender, håndledd eller underarm

IB

Håndhygiene blant pasienter og besøkende

-

 

Helseinstitusjoner bør ha rutiner som sikrer informasjon til pasienter, besøkende og ansatte om viktigheten av god håndhygiene blant pasienter og besøkende. Det bør gis utvidet informasjon og opplæring til pårørende som deltar i stell og pleie

IB

 

Helseinstitusjoner bør ha rutiner som sikrer tilgjengelige håndhygienefasiliteter for pasienter og besøkende i forbindelse med toalettbesøk, måltider, etter risiko for kontakt med kroppsvæsker eller kontaminerte gjenstander, ved inn og utgang til pasientrom og ved inn- og utgang til den enkelte avdeling

IB

 

Helseinstitusjoner bør ha rutiner som sikrer at immobile pasienter mottar tilbud om håndhygiene i forbindelse med toalettbesøk, måltider og etter risiko for kontakt med kroppsvæsker eller kontaminerte gjenstander

IB

 

Helseinstitusjoner bør ha rutiner for observasjon av pasienter og besøkenes etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger

II

Håndhygieneprogram

-

 

Alle institusjoner som yter helsetjenester skal utarbeide skriftlige retningslinjer for håndhygiene og tilse at anbefalingene er implementert.

Implementeringsstrategien bør være tverrfaglig og multimodal, og sikre:

 • Forankring i ledelse
 • Dedikert arbeidsgruppe
 • Gode håndhygienefasiliteter
 • Systemer for opplæring av ansatte
 • Observasjon av etterlevelse
 • Evaluering av tiltak

1C