Hopp til innhold

Tiltak for bedre folkehelse

Publisert

For å forbedre folkehelsen må vi ha kunnskap om hvilke tiltak det er viktigst å iverksette. Det krever fremragende forskning, høy kompetanse og avanserte metoder.

Smågodt, foto
Illustrasjonsfoto: Matt Scwartz / Unsplash.com

For å forbedre folkehelsen må vi ha kunnskap om hvilke tiltak det er viktigst å iverksette. Det krever fremragende forskning, høy kompetanse og avanserte metoder.


I Meld. St.19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn står det:  
«Ei sentral problemstilling i forskinga på folkehelse er å finne og estimere verknaden av tiltak som kan føre til betre helse og mindre sjukdom». 

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i å utvikle kunnskap om sykdomsbyrden i Norge, om årsaker til sykdom og helse, og om hvilke tiltak som kan gi bedre helse for befolkningen. I strategiperioden skal vi styrke vårt arbeid med å vurdere hvilke tiltak som gir bedre helse, som er gode investeringer for felleskapet, og som bidrar til jevnere fordeling av helse og levekår i samfunnet.  

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ:  

  • Tiltaksforskningen ved Folkehelseinstituttet skal styrkes og vi skal gjennomføre flere evalueringer av folkehelsetiltak. Vi skal løfte frem psykisk helse og rus, aldring, sosial ulikhet, og oppvekstsvilkår for barn og unge. 
  • Vi vil særlig se på tiltak som er aktuelle i kommunene. Folkehelseinstituttet vil bidra til kunnskapsløftet i kommunene med forskning og analyse av det lokale folkehelsearbeidet, samt av den samlede effekten (som inkluderer kostnader, tilsiktede og ikke-tilsiktede effekter) av tiltak i og utenfor helse- og omsorgstjenestene. 
  • Vi vil styrke kunnskapsstøtten til beslutningstakere i velferdsetatene. Folkehelseinstituttet vil samarbeide med velferdsetatene blant annet knyttet til utvikling av oppvekstprofiler. 
  • Vi vil bidra til å utvikle tydelige prioriteringskriterier for folkehelsetiltak og hvordan disse kan operasjonaliseres. 

 Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseinstituttets Senter for evaluering av folkehelsetiltak skal gjennomføre evalueringer av folkehelsetiltak, styrke tiltaksforskningen ved instituttet, utvikle modeller for brukermedvirkning og være en nasjonal ressurs for evaluering av folkehelsetiltak ovenfor kommunal, fylkeskommunal og nasjonal forvaltning. 
  • Instituttets Senter for sykdomsbyrde som samarbeider med The Global Burden of Disease Project ved the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, om utvikling av regionale sykdomsanalyser og framskrivninger av sykdomsbyrden i Norge. 
  • Gjennom Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest samarbeider vi med 11 kommuner og 6 forskningsinstitusjoner om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling for at innbyggerne kan få de beste kunnskapsbaserte tjenestene.