Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Begreper»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Begreper

Begreper

Definisjoner og forklaringer av sentrale begreper i håndhygieneveilederen.

Definisjoner og forklaringer av sentrale begreper i håndhygieneveilederen.


Akselerator. Kjemiske stoffer som benyttes i behandlingen av naturlig eller syntetisk gummi for å fremskynde prosessen med vulkanisering. Vulkanisering er selve prosessen som omvandler rågummi/gummiblanding til det ferdige gummiprodukt med gode elastiske egenskaper og styrke.

Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Hånddesinfeksjonsmiddel tilsatt alkohol.

Allergisk kontaktdermatitt. Allergi mot stoffer huden har vært utsatt for, eksempelvis ingredienser i såper eller hudpleieprodukter. Symptomene kan variere fra milde, lokaliserte til generaliserte.

Antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens beskriver bakteriers evne til å leve videre og formere seg selv om de utsettes for antibiotika. Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika, mens andre kan utvikle resistens når de utsettes for antibiotika. Dette kalles ervervet resistens.

Antimikrobiell såpe. Såpe som inneholder antiseptisk middel. Benyttes primært ved preoperativ håndvask.

Antiseptisk middel (antiseptika). Et antimikrobielt stoff som inaktiverer mikroorganismer eller hindrer vekst på levende vev, som alkoholer, klorheksidin og jod.

AQL. Acceptable quality level. Ved testing av hansker skal det ikke forekomme hull i mer enn en maksimalt oppgitt andel.

Aseptikk. Prosess som har som mål å hindre at det tilføres mikroorganismer.

Biocider. Biocider er stoffer eller stoffblandinger som skal kunne ødelegge, uskadeliggjøre eller bekjempe virkningen av mikroorganismer. Omfatter desinfeksjonsmidler, antiseptiske midler og konserveringsmidler.

Biofilm. Ekstracellulær matriks (slim) fra bakterier som hovedsakelig består av polysakkarider. Mikrobene kan formere seg i store mengder i matriksen hvor de er beskyttet mot fagocytose og antibiotika. Biofilm dannes lett på fremmedlegemer og på medisinsk utstyr som katetre.

Desinfeksjon. En prosess som eliminerer de fleste mikroorganismer (men ikke bakteriesporer). Ved avsluttet prosess skal færre enn 1 av 105 av vegetative bakterier ha overlevd desinfeksjonsprosessen.

Helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI). En infeksjon som oppstår som følge av pleie, undersøkelse eller behandling pasienten mottar under opphold på helseinstitusjon, og som ikke var tilstede eller i inkubasjonsfase ved innleggelse.

Hendenes mikrobielle flora. Mikroorganismer som finnes på huden på hendene og som omfatter bakterier, virus og sopp. Den mikrobielle floraen kan deles inn i henholdsvis transient (midlertidig) og permanent flora.

Hudpleie. Påføring av hudpleiemidler (krem, lotion, salve) for å beskytte intakt hud eller pleie skadet hud.

Hånddesinfeksjon. Bruk av hånddesinfeksjonsmiddel for å drepe den transiente og eventuelt redusere den permanente floraen på hendene.

Hånddesinfeksjonsmiddel. Produkt (flytende, gele, skum, servietter) til bruk ved hånddesinfeksjon.

Håndhygiene. Rengjøring av hender med hånddesinfeksjonsmiddel eller såpe og vann.

Håndvask. Mekanisk rengjøring av hender med såpe og vann.

Implementere. Aktiviteter som har til hensikt å tilse at endring iverksettes. En anbefaling er implementert når den etterleves.

Kontaktdermatitt. Hudreaksjoner som skyldes at huden kommer i kontakt med hudirriterende stoffer som såpe og vaskemidler. Omfatter ofte symptomer som tørr og irritert hud, kløe, sprukken hud og mindre blødninger.

Multimodal implementeringsstrategi. Plan for implementering av faglige anbefalinger hvor det benyttes en kombinasjon av ulike metoder for å styrke implementeringen, eksempelvis ulike former for undervisning, ulike metoder for måling av etterlevelse, tilrettelegging av fasiliteter, tiltak for å involvere ledere med flere.

My 5 Moments. Verdens helseorganisasjons modell for håndhygiene. Beskriver indikasjoner for håndhygiene. Benyttes både ved opplæring i håndhygiene og ved observasjon av håndhygienisk atferd.

Organisk materiale. Samlebetegnelse for materiale som stammer fra levende organismer eller materiale som inneholder karbonatomer. Eksempelvis kroppsvæsker, jord og olje.

Pasientsonen. Begrep innen modellen My 5 Moments som benyttes for å visualisere området rundt pasienten som er forventet å være kontaminert med pasientens mikroorganismer.

Permanent flora. Mikroorganismer som normalt finnes på huden på hendene og er en del av kroppens immunforsvar.

Preoperativ hånddesinfeksjon. Preoperativ håndhygiene med desinfeksjonsmiddel

Preoperativ håndhygiene. Fellesbetegnelse for preoperativ hånddesinfeksjon og preoperativ håndvask.

Preoperativ håndvask. Preoperativ håndhygiene med antiseptisk såpe og vann.

Rengjøring. En prosess som fjerner forurensning og organisk materiale mekanisk. Innebærer ikke direkte drap av bakterier.

Sterilt. Fravær av alle former for levende mikroorganismer

Såpe. Overflateaktive stoffer som virker ved at den, i løsning med vann, fukter og emulgerer fett eller smuss, slik at dette løsner og kan skylles vekk.

Transient flora. Den delen av den mikrobielle floraen på hendene som ikke inngår i den permanente floraen, men som forurenser hendene midlertidig etter kontakt med forurensede gjenstander. Kalles også midlertidig flora.

Virulens. Mikroorganismers evne til å fremkalle sykdom.