Hopp til innhold

Stordata og avansert analyse

Publisert

Vi skal legge til rette for bruk av stordata og kunstig intelligens i analyser av helse og helse- og omsorgstjenester. Nye avanserte analysemetoder, som maskinlæring, vil kunne hjelpe oss å utforske komplekse helsedata på nye måter. Dette kan brukes til å avdekke mønstre og gi ny kunnskap om helse og helse- og omsorgstjenester.

kart med regioner, illustrasjon

Vi skal legge til rette for bruk av stordata og kunstig intelligens i analyser av helse og helse- og omsorgstjenester. Nye avanserte analysemetoder, som maskinlæring, vil kunne hjelpe oss å utforske komplekse helsedata på nye måter. Dette kan brukes til å avdekke mønstre og gi ny kunnskap om helse og helse- og omsorgstjenester.


Folkehelseinstituttet forvalter viktige nasjonale registre og skal bidra til at norske helsedata kan inngå i avanserte analyser av sykdomsbyrde, helse og helsetjenester.  

Stordata, kunstig intelligens og maskinlæring er samlebetegnelser for flere teknologiske nyvinninger som utfordrer måten Folkehelseinstituttet jobber på. Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen – Sammen og verdiskaping og bedre tjenester heve ambisjonsnivået for samarbeid om innovasjon i offentlig sektor. Regjeringen utarbeider en nasjonal strategi for kunstig intelligens som også vil legge føringer for vårt arbeid. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ:  

  • Vi vil styrke vår kompetanse på nye digitale løsninger for analyse og databehandling.  
  • Vi vil anvende maskinlæring i samarbeid med andre kompetansemiljøer. Blant annet vil vi utforske bruk av maskinlæring på data om utbrudd av smittsomme sykdommer og for å forutsi utvikling av antimikrobiell resistens. 
  • Vi vil ta i bruk nye digitale verktøy og videreutvikle arbeidsprosesser for å oppsummere forskning raskere og på en mer tilgjengelig måte. Blant annet vil vi utrede bruk av maskinlæringsverktøy til å oppsummere forskningsartikler mye raskere enn mennesker kan. 
  • Vi vil utvikle forskning og indikatorer fra omsetningsdata fra dagligvarebransjen til bruk i folkehelseprofiler og evaluering av folkehelsetiltak. 
     

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi analyserer forekomst og trender for infeksjonssykdommer i Norge. Det er et felt hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil bli viktige verktøy.  
  • Folkehelseinstituttet deltar i BigInsight-nettverket som utvikler nye analytiske verktøy for stordata.